Bokslutskommuniké Januari - december 2018

Period 1 oktober – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 78 089 (59 743) kkr motsvarande en tillväxt om
  30,7%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 762 (4 290) kkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4 449 (3 231) kkr motsvarande en vinstmarginal om 5,7 % (5,4 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 11 210 (5 614) kkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,24 kr (0,18 kr).

Period 1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 311 736 (220 710) kkr motsvarande en tillväxt om 41,2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 653 (19 707) kkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24 612 (15 276) kkr motsvarande en vinstmarginal om 7,9 % (6,9 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 31 138 (17 387) kkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,35 kr (0,84 kr).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 per aktie

VD ord: 

Kvartal 4 och helår 2018

Veteranpoolen AB utvecklades bra under helåret 2018 med en omsättning som uppgick till 312 MSEK och en vinst efter skatt om 24,6 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 7,9%. Nätverkets satsningar på marknadsföring och god service till nya och gamla kunder resulterade i en tillväxt om 41% för helåret. Under året stod ett specifikt uppdrag inom företagssegmentet för en väsentlig del av tillväxten. Vår bedömning är att detta specifika uppdrag kommer att minska i omfattning under 2019.

Under det fjärde kvartalet 2018 uppgick omsättningen till 78 MSEK med en vinst efter skatt om 4,4 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 5,7%. Tillväxten under kvartalet blev 31% med fortsatt positiv utveckling och fler uppdrag mot gamla och nya företagskunder.

Fler och fler företag väljer att använda Veteranpoolen som en extra-hjälp vid behovstoppar eller specifika kompetensbehov. Veteranpoolens goda tillgänglighet, snabba och effektiva lösningar, motiverade och rutinerade veteraner uppskattas av marknaden.

Veteranpoolens verksamhet leder till att företag och privatpersoner får hjälp i sin vardag samtidigt som veteraner får fortsätta bidra i arbetslivet och vara engagerade och efterfrågade i den omfattning de själva önskar. Förutom kundnyttor och arbetsglädje bidrar vår verksamhet till ökad ekonomisk aktivitet och skatteintäkter. Veteranpoolen bidrar till ett bättre samhälle.  Veteranpoolen är representerat från Luleå i norr till Ystad i söder och med mer än 8 500 medarbetare är vi redo att hjälpa de flesta med det mesta.  

Mats Claesson

Verkställande direktör

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Oktober – december 2018

Nettoomsättningen uppgick till 78 089 (59 743) kkr vilket innebär en tillväxt om 30,7 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 6 112 (4 399) kkr och rörelseresultatet till 5 762 (4 290) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 % (7,2 %). Resultatet efter skatt uppgick till 4 449 (3 231) kkr motsvarande en vinstmarginal om 5,7 % (5,4 %).

Januari - december 2018

Nettoomsättningen uppgick till 311 736 (220 710) kkr vilket innebär en tillväxt om 41,2 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 33 058 (20 058) kkr och rörelseresultatet till 31 653 (19 707) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 % (8,9 %). Resultatet efter skatt uppgick till 24 612 (15 276) kkr motsvarande en vinstmarginal om 7,9 % (6,9 %).

Kassaflödet

Oktober - december 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
11 210 (5 614) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 5 222 (3 855) kkr.

Januari - december 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
31 138 (17 387) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 26 754(17 407) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 38 229 (18 795) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2018-12-31 till 30 868 (15 880) kkr.

Soliditeten uppgick till 37,2 % (29,1 %).

Väsentliga händelser 2018

Notering på Spotlight Stock Market (fd AktieTorget)

Aktierna i Veteranpoolen AB (publ) delades ut av moderbolaget HomeMaid AB (publ) och B-aktien noterades på Spotlight Stock Market (fd AktieTorget) den 30e januari 2018.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma hölls den 11 april 2018 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 169 226 aktier av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 17,4 % av aktierna. Följande beslutades:

- Stämman beslutade enhälligt om emission av teckningsoptioner – Incitamentsprogram 2018/2020, i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram

Incitamentsprogrammet blev fulltecknat.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj 2018 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 176 945 (2 210 000 av aktieslag A och 966 945 av aktieslag B) aktier representerade vilket motsvarar 44,1 % av rösterna. Följande beslutades :

 •  Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

 •  Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,55 kronor per aktie (10 033 kkr).

 •  Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017. 

 •  Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Sabine Söndergaard till ordinarie styrelseledamöter samt nyvalde Andreas Gindin till ordinarie styrelseledamot.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Claesson till VD och Patrik Torkelson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i memorandum publicerat i januari 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2017, där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Kungsbacka den 23 maj 2019. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kr per aktie.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 1                                       2019-05-21

Halvårsrapport                                                         2019-08-30

Delårsrapport för kvartal 3                                       2019-11-21

Kungsbacka 2019-02-28

Patrik Torkelson                                                        Sabine Söndergaard

Styrelseordförande                                                   Ledamot

Fredrik Grevelius                                                       Andreas Gindin

Ledamot                                                                  Ledamot

Mats Claesson

VD

Veteranpoolen AB

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar