Kvartalsrapport Januari - mars 2019

Period 1 januari – 31 mars 2019

•Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr motsvarande en tillväxt om
19,2 %.

•Rörelseresultatet uppgick till 2 520 (3 217) kkr. Resultatet efter skatt uppgick till
1 949 (2 494) kkr motsvarande en vinstmarginal om 3,0 % (4,6 %).

•Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var
-8 811 (-15) kkr.

•Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 kr (0,14 kr).

Väsentliga händelser januari – mars 2019

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

VD ord: 

Kvartal 1 2019

Veteranpoolen AB hade en god omsättningsutveckling under det första kvartalet 2019 med en omsättning som uppgick till 64,6 MSEK motsvarande en tillväxt om 19 % jämfört med samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 3 % vilket både till belopp och marginal är sämre än motsvarande period föregående år. Den svaga resultatutvecklingen är en konsekvens av ökade satsningar för framtida tillväxt, investeringar för utvecklad effektivitet och ökad lönsamhet för lokala franchisetagare.

Veteranpoolen verkar för att den del av landets befolkning som gått i pension ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och drift i den omfattning man själv vill. Veteranpoolens verksamhet gör att pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar utöver sin pension. I Sveriges statsbudget för 2019 är planen att ta bort den särskilda löneskatt för äldre som infördes 2016. När den särskilda löneskatten för äldre tas bort kommer Veteranpoolen kunna erbjuda fler pensionärer möjligheten att på egna villkor ta stimulerande och viktiga uppdrag. Förändringen medför även utrymme för ökade löner för våra pensionärer, fortsatta satsningar på utveckling samt fortsatt ökad lokal och central lönsamhet. Vår samhällsnytta kommer öka och med mer än 8000 medarbetare är vi redo att hjälpa de flesta med det mesta.                             

Mats Claesson

Verkställande direktör

Veteranpoolen AB

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättning och resultat

Januari - mars 2019

Nettoomsättningen uppgick till 64 558 (54 165) kkr vilket innebär en tillväxt om 19,2 %.

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar m.m. uppgick till 3 010 (3 467) kkr och rörelseresultatet till 2 520 (3 217) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 3,9 % (5,9 %). Resultatet efter skatt uppgick till 1 949 (2 494) kkr motsvarande en vinstmarginal om 3,0 % (4,6 %).

Kassaflödet

Januari - mars 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-8 811 (-15) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -110 (2 425) kkr.

Likviditet och balansräkning

Likvida medel uppgick per 2019-03-31 till 29 118 (17 924) kkr.

Det egna kapitalet uppgick per 2019-03-31 till 32 817 (18 374) kkr.

Soliditeten uppgick till 43,8 % (29,1 %).

Väsentliga händelser

Etablering 

Veteranpoolen etablerades i Skellefteå i januari 2019.

Årsstämma

Årsstämma i Veteranpoolen AB (publ) kommer hållas den 23 maj 2019 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Nomineringskommittén föreslår följande styrelsesammansättning : Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Sabine Söndergaard (omval) och Andreas Gindin (omval).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen förslår en utdelning om 1,10 kr per aktie vilket aviserades i bokslutskommunikén.

Affärsmodell och fokus för framtiden

Ett flertal av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och organiserade som aktiebolag.

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för framtida framgångar.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för årsredovisningen för 2018 där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper framgår.

Granskning

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport                                                         2019-08-30

Delårsrapport för kvartal 3                                       2019-11-21

Kungsbacka 2019-05-21

Patrik Torkelson                                                        Sabine Söndergaard

Styrelseordförande                                                   Ledamot

Fredrik Grevelius                                                       Andreas Gindin

Ledamot                                                                  Ledamot

Mats Claesson

VD

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar