Glädjande tillväxt av premieinkomsten trots osäker ekonomi

Report this content
  • Premieinkomsten utvecklades positivt med ca 12,5 procent jämfört med motsvarande period i fjol
  • På årsnivå uppskattas premieinkomsten stiga till drygt 420 miljoner euro från ca 380 miljoner euro året innan
  • Placeringarna avkastade totalt -7,0 procent
  • Bolagets solvensgrad var 17,1 procent, vilket är 1,9 gånger solvensgränsen

Veritas Pensionsförsäkrings premieinkomst utvecklas fortfarande mycket väl trots allt stramare förhållanden inom ekonomin. ”Vår premieinkomst har under årets första tre kvartal vuxit med 12,5 procent till 315,2 miljoner euro. På årsnivå kommer tillväxten att uppskattningsvis vara lite över 10 procent”, berättar verkställande direktör Jan-Erik Stenman.

Premieinkomstens tillväxt beror dels på framgångsrik försäljning, dels på att Veritas kundföretag höjt sina lönesummor. ”Överflyttningsrörelsen gav i år ett mycket gott resultat i euro. Samtidigt har lönesummorna hos flera av våra kundföretag justerats uppåt. Det tyder på att våra kundföretag, trots det ekonomiska läget, mår bra och växer. Särskilt fint är att medelarbetsinkomsten inom FöPL-försäkringar har under år 2011 stigit betydligt, från ca 19 400 euro till ca 20 700 euro”.

Aktiemarknadens starka nedgång gav en negativ avkastning på placeringarna

Marknadstumulten ledde till att värdet av Veritas Pensionsförsäkrings placeringar sjönk under årets tredje kvartal. En långsiktig placeringsstrategi med särskild vikt i finländska aktier och företagslån utmynnade i en negativ avkastning om -7,0 procent. ”Placeringsmarknaderna skakades stort av Greklands akuta likviditetskris och det politiska spel som präglade höjningen av lånetaket i USA. De inhemska aktiernas värdering kom ner under det tredje kvartalet med över 22 procent mätt med OMX Helsinki Cap-indexet”, kommenterar placeringsdirektör Staffan Sevòn marknadsutvecklingen under hösten.

Veritas Pensionsförsäkrings aktieplaceringar avkastade totalt -21,0 procent under årets första nio månader. De noterade aktierna avkastade -22,7 procent medan avkastningen på de onoterade aktierna var 6,3 procent. ”Vi har under hösten aktivt minskat andelen utländska aktier i vår portfölj och utnyttjat den låga prisnivån för att utöka våra inhemska aktieinnehav”, belyser Sevòn Veritas placeringsstrategi.

Statsskuldsättningen, som förvärrats som följd av finanskrisen, blev allt mer akut under hösten. Situationen accentuerades ytterligare av en avtagande ekonomisk tillväxt och de institutionella placerarnas säkrande åtgärder. ”Avkastningsnivån på statsobligationer sjönk häftigt under samma period. I slutet av september var de finska statsobligationernas avkastningsnivå så låg som 2,33 procent”, förklarar Sevòn. Veritas ränteplaceringar avkastade 0,9 procent.

Sedan år 1997 har Veritas placeringar i snitt avkastat 5,5 procent.

Bolagets solvensgrad var 17,1 procent i slutet av september 2011, vilket är cirka 1,9 gånger solvensgränsen. Utan beaktande av lindringen av solvensreglerna skulle solvensgraden ha varit cirka 12,5 procent eller 1,4 gånger solvensgränsen.

Veritas Pensionsförsäkrings totalresultat var -176,2 miljoner euro. Omkostnadsprocenten, som beskriver bolagets effektivitet, var 82,8 under årets första tre kvartal.

Uppgifterna om kvartalsresultatet 3/2011 är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Resultatöversikt 3/2011

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 550 1786, 050 593 0138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 550 1663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Dokument & länkar