Fastighetsskatteintäkterna ger kommunerna ca 1,8 miljarder euro år 2017

Enligt Skatteförvaltningens preliminära statistik uppgår kommunernas fastighetsskatteintäkter i år till ca 1 804 miljoner euro. Detta är 124 miljoner euro (7,4 %) mer än i fjol. Såsom tidigare flyter största delen av fastighetsskatten in från byggnader. Markens andel utgör ca 27 procent av intäkterna.

Fastighetsskatten för 2017 beräknas på basis av beskattningsvärdena för år 2016 och de skattesatser som för år 2017 fastställts av kommunen där fastigheten finns.

Ökningen i intäkterna från fastighetsskatten beror på ändringar i fastighetsskattelagen. De nedre och övre gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna har höjts. Likaså har kopplingen mellan skattesatsen för andra bostadsbyggnader och skattesatsen för bostadsbyggnader som används för stadigvarande boende tagits bort.

Den allmänna fastighetsskattesatsen har stigit i 112 kommuner, skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende har stigit i 74 kommuner och skattesatsen för övriga bostadsbyggnader i 70 kommuner.

I beräkningsgrunderna för återanskaffningsvärdet av byggnader och konstruktioner 2016 har det beaktats att byggnadskostnadsindexet stigit. Därför har återanskaffningsvärdena för byggnader höjts med 0,7 procent. På grund av åldersavdragen kan byggnadernas beskattningsvärden dock ha ökat mindre än så.

Beskattningsvärdena för mark har beräknats enligt anvisningarna om värdering och de tomtpriskartor som utarbetats kommunvis.  Dessa anvisningar har inte ändrats och även områdespriserna är samma som tidigare.

Fastighetsbeskattningsbesluten skickas ut i mars

Fastighetsbeskattningsbesluten kommer snart med posten. Sammanlagt postas mer än två miljoner beskattningsbeslut. Beslutet och de bifogade deklarations- och utredningsdelarna ska kontrolleras. Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna går detta enkelt via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Det är lätt att deklarera elektroniskt eftersom tjänsten handleder användaren. På så sätt minskar även risken för fel. Det rättade beskattningsbeslutet fås fortare när ändringarna har gjorts elektroniskt.

Den sista returneringsdagen för fastighetsskattedeklarationen är antingen 9.5 eller 16.5. Inlämningsdagen står på deklarationens första sida. För samfund och samfällda förmåner är den sista inlämningsdagen 2.5.2017.

Förfallodagarna för fastighetsskatten är på hösten.

För ungefär 42 procent av fastigheterna understiger skatten 170 euro. Fastighetsskatten tas inte ut om den understiger 17 euro. Till denna kategori hör under 3 procent av fastighetsägarna.

En fastighetsskatt som är under 170 euro betalas i en rat på den första förfallodagen, medan större belopp betalas i två rater. Förfallodagarna är 4.9 och 16.10.2017.

Beställ e-faktura för fastighetsskatten

Ibruktagandet av en e-faktura gör det lättare att betala fastighetsskatten och komma ihåg förfallodagen. E-faktureringen kan tas i bruk genom att göra en beställning i nätbanken till exempel omedelbart, men dock senast tre veckor före förfallodagen. Samma beställning gör att du också får en e-faktura för eventuella kvar- eller förskottsskatter. Företagskunder har möjlighet att få en e-faktura för att betala fastighetsskatten.

Tilläggsuppgifter för medier: gällande fastighetsskatten överinspektör Auli Hirsjärvi tfn 029 5125 150, fällande e-fakturan och betalning överinspektör Erika Tuhkanen tfn 029 5124 290

Skatteförvaltningen publicerar den 10 mars den preliminära områdesspecifika statistiken över fastighetsskatt för skatteåret 2017. Statistiken har tagits fram i samarbete med Statistikcentralen. Statistiken finns i Statistikdatabasen.

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2016 samlade vi in skatteintäkter för 56,7 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar