• news.cision.com/
  • Veoneer/
  • Veoneer skriver avtal med Qualcomm och skapar Arriver™, nytt varumärke för mjukvara

Veoneer skriver avtal med Qualcomm och skapar Arriver™, nytt varumärke för mjukvara

Report this content

Stockholm, 26 januari 2021: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) har skrivet avtal med Qualcomm Technologies, Inc. där företagen samarbetar kring skalbara lösningar för avancerat förarstöd (ADAS), "collaborative driving" och självkörande system. Intentionen att starta ett samarbete kommunicerades första gången den 27 augusti 2020.

Plattformen kommer adressera bilsektorns ökande behov av skalbara lösningar som kan uppgraderas, vilket ställer krav på avancerade och energieffektiva data-, uppkopplings- och molntjänstfunktioner för alla typer av fordon.

Systemet integrerar Veoneers nästa generation mjukvara för perception och körpolicy med Qualcomm® Snapdragon Ride™ ADAS/AD skalbara portfölj av System on a Chip (SoC) processorer och acceleratorer. Veoneer och Qualcomm Technologies har samarbetat i flera månader för att skapa en världsledande produktportfölj med ett skalbart, öppet ADAS och autonomt körsystem som adresserar hela fordonsmarknaden med en integrerad mjukvaru- och SoC-plattform

Arriver™ är namnet på Veoneers dedikerade mjukvaruenhet som utvecklar komplett mjukvara för perception och körpolicy.

“Arriver™ står för kvalitet, öppenhet och skalbarhet, där säkerhet sätts i första rummet. Arrivers målsättning är att bli en nyckelspelare och långsiktig ledare på mjukvarumarknaden för ADAS, collaborative och självkörande system,” säger Giuseppe Rosso, Verkställande Direktör, Arriver.

Arriver™ ägs till 100% av Veoneer, men för samarbetet med Qualcomm Technologies kommer verksamheten skötas i enlighet med en särskild informationshanterings- och rapporteringsstruktur.

“Dagens överenskommelse med Qualcomm Technologies och skapandet av ArriverTM är viktiga milstolpar i Veoneers utveckling. Vi kommer nu kunna gå vidare med full kraft för att skapa en marknadsledande ADAS-lösning som baseras på mjukvara från ArriverTM och Qualcomms® Snapdragon Ride™ SoC hårdvara. Veoneer kommer samtidigt kunna ta nästa steg som Tier-1 leverantör och erbjuda marknadens senaste lösningar inom aktiv och passiv säkerhet,” säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef på Veoneer.

”Vi är nöjda med att ta nästa steg i och med tillkännagivandet av Arrivers mjukvara för perception och körpolicy, som kommer att köras på Snapdragon Ride, vilket innebär att Qualcomm Technologies kan erbjuda biltillverkare och Tier 1-leverantörer en förintegrerad och förvaliderad plattform” säger Nakul Duggal, SVP & GM, Automotive, Qualcomm Technologies. ”Samarbetet ökar värdet på vårt gemensamma erbjudande och fokuserar på att lösa den ökande komplexiteten biltillverkare och leverantörer möter vid implementationen av plattformar för ADAS och autonom körning.”

I anslutning till dagens överenskommelse har Veoneer och Qualcomm Technologies dessutom gjort framsteg i planeringen av när olika funktionaliteter kan implementeras på plattformen.  Arrivers mjukvara fungerar körs redan på Snapdragon Ride™-plattformen och planen är att den ska kunna erbjudas fordonstillverkare inom de närmaste månaderna.

Samarbetet mellan företagen har presenterats för ett antal fordonstillverkare och Tier 1-leverantörer, vilket resulterat i mycket positiva kommentarer rörande plattformens tilltänkta specifikationer och kapacitet.

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 7400 medarbetare i 12 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2019 uppgick försäljningen till 1,9 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

”Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: Denna release innehåller framåtblickande uttalande i enlighet med USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". Alla uttalanden i denna rapport förutom sådana som baseras på historiska fakta, inklusive men utan att begränsas av, ledningens bedömning av historiska data, förväntade framtida försäljning (inklusive uppskattning som relateras till orderingång och orderbok) eller annan framtida rörelse resultat eller finansiellt resultat är framåtblickande uttalanden. I några fall kan du identifiera dessa genom framåtblickande ord, såsom uppskattar, tror, har intention att, beräknar, kan komma att eller dess negativa motsvarighet och annan jämförande terminologi. Vi har baserat dessa framåtriktade uttalanden på vår nuvarande förväntning, antaganden och tillgänglig data från tredje part om framtida händelser och trender som vi tror kan påverka vår finansiella status, resultat, affärsstrategi, kort- och långsiktig verksamhet och finansiella behov. Nya risker och osäkerheter uppstår från tid till annan och det är inte möjligt för vår ledning att förutse alla risker, inte heller kan vi bedöma hur alla dessa faktorer påverkar vår verksamhet eller till vilken omfattning någon av dessa faktorer, eller kombination av faktorer, kan påverka det verkliga resultatet så det skiljer sig signifikant jämfört med dessa framåtblickande uttalanden som vi kan tänkas göra. Faktorer som kan påverka resultatet signifikant från dessa framåtblickande uttalanden inkluderar, men begränsas inte till generell ekonomisk situation, fordonsindustrins cykliska försäljning och produktion, förändring inom industrin eller förändrade marknadsförutsättningar eller regional tillväxt eller minskning, ytterligare minskning av fordonsproduktionen, påverkan från Covid-19 på våra kunder och deras planering vad gäller produktion och lansering, påverkan på Covid-19 på våra leverantörer och tillgången till komponenter till våra produkter, utvecklingen av mjukvara och integrerad plattform i enlighet med överenskommelsen med Qualcomm Technologies och tillgängligheten, timingen och den kommersiella framgången för en sådan mjukvara, vår förmåga att åstadkomma de tilltänkta fördelarna från vår separation från vårt tidigare moderbolag, vår förmåga att få nya affärer eller förvalta affärer på grund av ökad konkurrens, högre kostnader än förväntat och resursanvändning i förhållande till att utveckla nya teknologier, högre råmaterial-, energi- och råvarukostnader, komponentbrist, förändringar i kund- och konsumentpreferenser för slutprodukter; marknadsacceptans av våra nya produkter; beroende av och relationer med kunder och leverantörer; vår förmåga att dela forsknings- och utvecklingskostnader med våra kunder, ogynnsamma fluktuationer i valutor eller räntor bland de olika jurisdiktioner där vi verkar; kostnader eller svårigheter relaterade till integrationen av nya eller förvärvade företag och tekniker; framgångsrik integration av förvärv och verksamhet i joint ventures; framgångsrikt genomförande av strategiska partnerskap och samarbeten; produktansvar, garanti och återkallande påståenden och utredningar och annan rättstvister och kundreaktioner därpå; högre utgifter för vår pension och andra förmåner efter pensionering, inklusive högre finansieringsbehov för våra pensionsplaner; arbets-stopp eller andra arbetskraftsfrågor; eventuellt ogynnsamma resultat av framtida rättstvister, regleringsåtgärder eller utredningar eller påståenden om överträdelse; vår förmåga att skydda våra immateriella rättigheter; skattebedömningar av statliga myndigheter och förändringar i våra skatter; vårt beroende av nyckelpersoner; lagstiftnings- eller lagstiftningsändringar som påverkar eller begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; och andra risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivits i företagets kvartalsrapporter och i årsredovisningen på formulär 10-K. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Qualcomm Snapdragon Ride är en produkt från Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dotterbolag. Qualcomm, Snapdragon ochSnapdragon Ride är varumärken eller registrerade varumärken från Qualcomm Incorporated.

Prenumerera

Dokument & länkar