Premieinkomsten stiger, aktieplaceringarna drog ner på placeringsresultatet

–        Veritas Pensionsförsäkrings premieinkomst utvecklades starkt med en tillväxt om ca 10,6 procent jämfört med motsvarande period i fjol

–        Placeringarna avkastade totalt 0,0 procent under årets första hälft

–        Bolagets solvens var god: solvensgraden var 25,1 procent, vilket är 2,4 gånger solvensgränsen

”Veritas Pensionsförsäkrings premieinkomst har med tanke på det rådande marknadsläget vuxit starkt under årets första hälft”, berättar verkställande direktören Jan-Erik Stenman. ”Ökningen beror dels på vårt goda försäljningsresultat, dels på att våra kundföretag mår bra och i snitt har ökat sina lönesummor jämfört med år 2010. Inom FöPL-försäkringar har vi arbetat kraftigt för att förbättra företagarens basskydd och där kan vi nu se en svag men klar trend i allt högre FöPL-arbetsinkomster. FöPL-resultatet påverkas också av FöPL-lagändringen som trädde i kraft vid årsskiftet; nu omfattas en större del av företagarna av FöPL”.

Veritas premieinkomst steg med 10,6 procent till 207,4 miljoner euro från året innan. Det goda resultatet visar att samarbetet mellan Veritas Pensionsförsäkring och dess partner effektiverats ytterligare.

Utvecklingen av aktier och andelar gav moderat placeringsavkastning

Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade 0,0 procent under årets första hälft. ”Första hälften av år 2011 var relativt lugn på världsmarknaderna”, konstaterar Veritas placerings-direktör Staffan Sevón. ”För Finlands del orsakade Nokias kraftiga kursras och vårens oklara politiska situation marknadsoro, vilket ledde till att den finska aktiemarknaden avkastade -7,8 procent, medan europeiska aktier som helhet avkastade 0,7 procent”.

Veritas Pensionsförsäkrings aktieplaceringar avkastade totalt -2,2 procent under årets första sex månader. Av alla placeringar avkastade de onoterade aktierna bäst, 6,6 procent, och av de övriga placeringsslagen fastigheterna, 3,9 procent. Ränteplaceringarna gav en avkastning om 1,2 procent.

Bolagets solvens hölls på god nivå, solvensgraden var 25,1 procent i slutet av juni 2011, vilket är cirka 2,4 gånger solvensgränsen. Utan beaktande av lindringen av solvensreglerna skulle solvensgraden ha varit cirka 20,1 procent eller 1,9 gånger solvensgränsen.

Veritas Pensionsförsäkrings totalresultat var -36,4 miljoner euro. Omkostnadsprocenten, som beskriver bolagets effektivitet, var 83,5 under det första halvåret 2011.

Framtidsutsikterna dystra

Mot slutet av rapporteringsperioden växte den internationella politiska osäkerheten. ”Särskilt höjningen av taket på statsskuldsättningen i USA och den kraftiga skuldsättningen av flera europeiska stater satt marknaden i gungning. Veritas placeringar klarade med beaktande av omständigheterna perioden väl. Trots den relativt höga andelen inhemska aktieplaceringar blev inte avkastningen negativ,” analyserar Sevón.

För tillfället kännetecknas världsekonomin av en mycket stor osäkerhet. ”En ny recession kan inte uteslutas. De strukturella utmaningarna i Europa och USA är så pass svåra att det finns en överhängande risk för en Japan-liknande lång svacka i den ekonomiska tillväxten”, uppskattar Sevón. ”För en institutionell placerare med långt placeringsperspektiv är dock både aktiemarknaden och företagslånemarknaden i nuläget attraktivt värderade”.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation

Bilagor

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1–6/2011 (pdf)

Tilläggsuppgifter

Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299

Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834

Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 550 1786, 050 593 0138

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 550 1663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Dokument & länkar