Företagsbeskattningen blir enhetligare och tydligare vid årsskiftet

Skatteförvaltningen är banbrytare inom den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster.  Den största delen av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster ska ersättas med e-tjänsten MinSkatt under 2017–2019. Man kan redan nu lämna en gåvoskattedeklaration i MinSkatt, och efter årsskiftet kan man deklarera och betala skatter på eget initiativ, såsom moms och arbetsgivarprestationer i tjänsten. Därtill kommer det också flera andra lagändringar.

Person- och företagskundernas alla viktigaste e-tjänster kommer i fortsättningen att centraliseras till e-tjänsten MinSkatt. I framtiden kan exempelvis alla skattedeklarationer lämnas i MinSkatt. I dagens läge är skattebetalarnas e-tjänster separata tjänster och varje e-tjänst kräver separat inloggning.

I den första fasen gäller ändringarna alltså skatter på eget initiativ och gåvoskatt, men inkomstbeskattningen av företags- och samfundskunder samt personkunder överförs till MinSkatt senare.  

Flera lagändringar träder i kraft vid årsskiftet

Samtidigt som e-tjänsterna utvecklas blir företagsbeskattningen enhetligare och tydligare vid årsskiftet. I fortsättningen ska moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ deklareras elektroniskt. En stor del av skatterna på eget initiativ deklareras elektroniskt redan nu: exempelvis 93 % av aktiebolag lämnar sina deklarationer via e-tjänster. Skattedeklarationen kan lämnas på papper endast av särskilda skäl, t.ex. på grund av tekniska problem. 

Det kommer att vara mer flexibelt att välja och ändra en skatteperiod. Skatter på eget initiativ deklareras och betalas enligt skatteperiod som i regel är en kalendermånad. Från ingången av följande år kan allt fler välja ett kalenderkvartal eller ett kalenderår som skatteperiod. 

Regeringen har dessutom föreslagit att företagen i fortsättningen kunde välja om de redovisar momsen enligt prestations- eller betalningsprincipen. Företaget kan självt välja också när det börjar tillämpa betalningsprincipen.

Ändringarna minskar den administrativa bördan och gör det lättare att sköta ärenden

”Skatteförvaltningen har redan länge gått i främsta ledet när det gäller att förnya och förenkla e-tjänster för medborgare och företag. Tack vare kommande lagändringar ska förfaranden harmoniseras och beskattningen bli mer förutsebar. Ändringar i beskattningsförfaranden genomför också regeringens spetsprojekt för avveckling av normer”, berättar lagändringschef Elena Vigren från Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen ordnar webbseminarier om lagändringar för företag och företagare. Nästa webbseminarium sänds 9.12.2016. Man kan anmäla sig till webbseminarierna på adressen skatt.fi/ändringar2017

Centrala ändringar:

 • Deklarationer ska lämnas elektroniskt.
 • MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto.
 • Ett sammandrag ersätter skattekontoutdraget.
 • Nytt referensnummer för betalningar finns i MinSkatt
 • Deklaration av skatter på eget initiativ korrigeras med en ny, ersättande deklaration.
 • Påföljdsavgifter blir tydligare.
 • Överföring för indrivning från skattekonto slopas.
 • Det kommer att vara mer flexibelt att ändra skatteperioden. Allt fler småföretag kan välja ett kalenderkvartals- eller kalenderårsförfarande.
 • Momsbeskattning enligt betalningsprincipen utvidgas.
 • Skattedeklaration för skogsbruk behöver i fortsättningen inte lämnas om det under skatteåret inte har funnits verksamhet som påverkar beskattningen.
 • Apoteksavgiften som betalas av apotekare ersätts med en apoteksskatt.
 • Dessutom flyttas bil- och punktbeskattning från Tullen till Skatteförvaltningen 1.1.2017 och mervärdesbeskattning vid import 1.1.2018.
 • Läs mera: skatt.fi/ändringar2017

Ytterligare information för medier: lagändringschef Elena Vigren, tfn 029 512 4655 (ändringar i beskattningsförfarandet), överinspektör Katja Sene, tfn 029 512 4600 (MinSkatt), överinspektör Anna-Mari Seppälä, tfn 029 512 4092 (momsändringar)

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar