Skatteförvaltningenbeskattar distansförsäljare av alkohol

Skatteförvaltningen beskattar distansförsäljare av alkohol för moms och punktskatt som försummats 2014–2016.

I näthandeln med alkohol är det säljarna som är skyldiga att betala skatt. Detta gäller både moms och punktskatt på distansförsäljning. Köparen av en produkt, en privatperson, är däremot inte skattskyldig. 

"Skatteförvaltningen känner till tiotals säljare i fler än tio EU-länder. De försummade skatterna uppgick 2014–2016 till cirka 10 miljoner euro per år", säger överinspektör Seppo Raitolahti på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen fattar beskattningsbeslut antingen på basis av de uppgifter kunden lämnat eller enligt uppskattning. Olika jämförelseuppgifter används som hjälp i beskattningen. 

"Sådana uppgifter är bland annat betalnings- och transportuppgifter samt uppgifter som finns på säljarnas webbsidor. Man har även utnyttjat observationer som Tullen registrerat i samband med övervakning och kontroll", tillägger Raitolahti. 

Finska tullen ansvarar för skattekontrollen. Tullen granskar bland annat alkoholförsändelser inom nät-handeln och förmedlar uppgifterna till Skatteförvaltningen för skatteprövning. Tullen ansvarar också för förundersökningen i skattebrottsärenden. Tullens enhet för utredning av ekonomisk brottslighet undersökte de största distanssäljarna av alkohol under 2016. Importen av alkohol regleras förutom av punktskattelagen även av alkohollagen.

Skatteförvaltningen kommer att kontakta säljarna under de närmaste veckorna. Beskattningsprocessen beräknas ta flera månader. Skatteförvaltningen har möjlighet att få handräckning från andra EU-länder för beskattningen och indrivningen. 

Kontaktuppgifter

Skatteförvaltningen:
Överinspektör Seppo Raitolahti, p
unktbeskattning, tfn 029 5122 454

Tullen:
Tullöverinspektör Anna Kallio, tullövervakningen, tfn 040 332 2868
Övervakningsdirektör Hannu Sinkkonen, brottsutredningen, tfn 040 332 4389

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2016 samlade vi in skatteintäkter för 56,7 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Dokument & länkar