Skatteförvaltningar avtalat om samarbete kring Panamaläckan

OECD:s möte i Paris var enhälligt om att Panamaläckan kräver intensifierat internationellt samarbete. På mötet kom man överens om en handlingsplan för att bland annat få materialet från informationsläckan till skatteförvaltningarnas förfogande.

Skatteförvaltningen i Finland samarbetar med övriga länders skatteförvaltningar för att få och kunna utnyttja Panamamaterialet. Skatteförvaltningen var representerad vid det möte som OECD:s informationsutbytesnätverk JITSIC höll i Paris 13.4.2016. Mötet beslutade om en gemensam handlingsplan som syftar bland annat till att skatteförvaltningarna får Panamamaterialet. 

"Vår skatteförvaltning kommer att delta aktivt i det överenskomna samarbetet som koordineras av JITSIC. Vi kommer aktivt att utnyttja även andra forum, exempelvis det nordiska samarbetet", berättar överdirektör Sanna Alamäki.

Skatteförvaltningen har fört diskussioner om materialet ur olika aspekter särskilt med sina nordiska kolleger. Än så länge har Skatteförvaltningen i Finland inte fått material från Panamaläckan.

"På grund av sekretessbestämmelser kan vi inte kommentera uppgifter som andra länder eventuellt förfogar över", påminner Alamäki.

Alla länder som deltog i Parismötet är villiga att fortsätta samarbetet för att få uppgifterna. För att nå målet utbyter länderna information med varandra så långt lagen medger.

Nätverket JITSIC kommer att hålla fler möten kring Panamatemat. Nätverket ska bilda mindre undergrupper för att få snabbare resultat av samarbetet. Finland ämnar delta i gruppernas arbete.

På skatt.fi-sidan Skatteparadis finns information om Panamaläckan och svar på vanliga frågor om skatteparadis. Hur Panamauppgifterna nyttjas i Finland ingår i verksamhetsområdet för Skatteförvaltningens projekt kring riskfenomen inom internationell beskattning. Projektet inleddes 2014 och har flera delprojekt.

Tilläggsinformation och begäran om intervju:

Skatteförvaltningens tjänster till medier, Företagsbeskattningsenheten
Tfn 020 612 5201, mediapalvelu.yritysverotus@vero.fi

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Dokument & länkar