Produktionsdata för maj 2020

Veteranpoolen AB producerade ca 68 000 timmar under maj 2020 att jämföras med ca 94 000 timmar under maj 2019. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under maj månad levererades inga timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 12 000 timmar under samma period föregående år.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020.

Prenumerera