Bokslutskommuniké Januari - december 2019

Period 1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 71 580 (78 089) kkr motsvarande en negativ tillväxt om 8,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 200 (5 762) kkr motsvarande en rörelsemarginal på 11,5 % (7,4 %). Den förbättrade marginalen beror primärt på att bolaget under kvartal fyra börjat tillämpa en ny och mer precis modell för beräkning av tillkommande kostnader i projekt samt att en upplösning av tidigare reserverade kostnader har skett. I all väsentlighet härrör dessa reserverade kostnader till 2019. Rörelseresultat före dessa justeringar uppgick till 4 200
  (5 762) kkr. Rörelseresultatet efter justering uppgick till 8 200 (5 762) kkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6 544 (4 449) kkr motsvarande en vinstmarginal om 9,1 % (5,7 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 5 844 (11 210) kkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,36 kr (0,24 kr).

Period 1 januari – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 334 068 (311 736) kkr motsvarande en tillväxt om 7,2 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 36 314 (31 653) kkr motsvarande en rörelsemarginal på 10,9% (10,2 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 28 391 (24 612) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,5 % (7,9 %).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 20 880 (31 138) kkr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,56 kr (1,35 kr).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 per aktie.

Väsentliga händelser januari – december 2019

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj.

VD ord:

Kvartal 4 och helår 2019

Ekonomisk summering

Veteranpoolen AB fortsatte att utvecklas under 2019 med en nettoomsättning som uppgick till 334 MSEK och en vinst efter skatt om 28,4 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 8,5%. Tillväxten under året var inte tillfredsställande och landade strax över 7%. Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom företagssegmentet. Som väntat har det uppdraget minskat i omfattning men övriga affärers tillväxt har mer än kompenserat för det tappet. Under året ökade övriga affärer med nästan 20%.

Under det fjärde kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen till 72 MSEK motsvarande en minskad omsättning om ca 8% jämfört med motsvarande period föregående år. Det fjärde kvartalet präglades av minskade volymer för det stora enskilda uppdraget samtidigt som övriga affärer inte växte i en omfattning som kompenserade för minskningen. Rörelseresultatet före upplösning av tidigare reserver för kostnader och effekt från uppdaterad modell för beräkning av tillkommande kostnader uppgick till 4,2 MSEK för kvartalet vilket är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år. Den försämrade lönsamheten är resultatet av högre fasta kostnader i kombination med minskad omsättning. Sammantaget blev det ekonomiska utfallet för kvartalet svagt.  Ett antal initiativ blir centrala i arbetet med att nå framtida tillväxt och rimlig lönsamhet:

1. Lokal lönsamhet och expansion. 

Den senaste tidens positiva volymutveckling, satsningar på effektivare processer och bättre ekonomiska förutsättningar lokalt har resulterat i att mer än 80% av Veteranpoolens kontor nu har nått kritisk massa med en affärsvolym som möjliggör lönsamhet lokalt. Trots ett antal nyetablerade kontor har andelen kontor med kritisk massa utvecklats mycket positivt de senaste 2 åren. Ungefär 92% av Veteranpoolens omsättning genereras från kontor som nått kritisk massa. Denna utveckling borgar för ökade satsningar på tillväxt lokalt där fler kontor kan satsa mer resurser på försäljning och kundtjänst.

2. Rekrytering av fler veteraner.

För att på ett bättre sätt kunna ta hand om alla kundförfrågningar har en aggressiv rekryteringsplan lanserats med målsättningen att rekrytera fler än 2500 nya medarbetare under 2020. Ambitionen är att öka tillsättningsgraden, skapa bättre kundupplevelse genom snabbare responstider samt hantera ökade volymer.

3. Digitalisering.

Under 2019 genomfördes ett antal viktiga initiativ där Veteranpoolens verksamhet effektiviserades genom digitalisering. Arbetet har inkluderat tidrapportering som numera till största del sker genom digital inrapportering och automatisk registrering i företagets affärssystem. Även nätverkets processer för rekrytering och försäljning har effektiviserats. Dessa förbättringar kommer spara tid, resurser och leda till bättre kvalitet. Lokala ledare kommer kunna spendera mer tid med kunder och veteraner och mindre tid med administration.

4. Ökad lokal närvaro på stora marknader.

För att bättre ta tillvara på de stora möjligheter som finns i Stockholm och Göteborg har fler lokalkontor etablerats på dessa marknader. I Stockholm ökas antalet lokalkontor från fem till sju och nätverket inkluderar nu kontor som fokuserar på Östermalm, Lidingö samt inom kort även Södermalm. I Göteborg ökas antalet kontor från två till fyra med nytt kontor i Askim för fokus på Göteborgs västra stadsdelar samt nytt lokalkontor på Hisingen för ökat fokus på Göteborgs norra stadsdelar. Veteranpoolen kommer närmare både pensionärer och kunder med fler ledare som kan fokusera på försäljning, rekrytering och matchning av rätt veteran till rätt kund.

5. Stor samhällsnytta.

Veteranpoolen fortsätter att skapa samhällsnytta och verka för att den del av landets befolkning som gått i pension ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och drift i den omfattning de själva vill. Veteranpoolens verksamhet gör att veteraner kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar utöver sin pension. Specialistkompetens som annars hade gått förlorad löser vardagsproblem för företag, föreningar och kommuner. Veteranpoolen bidrar till ett bättre samhälle genom att ta tillvara på våra värdefulla veteraners drivkraft och kompetens.

Mats Claesson

VD Veteranpoolen AB (publ)

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Oktober – december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 71 580 (78 089) kkr vilket innebär en negativ tillväxt om 8,3 %.

Rörelseresultatet uppgick till 8 200 (5 762) kkr motsvarande en rörelsemarginal på 11,5% (7,4%). Den förbättrade marginalen beror primärt på att bolaget under kvartal fyra börjat tillämpa en ny och mer precis modell för beräkning av tillkommande kostnader i projekt samt att en upplösning av tidigare reserverade kostnader har skett. I all väsentlighet härrör dessa reserverade kostnader till 2019. Rörelseresultat före dessa justeringar uppgick till 4 200
(5 762) kkr.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 7 986 (6 112) kkr och rörelseresultatet till 8 200 (5 762) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 11,5 % (7,4 %). Resultatet efter skatt uppgick till 6 544 (4 449) kkr motsvarande en vinstmarginal om 9,1 % (5,7 %).

Förändrad avskrivningsprincip för immateriella anläggningstillgångar ger positiva avskrivningar på 251 kkr under perioden.

Januari - december 2019

Nettoomsättningen uppgick till 334 068 (311 736) kkr vilket innebär en tillväxt om 7,2 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 37 513 (33 058) kkr och rörelseresultatet till 36 314 (31 653) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 10,9 % (10,2 %). Resultatet efter skatt uppgick till 28 391 (24 612) kkr motsvarande en vinstmarginal om 8,5 % (7,9 %).

Kassaflödet

Oktober - december 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
5 844 (11 210) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 6 548 (5 222) kkr.

Januari - december 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
20 880 (31 138) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 29 102 (26 754) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 38 139 (38 229) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2019-12-31 till 39 193 (30 868) kkr.

Soliditeten uppgick till 47,7 % (37,2 %).

Väsentliga händelser

Etablering

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 23 maj 2019 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 3 259 512 (2 210 000 av aktieslag A och 1 049 512 av aktieslag B) aktier representerade vilket motsvarar 17,9 % av aktierna och 44,4 % av rösterna. Följande beslutades:

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning med

20 065 621,40 kronor vilket motsvarar 1,10 kronor per aktie.

Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, om omval av

Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Val av revisor

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Affärsmodell och fokus för framtiden                                               

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i memorandum publicerat i januari 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2018, där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Kungsbacka den 27 maj 2020. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 1                                       2020-05-19

Halvårsrapport                                                         2020-08-27

Delårsrapport för kvartal 3                                       2020-11-20

Kungsbacka 2020-02-28

Patrik Torkelson                                                        Sabine Söndergaard

Styrelseordförande                                                   Ledamot

Fredrik Grevelius                                                       Andreas Gindin

Ledamot                                                                  Ledamot

Mats Claesson

VD

Prenumerera

Dokument & länkar