God avkastning på alla placeringsslag

  • Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade 3,8 % under årets första hälft
  • Bolagets solvens förstärktes: solvensgraden var 24,0 %, vilket är 2,5 gånger solvensgränsen
  • Premieinkomsten växte med 3,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol
  • Mycket lyckat resultat i ArPL-överflyttningarna hittills i år: Lönesumman som Veritas försäkrar ökade med hela 52 miljoner euro

Veritas Pensionsförsäkrings placeringar gav en god avkastning på så gott som alla placeringsslag under det första halvåret 2010. Allt som allt uppgick placeringsavkastningen till 3,8 %. Aktieplaceringarna avkastade 3,3 %, ränteplaceringarna 4,2 % och fastigheterna 4,6 %. 

”Man kan bara konstatera att avkastningen för det första halvåret blev mycket bra. Avkastningen främjades av aktiva allokeringsbeslut på tillgångsslagsnivå, till exempel mellan aktier, fastigheter och ränteplaceringar. Också inom tillgångsslagen fattade vi goda beslut. En relativt hög andel ränteplaceringar på utvecklingsmarknader höjde avkastningen på ränteplaceringarna, medan valet av företag bland aktieplaceringarna stärkte aktieavkastningen. Alla pusselbitarna föll med andra ord på plats som vi hade tänkt”, säger Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Staffan Sevón. 

Enligt Sevón är läget inom den globala ekonomin dock fortfarande mycket osäkert: ”Likviditetseffekten av tidigare stimulanspaket har nu sinat, samtidigt som arbetslösheten i USA inte viker som önskat. Detta kombinerat med en mycket oroväckande nivå av statsskuldsättning och en förstärkt euro har lett till risker för exportens tillväxt i Europa. Utan draghjälp från exporterande nordeuropeiska bolag blir det svårt för tillväxten att hållas på god nivå. Den ekonomiska tillväxten har stannat av och utan ytterligare inflaterande åtgärder kan det ekonomiska läget bli mycket tufft. Hösten blir utmanande.” 

Det goda placeringsresultatet förstärkte bolagets solvens ytterligare. Solvensgraden var 24,0 % i slutet av juni 2010, vilket är cirka 2,5 gånger solvensgränsen. Utan beaktande av lindringen av solvensreglerna skulle solvensgraden ha varit cirka 19,1 % eller 2,0 gånger solvensgränsen. 

Fortfarande på tillväxtspåret 

Veritas Pensionsförsäkrings premieinkomst steg till 187,5 miljoner euro jämfört med 180,7 miljoner euro under motsvarande period året innan. I slutet av juni 2010 hade bolaget 7 589 ArPL-försäkringar och 11 954 FöPL-försäkringar. Vid samma tidpunkt betalade bolaget pension till sammanlagt 25 658 pensionstagare. 

”Vår premieinkomst växte med 3,8 % under det första halvåret 2010, vilket är ett bra resultat med tanke på det fortsatt utmanande sysselsättningsläget i Finland. Dessutom gjorde vi tillsammans med våra partners ett utomordentligt bra resultat i samband med årets första ArPL-överflyttningar. Vi uppnådde en ökning om 52 miljoner euro i ArPL-lönesumman motsvarande 11 miljoner euro i premieinkomsten. Ur kundanskaffningens synvinkel har vi alltså alla förutsättningar att uppnå tillväxt även på årsnivå”, säger Veritas Pensionsförsäkrings vd Jan-Erik Stenman om bolagets delårsresultat. 

Veritas Pensionsförsäkrings totalresultat var 51,3 miljoner euro. Verksamheten inom bolaget är fortsatt effektiv med en omkostnadsprocent om 85,0 under det första halvåret 2010. 

Framtidsutsikter 

Fokus för Veritas Pensionsförsäkrings verksamhet under de närmaste åren ligger på fortsatt tillväxt och branschens bästa kundservice. ”Det återstår ännu många utmaningar inom den finländska nationalekonomin och år 2010 kommer antagligen i sin helhet att vara relativt krävande. Men det vi inom bolaget kan göra nu är att koncentrera oss på att hålla våra nyckeltal i skick och fortsätta satsa på vår kundservice. Vi har redan under våren förnyat vår organisation för att bättre kunna uppfylla våra kunders behov både nu och i framtiden”, sammanfattar verkställande direktören Stenman.

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Bilagor
Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1–6/2010 (pdf) 

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 550 1786, 050 593 0138 

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 550 1932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Dokument & länkar