Kvartalsrapport april-juni 2020

Report this content

Period 1 april – 30 juni 2020

•Nettoomsättningen uppgick till 86 234 (101 620) kkr motsvarande en negativ tillväxt om
15,1 %.

•Rörelseresultatet uppgick till 11 537 (10 774) kkr. Resultatet efter skatt uppgick till
9 046 (8 347) kkr motsvarande en vinstmarginal om 10,5 % (8,2 %).

•Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 10 616 (9 030) kkr.

•Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 kr (0,46 kr).

Period 1 januari – 30 juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 146 683 (166 179) kkr motsvarande en negativ tillväxt om 11,7 %.

•Rörelseresultatet uppgick till 13 441 (13 294) kkr. Resultatet efter skatt uppgick till 10 514 (10 296) kkr motsvarande en vinstmarginal om 7,2 % (6,2 %).

•Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 8 362 (219) kkr.

•Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,58 kr (0,56 kr).

Väsentliga händelser april-juni 2020

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 18 juni 2020 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Effekterna av Covid-19-pandemin fortsatte efter rapportperioden.

VD ord:

Kvartal 2 2020

Veteranpoolen AB tappade affärsvolym under det andra kvartalet 2020 med en omsättning som uppgick till 86 MSEK motsvarande en tillbakagång om 15 % jämfört med samma period föregående år. Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom företagssegmentet. Som väntat har det uppdraget minskat i omfattning även under det andra kvartalet. Veteranpoolens övriga omsättning gick tillbaka med ca 4% under kvartalet. Omsättningen för första halvåret uppgick till 147 MSEK motsvarande en tillbakagång om 12% jämfört med föregående år.

Resultat efter skatt uppgick till 9,0 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 10,5 % vilket både till belopp och marginal var bättre än motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen har påverkats positivt av lägre kostnader avseende personal och lokaler för drift av lokalkontor. Utöver detta har resultatet påverkats av försäljningar av franchisedistrikt där transaktioner resulterat i reavinster. Även regeringens stödpaket såsom permittering och lägre arbetsgivaravgifter har haft en positiv påverkan.

Hårt arbete med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och samtidigt sälja in och bemanna säkra uppdrag har gett ett bra resultat. Kategorierna Hantverk och Trädgårdsuppdrag har, givet omständigheterna, gått bra under perioden. Veteranpoolen har även, givet omständigheterna, lyckats bra inom företagssegment såsom vaktmästeri, yrkeschaufförer samt lager och logistik.

Veteranpoolen har trots en mängd utmaningar fortsatt kunna bidra till ett bättre samhälle på ett kraftfullt sätt. Våra lokala ledares engagemang och säljinsatser, vår snabbfotade centrala organisation tillsammans med våra fantastiska veteraners kompetens, motivation och livserfarenhet har bidragit på ett positivt sätt.

Nu tar vi sats mot framtida framgångar genom att fortsätta rekrytera de bästa, mest serviceinriktade och motiverade veteranerna. Veteranpoolen räknar med att kunna erbjuda ytterligare 2 500 pensionärer en plats i våra roliga och positiva arbetslag under det kommande året. Vi planerar för tillväxt och vi behöver bli fler som skapar nöjda kunder, känner sig inkluderade och uppskattade för sina insatser.

Mats Claesson

Verkställande direktör

Veteranpoolen AB

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

April - juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 86 234 (101 620) kkr vilket innebär en negativ tillväxt om 15,1 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 11 737 (11 172) kkr och rörelseresultatet till 11 537 (10 774) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 % (10,6 %). Resultatet efter skatt uppgick till 9 046 (8 347) kkr motsvarande en vinstmarginal om 10,5 % (8,2 %).

Januari - juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 146 683 (166 179) kkr vilket innebär en negativ tillväxt om 11,7 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 13 822 (14 182) kkr och rörelseresultatet till 13 441 (13 294) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 % (8,0 %). Resultatet efter skatt uppgick till 10 514 (10 296) kkr motsvarande en vinstmarginal om 7,2 % (6,2 %).

Kassaflödet

April - juni 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
10 616 (9 030) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 10 798 (9 269) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2020-06-30 till 45 696 (18 232) kkr.

Omklassificering av ”Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter” till ”Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten” har skett.
Detta påverkar bland annat ”Fond för utvecklingsavgifter” 2019 med 1 243 KSEK i jämförelse med vad som tidigare är kommunicerat för 2019. Detta då det är egenupparbetade system.

Det egna kapitalet uppgick per 2020-06-30 till 49 707 (21 098) kkr.

Soliditeten uppgick till 49,6 % (25,8 %).

Väsentliga händelser

Covid-19

Från mitten av mars månad har Covid-19-pandemin haft en kraftig påverkan på samhället och även på Veteranpoolen. Vissa kunder har pausat sina uppdrag samtidigt som en del veteraner varit oroliga och tackat nej till uppdrag under denna turbulenta period. Veteraner över 70 år har i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer fått avstå uppdrag som innebär sociala kontakter. 

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) hölls den 18 juni 2020 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid stämman var 2 648 500 (2 210 000 av aktieslag A och 438 500 av aktieslag B) aktier representerade vilket motsvarar 14,5 % av aktierna och 42,2 % av rösterna. Följande beslutades:

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Mats Claesson till VD och Patrik Torkelson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Affärsmodell och fokus för framtiden        

En stor majoritet av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen 2019. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Under rapportperioden har en pandemi påverkat Veteranpoolens förutsättningar negativt. Tidsramarna och den långsiktiga påverkan på företaget är vid tiden för denna rapport svåra att bedöma.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2019 där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 3                                            2020-11-20

Kungsbacka 2020-08-27

Patrik Torkelson                                         Sabine Söndergaard

Styrelseordförande                                     Ledamot

Fredrik Grevelius                                       Andreas Gindin

Ledamot                                     Ledamot

Mats Claesson

VD

Prenumerera

Dokument & länkar