• news.cision.com/
  • Veoneer/
  • Veoneer offentliggör ett erbjudande av stamaktier och ett seniort konvertibelt lån

Veoneer offentliggör ett erbjudande av stamaktier och ett seniort konvertibelt lån

Report this content

Stockholm, Sverige, 20 maj 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB), ett företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning (AD), offentliggjorde sin avsikt att genomföra två samtidiga erbjudanden av dels stamaktier till ett värde av 350 miljoner USD, dels konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 150 miljoner USD vilka förfaller 2024. Inget av erbjudandena är villkorat av det andra erbjudandets fullföljande. Inget erbjudande lämnas till allmänheten i Sverige eller någon annanstans i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och varje erbjudande kommer att rikta sig endast till kvalificerade investerare.

Veoneer avser även att ge de banker som är s.k. underwriters av stamaktierna en option innebärande att de under 30 dagar kan köpa ytterligare stamaktier om upp till 52,5 miljoner USD samt att ge underwriters av det konvertibla lånet en option att under 30 dagar köpa ytterligare konvertibler till ett värde om totalt 22,5 miljoner USD. Optionerna kan endast nyttjas för att täcka eventuell övertilldelning.

Veoneer avser att använda nettointäkterna från erbjudandena av stamaktier och det konvertibla lånet för rörelsekapitaländamål och andra generella verksamhetssyften.

Konvertiblerna kommer att vara seniora, icke säkerställda åtaganden för Veoneer och ränta kommer att betalas halvårsvis i efterskott. Konvertibellånet kommer att förfalla till betalning 2024 om det inte dessförinnan blivit återköpt, inlöst eller konverterat. Före ett fastställt konverteringsdatum under 2024 kommer innehavare att fritt kunna konvertera lånet under vissa perioder, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Därefter kommer innehavare att fritt kunna konvertera lånet fram till slutet av den andra handelsdagen omedelbart före förfallodagen. Veoneer kommer att verkställa konvertering genom att efter eget bestämmande leverera kontanter eller stamaktier i bolaget eller en kombination därav. Räntan, konverteringskursen och andra villkor hänförliga till lånet kommer att bestämmas vid tidpunkten för prissättningen i konvertibelerbjudandet.

En begränsad del av de stamaktier som erbjuds kan komma att levereras till en depåbank som i sin tur kommer att utfärda svenska depåbevis (”SDB”). Varje SDB motsvarar en stamaktie i bolaget. I samband med erbjudandet, och under en period därefter, kommer möjligheten för stamaktieägare att omvandla sina stamaktier till SDB tillfälligt att stoppas. Detta stopp gäller från och med den 20 maj 2019. Efter att erbjudandet genomförts avser bolaget att registrera ett prospekt hos Finansinspektionen och därefter upphäva stoppet. Även om bolaget förväntar sig att prospektet kommer att offentliggöras i mitten till slutet av juni 2019, kan detta komma att ske vid en senare tidpunkt. Bolaget kommer att under en period om 30 dagar från dagen för offentliggörande av det svenska prospektet betala den avgift som tas ut av SEB vid deponeringar, men inga andra avgifter kommer att ersättas.

Morgan Stanley är lead book-running manager för erbjudandet av stamaktier och erbjudandet av konvertibler och Nordea och SEB är joint bookrunners för respektive erbjudande.

Respektive erbjudande lämnas endast genom ett amerikanskt prospekt. Kopior av prospektet hänförligt till respektive erbjudande kan, när det är tillgängligt, erhållas från Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2ndFloor, New York, NY 10014, Attention: Prospectus Department.

Registreringshandlingar hänförliga till dessa värdepapper har lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”) men har ännu inte trätt i kraft. Dessa värdepapper får inte säljas, inte heller får erbjudanden om att köpa accepteras, före tidpunkten för registreringshandlingarnas ikraftträdande. Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om att lämna ett erbjudande att köpa värdepapperna beskrivna häri, och inte heller kommer det att ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där erbjudandet, eller någon uppmaning eller försäljning, skulle vara olaglig. Detta offentliggörande görs till följd av och i enlighet med Rule 134 i Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående VP Communications & IRs försorg för offentliggörande den 20 maj 2019 kl 22.10 CET.

För ytterligare information:

Media:
Thomas Jönsson, GVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27

Investerare & analytiker:
Thomas Jönsson, Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, Investor Relations, tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar produkter och lösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem.

Safe Harbor Statement - Detta pressmeddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta utan snarare framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Förenta Staternas Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om tidplanen och fullföljandet av de föreslagna erbjudandena, den förväntade storleken på respektive erbjudande, det förväntade användandet av nettointäkter från de föreslagna erbjudandena och villkoren för erbjudna konvertibler. Alla framåtblickande uttalanden baseras på Veoneers nuvarande förväntningar, flertalet antaganden och/eller data inhämtad från tredje part. Veoneers förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och Veoneer anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan Veoneer varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är föremål för inneboende kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller förväntats av Veoneer. Otaliga risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer kan komma att innebära att effekterna avviker väsentligt mot vad som angivits i de framåtblickande uttalandena, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. Ytterligare risker och osäkerheter som kan leda till att de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande helt avviker från det faktiska resultatet inkluderas i avsnittet ”Risk Factors” i Veoneers årsredovisning enligt Form 10-K för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2018, vilket kompletterats av Veoneers kvartalsrapport enligt Form 10-Q för de tre månader som avslutades 31 mars 2019, vilka båda är tillgängliga på SEC:s hemsida, www.sec.gov. Risker för köpare av stamaktier och konvertibler beskrivs under avsnittet ”Risk Factors” i det prospekt som är tillämpligt för relevant erbjudande. För alla framåtblickande uttalanden i detta, och alla andra dokument, åberopar Veoneer det skydd som USA:s Private Securities Litigation Reform Act of 1995 erbjuder. Veoneer åtar sig inte att uppdatera framåtblickande uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.

Detta meddelande är inte ett erbjudande av värdepapper eller ett erbjudande om att köpa värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Ingen åtgärd har vidtagits som skulle tillåta att värdepappren erbjuds eller innehas, eller att detta meddelande distribueras i, en jurisdiktion där en åtgärd krävs för sådant syfte. Personer som kommer i besittning av detta meddelande är skyldiga att informera sig om och förhålla sig till sådana restriktioner. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion.

Inga värdepapper erbjuds till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive Sverige, och detta pressmeddelande och varje eventuellt erbjudande riktar sig endast till kvalificerade investerare som definierat i EU:s prospektdirektiv.

I syfte att underlätta erbjudandet av stamaktier kan underwriters komma att genomföra transaktioner för att stabilisera, bibehålla eller på annat sätt påverka priset på stamaktien. Framförallt kan underwriters komma att sälja fler aktier än vad de har åtagit sig att köpa enligt underwriting-avtalet, vilket skapar en kort nettoposition. En kort nettoposition har täckning om den korta nettopositionen inte är större än det antal aktier som finns tillgängligt att köpa av underwriters enligt övertilldelningsoptionen. Underwriters kan stänga en täckt kort nettoposition genom att utnyttja övertilldelningsoptionen eller köpa aktier i marknaden. För att besluta om hur en kort nettoposition ska stängas, kommer underwriters att beakta bland annat marknadspriset på aktien jämfört med priset per aktie enligt övertilldelningsoptionen. Underwriters kan även komma att sälja aktier utöver vad som täcks av övertilldelningsoptionen, vilket skapar en naken kort nettoposition. Underwriters måste stänga alla nakna korta nettopositioner genom att köpa aktier i marknaden. Det är mer troligt att en naken kort nettoposition uppstår om underwriters bedömer att det kan bli en prispress på aktien i marknaden efter prissättningen i erbjudandet vilken kan leda till en negativ påverkan för investerare som har köpt aktier i erbjudandet. Som en ytterligare åtgärd för att underlätta erbjudandet kan underwriters komma att köpa aktier i marknaden för att stabilisera priset på aktien. Dessa åtgärder kan öka eller bibehålla priset på stamaktien över den kurs som gällt om inte åtgärderna genomförts, eller motverka eller återställa en nedgång i marknadspriset för stamaktien. Eftersom vissa av stamaktierna i erbjudandet kan komma att levereras i form av SDB, kan varje sådan åtgärd även vidtas i förhållande till SDB. Underwriters är inte skyldiga att vidta några åtgärder och kan när som helst komma att avsluta en pågående åtgärd. Eventuella åtgärder kan komma att vidtas på alla värdepappersmarknader, over-the-counter-marknader, börser eller på annat sätt, inklusive på New York Stock Exchange och (avseende SDB) Nasdaq Stockholm, och kan komma att vidtas när som helst under den period som övertilldelningsoptionen kan utnyttjas. Morgan Stanley & Co. LLC kan komma att vidta, på uppdrag av underwriters, vissa av dessa åtgärder genom agenter eller närstående parter, inklusive Morgan Stanley & Co. International plc.

Prenumerera

Dokument & länkar