Lyckad allokering gav utmärkt placeringsresultat

  • Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade hela 8,2 % under perioden januari–september 2010
  • Premieinkomsten växte med 3,4 % jämfört med motsvarande period i fjol
  • Bolagets solvens förstärktes ytterligare: solvensgraden var 26,0 % vid utgången av september 2010
  • Omkostnadsprocenten som mäter verksamhetens effektivitet var 83,1

Veritas Pensionsförsäkring uppnådde ett ypperligt placeringsresultat under de tre första kvartalen år 2010. Bolagets placeringar avkastade sammanlagt 8,2 %. Den ökade andelen noterade aktier i bolagets portfölj var ett lyckat allokeringsbeslut då de gav en avkastning om 13,8 %. Även ränte- och fastighetsplaceringarna avkastade mycket bra: 6,6 respektive 6,2 %. 

Värdet av bolagets placeringsportfölj uppgick i slutet av september 2010 till dryga 2 miljarder euro. 

”Den mycket höga skuldsättningen som många västerländska stater har dragit på sig innebär att svängningarna i ekonomin blir mycket kraftiga samtidigt som tillväxttakten på längre sikt begränsas till en låg nivå. Osäkerheten och de svagare tillväxtförväntningarna ser ut att hålla räntorna låga en längre tid. I denna omvärld och med beaktande av värderingsnivåerna på kapitalmarknaderna har vi ökat på andelen aktier – något som under det tredje kvartalet har burit frukt”, analyserar Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Staffan Sevón

”Samtidigt har vi behållit en hög andel fastigheter vilket har hjälpt att stabilisera avkastningen. Vi ser fortfarande positivt på bostäder och fastigheter uthyrda till säkra och solventa företag, framför allt som ett alternativ till företagsobligationer i motsvarande bolag.” 

Fortsatt ökning i premieinkomst 

Veritas Pensionsförsäkrings premieinkomst växte med 3,4 % under perioden januari–september 2010, från 271,0 miljoner euro under motsvarande period i fjol till 280,3 miljoner euro. 

”Ökningen beror delvis på att vi nu försäkrar större företag än för ett år sedan, men delvis också på att lönesummorna som enskilda kundföretag betalar till sina anställda blivit större. Det är förstås ett glädjande tecken med tanke på sysselsättningen och den finländska ekonomin att lönesummorna ökar. Det är en indikation på att företagen börjat anställa ny arbetskraft igen”, säger Veritas Pensionsförsäkrings vd Jan-Erik Stenman

Bolaget försäkrade i slutet av september 2010 en ArPL-lönesumma om sammanlagt 1,4 miljarder euro. Vid samma tidpunkt förra året var lönesumman 1,3 miljarder euro. 

Stabil och effektiv verksamhet 

Veritas Pensionsförsäkrings solvens förstärktes under årets tre första kvartal. Bolagets verksamhetskapital ökade tack vare det goda placeringsresultatet från 333,5 miljoner euro vid förra årsskiftet till 428,6 miljoner euro i slutet av september 2010. Solvensgraden var 26,0 %, vilket är ca 2,6 gånger solvensgränsen. Utan beaktande av lindringen av solvensreglerna skulle solvensgraden ha varit cirka 21,0 % eller 2,1 gånger solvensgränsen. 

Bolagets totalresultat var 99,8 miljoner euro. Verksamheten inom bolaget är fortsättningsvis effektiv, vilket gynnar kunderna i form av högre kundåterbäringar. Omkostnadsprocenten sjönk till 83,1 procent.  

Uppgifterna om kvartalsresultatet 1–9/2010 är inte reviderade.


VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation 

Bilagor
Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1–9/2010 (pdf) 

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834 

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 550 1932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Dokument & länkar