Bolagsstämman valde fyra nya medlemmar till Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd

Veritas Pensionsförsäkrings ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2010 valde fyra nya medlemmar till bolagets förvaltningsråd. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt dess verkställande direktör ansvarsfrihet för redovisningsåret 2009.

Bolagsstämman fastställde antalet förvaltningsrådsmedlemmar till 28. Vd Leo Korpi-Halkola avgick i förtid från förvaltningsrådet och bolagsstämman valde, på förslag av valutskottet, verkställande direktör Pekka Nuutinen till ny medlem till förvaltningsrådet för återstoden av Korpi-Halkolas mandatperiod fram till bolagsstämman år 2011. Förutom Pekka Nuutinen valdes därtill tre nya medlemmar till förvaltningsrådet: vice vd Wilhelm Liljeqvist, vd Stefan Mutanen och vd Jannica Fagerholm. Följande medlemmar som var i tur att avgå från förvaltningsrådet omvaldes fram till bolagsstämman år 2013: – direktör Jörgen Grandell (Finlands Näringsliv, EK) – vvd Henrik Karlsson (EK) – vd Fredrik Lindeman – vd Tuomas Pere (EK) – vd Harry Serlo (EK) – vd Patrik Wikström (EK) Till förvaltningsrådet hör också administrationsdirektör Ulrika Ahlbäck, vd Håkan Anttila, vd Ove Grandell, investeringschef Tony Karlström, ombudsman Leila Kurki (FTFC), ekonom Erkki Laukkanen (FFC), ekonom Helena Pentti (FFC), förvaltningsdirektör Ulla Achrén, vd och kommerseråd Peter Boström, ekonomieråd Erik Bärnas (EK), kanslichef Christoffer Grönholm, vd Ann-Sofi Hurme, typograf Tomas Jung (FFC), diplomekonom Göran Meinander (AKAVA), förbundssekreterare Henri Lindholm (FFC), vd Monika Wikeström-Virtanen (EK), kammarråd Henry Wiklund och informatör Susanne Paetau (FTFC). Bolagsstämman återvalde CGR Dan Jungar och CGR Kari Niukko till bolagets revisorer. KPMG Oy Ab och CGR Kurt Mangs fungerar som suppleanter. VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING Marknadskommunikation Tilläggsuppgifter Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299 Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 5858 228 Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsmodell är beskriven på www.veritas.fi. Årsberättelsen för år 2009 har publicerats på www.veritas.fi/arsberattelse2009 Avsändare Kommunikatör Nadine Aschan, tfn 010 5501 814, 044 099 0996 Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Dokument & länkar