Veteranpoolen kallar till extra bolagsstämma med förslag om incitamentsprogram

Report this content

Styrelsen för Veteranpoolen AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 11 april 2018 med förslag till beslut om incitamentsprogram. Närmare detaljer beträffande förslaget framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras på bolagets webbplats och inom de närmaste dagarna i Post- och Inrikes Tidningar.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Veteranpoolen AB

Veteranpoolen AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 11 april 2018 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Hantverksgatan 30 i Kungsbacka.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018, och

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 6 april 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Veteranpoolen AB att. Richard Lindström, Hantverksgatan 30, 434 42 Kungsbacka eller per e-post: delagare@veteranpoolen.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.veteranpoolen.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om

a)    emission av teckningsoptioner - Incitamentsprogram 2018/2021

b)    verkställande direktören tillika styrelseledamots deltagande i Incitamentsprogram 2018/2021

     8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om emission av teckningsoptioner - Incitamentsprogram 2018/2021 (punkt 7 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i huvudsak enligt följande.

Motiv för incitamentsprogrammet

Styrelsen för Veteranpoolen AB, ”bolaget”, har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos dessa personer förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare (exklusive Mats Claesson, styrelseledamot och verkställande direktör, som omfattas av programmet).

Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

Styrelsen har utfört en värdering av teckningsoptionernas teoretiska värde. Det teoretiska värdet av teckningsoptionerna, beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) utifrån aktiekurs och övriga parametrar i mitten av mars 2018, uppgår till 23 öre per teckningsoption, beräknat av det oberoende värderingsinstitutet BDO.

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Förutom rådgivningskostnader beräknas programmet inte medföra några kostnader för bolaget. Om de teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt detta förslag hade varit fullt utnyttjade under 2017 hade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2017 varit 76 öre per aktie istället för 84 öre per aktie.

Övrigt

Bolaget har inte några andra aktierelaterade incitamentsprogram.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner i huvudsak enligt följande.

 1. Bolaget ska emittera högst 1 802 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 54 060 kronor.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare och övrig personal i bolaget. Styrelsen har delat in de teckningsberättigade i 2 grupper.

Grupp 1 omfattar ledande befattningshavare och består av 4 personer. Teckningsberättigade i grupp 1 ska kunna teckna sig för och bli tilldelade högst 338 000 teckningsoptioner vardera.

Grupp 2 omfattar övriga nyckelpersoner på huvudkontoret och består av 9 personer. Teckningsberättigade i grupp 2 ska kunna teckna sig för och bli tilldelade högst 50 000 teckningsoptioner vardera.

Om teckningsberättigad i grupp 1 eller 2 inte tecknar sig för fullt antal optioner ska övriga teckningsberättigade i grupp 1 kunna bli tilldelade ytterligare teckningsoptioner, dock högst sammanlagt 450 000 teckningsoptioner per person.

Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning i bolaget eller ett pågående uppdrag som konsult för bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller uppdrag.

För att få tilldelning enligt incitamentsprogrammet ska deltagarna ingå förköpsavtal med bolaget som i huvudsak innebär att bolaget har rätt att återköpa tilldelade teckningsoptioner om deltagaren önskar överlåta dessa eller slutar sin anställning i bolaget.

Rätt att teckna och tilldelning av teckningsoptioner till verkställande direktören, Mats Claesson (Grupp 1), är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 7 b.

 1. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 23 öre per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) i mitten av mars 2018. Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 11 april 2018 till och med den 19 april 2018. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 2. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 4 maj 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 3. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst 9 procent, baserat på antalet aktier i bolaget efter genomförande av incitamentsprogrammet.
 4. För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2018/2021, Bilaga A. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande.

(a)   För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B mot kontant betalning till en teckningskurs om 18 kronor per aktie.

(b)   Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av punkt 8 i optionsvillkoren.

(c)   Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under följande perioder:

                           i.        under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2021, och

                          ii.        under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2021 har offentliggjorts, dock start senast från och med den 15 juni 2021.

(d)   Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

På sätt som redovisats under rubriken ”Motiv för incitamentsprogrammet” har styrelsen för bolaget bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att medarbetare i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos ledning och övrig personal förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren.

Beslut om verkställande direktören tillika styrelseledamots deltagande i Incitamentsprogram 2018/2021 (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande.

Styrelseledamoten tillika verkställande direktören, Mats Claesson, ska ha rätt att teckna och tilldelas teckningsoptioner i grupp 1 i Incitamentsprogram 2018/2021, i enlighet med de villkor som framgår av programmet enligt punkt 7 a) ovan.

Skälet till att styrelsen föreslår att Mats Claesson ska ha rätt att delta i Incitamentsprogram 2018/2021 är att han, utöver att vara styrelseledamot, arbetar som verkställande direktör i bolaget.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkterna 7 a) och 7 b) är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR 

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.veteranpoolen.se senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

____________

Kungsbacka i mars 2018

Veteranpoolen AB (publ)

Styrelsen

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Prenumerera

Dokument & länkar