Skatteintaget växte med nästan tre miljarder år 2013

Det totala nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2013 var 52,7 miljarder euro. Ökningen jämfört med år 2012 var 2,9 miljarder euro (+5,9 %).

Till största delen förklaras ökningen av skärpta skattegrunder och helt nya skatter. De skatter som Tullen och Trafi har samlat in ingår inte i Skatteförvaltningens siffror.

Personkundernas inkomstskatt utgjorde över hälften av alla de skatter som Skatteförvaltningen samlade in
Intaget av personkunders inkomstskatt var år 2013 sammanlagt 27,7 miljarder euro.  Inkomstskatten ökade sammanlagt med en dryg miljard (+4,0 %). 
Förskottsinnehållningarna ökade med 1,2 miljarder euro (+4,8 %). Utan recessionen och den ökade arbetslösheten hade den totala lönesumman och därmed förskottsinnehållningarna vuxit ännu mer.  Uppskattningsvis 55–65 procent av ökningen i förskottsinnehållningarna beror på rundradioskatten och på den överlag skärpta beskattningen av förvärvsinkomster. Mindre än hälften av ökningen förklaras av ändrade inkomster. Enligt periodskattedeklarationerna ökade de förskottsinnehållningspliktiga inkomsterna år 2013 endast med drygt 2 procent.

Samfundsskatteintaget ökade med 13 procent
Intaget av samfundens inkomstskatt var sammanlagt 4,8 miljarder euro. Samfundsskattebeloppet ökade oväntat mycket, med 560 miljoner euro (+13 %). Ökningen är stor i synnerhet om man ställer den i relation till den minskade bruttonationalprodukten samt till företagens ökade möjligheter att göra avdrag för forsknings- och utvecklingsutgifter och avskrivningar på produktiva investeringar. Nästan två tredjedelar av tillväxten berodde på de minskade återbäringarna, men också bruttointaget av samfundsskatten växte.

Förskottsskattebeloppet som debiterades för skatteåret 2013 var i slutet av året cirka 6 procent större än året innan.  Av detta kan man dock inte dra direkta slutsatser i fråga om företagens resultat eller beskattningsresultatet år 2013.

Mervärdeskattebeloppet uppgick till 14 miljarder
Nettointaget av den mervärdesskatt som Skatteförvaltningen samlade in växte år 2013 med en dryg miljard (+7,9 %) och uppgick till 14 miljarder euro.  Den mervärdesskatt vid import som Tullen samlar in syns inte i Skatteförvaltningens siffror. Merparten av tillväxten förklaras av bruttointaget av mervärdesskatt, vilket växte med 740 miljoner euro (+3,1 %). Bruttointaget blev dock mindre än vad man kunde ha väntat med tanke på att skattesatserna för momsen höjdes med en procentenhet vid ingången av 2013. Detta visar att den inhemska efterfrågan har minskat.
En annan faktor som förklarar det ökade nettointaget av mervärdesskatt är att återbäringarna minskat. Mervärdesskatter återbetalades till ett 290 miljoner euro mindre belopp (–2,6 %) än år 2012.

Läs mer:
Verotulojen kehitys vuonna 2013 (Skatteintäkternas utveckling år 2013)

Ytterligare information för massmedier:
Överinspektör Matti Luokkanen, tfn 020 612 4110

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det totala nettointaget av skatter som Skatteförvaltningen samlade in år 2013 var 52,7 miljarder euro. Ökningen jämfört med år 2012 var 2,9 miljarder euro (+5,9 %).
Twittra det här