Veoneer gör uppskattning av orderbok och orderingång för 2020

Report this content

Stockholm, 7 januari 2021: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) beräknar det totala värdet av alla ordrar till cirka 14 miljarder USD. Under 2020 avyttrade Veoneer sin bromskontrollverksamhet, vars orderbok värd cirka 4 miljarder USD har exkluderats från årets beräkning. Minskade förväntningar på den globala fordonsproduktionen till och med 2025 reducerade uppskattningen av orderboken ytterligare med runt 1 miljard USD jämfört med uppskattningen för ett år sedan.

Orderingången för helåret 2020 beräknas vara värd totalt cirka 2,6 miljarder USD, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig orderingång värd omkring 530 MUSD, där omkring 65% är ordrar inom Aktiv Säkerhet. Trots att Covid-19-pandemin generellt inneburit en lägre aktivitet på marknaden, innebär detta en ökning på omkring 10% jämfört med orderingången för 2019.

Veoneer uppskattar att företagets andel av orderingången för Aktiv Säkerhet under 2020 är omkring 15%, högre än nuvarande marknadsandel. Företaget uppskattar att Covid-19 har inneburit att värdet av de totala inköpen av aktiv säkerhet under 2020 totalt sett varit mer än 40% lägre än förväntningarna från början av 2020.

Som tidigare kommunicerats förväntar sig Veoneer att rapportera en återgång till organisk försäljningstillväxt för fjärde kvartalet 2020 och växa mer än fordonsmarknaden under andra halvåret 2020, tillväxten väntas accelerera under 2021.

Veoneers resultatrapport för fjärde kvartalet 2020 är planerad till onsdagen den 3 februari 2021.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes försorg, för offentliggörande torsdagen den 7 januari 2021 kl 8.30.

Definitioner

Orderbok - beräknad total framtida omsättning från nya affärer baserad på en uppskattning av produktionsvolymer, prissättning och växelkurser.

Orderingång - beräknad framtida genomsnittliga årlig omsättning från nya affärer baserad på en uppskattning av genomsnittlig årlig produktionsvolym, genomsnittligt försäljningspris för dessa produkter och växelkurser.

Orderbokens totala värde - en total uppskattning av värdet över affärens totala livslängd baserad på en uppskattning av beräknade produktvolymer, prissättning och växelkurser.

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, thomas.jonsson@veoneer.com, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, ray.pekar@veoneer.com, tel +1 (248) 794-4537

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 7400 medarbetare i 12 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2019 uppgick försäljningen till 1,9 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: Denna release innehåller framåtblickande uttalande i enlighet med USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". Alla uttalanden i denna rapport förutom sådana som baseras på historiska fakta, inklusive men utan att begränsas av, ledningens bedömning av historiska data, förväntade framtida försäljning (inklusive uppskattning som relateras till orderingång och orderbok) eller annan framtida rörelse resultat eller finansiellt resultat är framåtblickande uttalanden. I några fall kan du identifiera dessa genom framåtblickande ord, såsom uppskattar, tror, har intention att, beräknar, kan komma att eller dess negativa motsvarighet och annan jämförande terminologi. Vi har baserat dessa framåtriktade uttalanden på vår nuvarande förväntning, antaganden och tillgänglig data från tredje part om framtida händelser och trender som vi tror kan påverka vår finansiella status, resultat, affärsstrategi, kort- och långsiktig verksamhet och finansiella behov.

Nya risker och osäkerheter uppstår från tid till annan och det är inte möjligt för vår ledning att förutse alla risker, inte heller kan vi bedöma hur alla dessa faktorer påverkar vår verksamhet eller till vilken omfattning någon av dessa faktorer, eller kombination av faktorer, kan påverka det verkliga resultatet så det skiljer sig signifikant jämfört med dessa framåtblickande uttalanden som vi kan tänkas göra. Faktorer som kan påverka resultatet signifikant från dessa framåtblickande uttalanden inkluderar, men begränsas inte till generell ekonomisk situation, fordonsindustrins cykliska försäljning och produktion, förändring inom industrin eller förändrade marknadsförutsättningar eller regional tillväxt eller minskning, ytterligare minskning av fordonsproduktionen, påverkan från Covid-19 på våra kunder och deras planering vad gäller produktion och lansering, påverkan på Covid-19 på våra leverantörer och tillgången till komponenter till våra produkter, vår förmåga att slutföra transaktionen i enlighet med det icke-bindande överenskommelsen med Qualcomm Technologies, vilken är föremål för förhandling och dokumenteras i en definitiv överenskommelse, utvecklingen av mjukvara och integrerad plattform i enlighet med det icke-bindande överenskommelsen med Qualcomm Technologies, vår förmåga att åstadkomma de tilltänkta fördelarna från vår separation från vårt tidigare moderbolag, vår förmåga att få nya affärer eller förvalta affärer på grund av ökad konkurrens, högre kostnader än förväntat och resursanvändning i förhållande till att utveckla nya teknologier, högre råmaterial-, energi- och råvarukostnader, komponentbrist, förändringar i kund- och konsumentpreferenser för slutprodukter; marknadsacceptans av våra nya produkter; beroende av och relationer med kunder och leverantörer; vår förmåga att dela forsknings- och utvecklingskostnader med våra kunder, ogynnsamma fluktuationer i valutor eller räntor bland de olika jurisdiktioner där vi verkar; kostnader eller svårigheter relaterade till integrationen av nya eller förvärvade företag och tekniker; framgångsrik integration av förvärv och verksamhet i joint ventures; framgångsrikt genomförande av strategiska partnerskap och samarbeten; produktansvar, garanti och återkallande påståenden och utredningar och annan rättstvister och kundreaktioner därpå; högre utgifter för vår pension och andra förmåner efter pensionering, inklusive högre finansieringsbehov för våra pensionsplaner; arbets-stopp eller andra arbetskraftsfrågor; eventuellt ogynnsamma resultat av framtida rättstvister, regleringsåtgärder eller utredningar eller påståenden om överträdelse; vår förmåga att skydda våra immateriella rättigheter; skattebedömningar av statliga myndigheter och förändringar i våra skatter; vårt beroende av nyckelpersoner; lagstiftnings- eller lagstiftningsändringar som påverkar eller begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; och andra risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivits i företagets kvartalsrapporter och i årsredovisningen på formulär 10-K.

För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Prenumerera

Dokument & länkar