Skatteförvaltningen valde Digia Finland Oy till programvaruleverantör för nationella inkomstregistret

Systemleverantören till ett nationellt inkomstregister har valts. Skatteförvaltningen har valt Digia Finland Oy till leverantör av helhetslösningen för inkomstregistret. Mest vikt lades på leverantörens villighet och förmåga att långsiktigt engagera sig i projektet. Dessutom måste leverantören ha omfattande kompetens inom delområdena för teknisk implementering, processutveckling, samarbete med intressentgrupper och administrationen av förändringarna. Inkomstregistret är ett projekt tillsatt av Finansministeriet. Skatteförvaltningen svarar för genomförandet att projektet. I utvecklingsarbetet deltar ett stort antal framtida användare och intressentgrupper.

Helhetslösningen från leverantören byggs upp som ett projekt med fast pris. Värdet är 13,7 miljoner euro. I priset ingår också att upprätthålla helhetslösningen och utveckla den vidare. Anskaffningen kostar i sin helhet ca 90 miljoner euro för avtalsperioden på 15 år.

Anskaffningen gjordes genom en förhandlingsprocess. Till processen valdes Digia Finland Oy, Tieto Finland Oy och Accenture Oy enligt anbudsansökningarna. Alla företag deltog aktivt och professionellt i förhandlingsprocessen.

De som deltog i processen kan söka ändring i upphandlingsbeslutet inom den tidsfrist som nämns i lagen om offentlig upphandling. Ett avtal med leverantören kan ingås först efter att tidsfristen löpt ut och eventuella omprövningsbegäranden behandlats.

Skatteförvaltningen och Digia Finland Oy genomför inkomstregistret och tillhörande tjänster i samarbete med användare.

Registret lanseras enligt planerna i början av 2019. I den första fasen är det fråga om ett register över uppgifter om betalda löner och relaterade prestationer. I den andra fasen år 2020 anmäls i registret också uppgifter om betalda pensioner och förmåner.

Målet är att ersätta nuvarande månads- och årsanmälningar och olika löneuträkningar som arbetsgivare och förmånsbetalare lämnar in. I framtiden är avsikten att uppgifterna lämnas in bara en gång i inkomstregistret direkt i samband med löneutbetalningen. Nationella inkomstregistret automatiserar myndigheternas arbete, gör det enklare att sköta ärenden med myndigheter som berörs av inkomstregistret samt minskar företagens administrativa börda.

Intervjubegäran: Skatteförvaltningen, Nationella inkomstregistret Anniina Korhonen tfn 050 4552609

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar