Mobilisering för handling av svenska och europeiska städer för klimatet

Report this content

Klimatkrisen handlar inte bara om framtiden och kommande generationer. Den ställer akuta krav på oss att handla nu! Att skapa handling som snabbar på omställningen i praktiken är syftet med den mobilisering av städer över hela Europa som nu sker för att uppnå klimatneutrala städer 2030. Den 8 december, under European Viable Cities Day, kommer de politiska ledarna för 23 städer, generaldirektörer för sex nationella myndigheter och programmet Viable Cities att signera 2022 års version av Klimatkontrakt 2030.

Detta är också en del av EU Cities Mission där 112 städer i Europa är föregångare i att ställa om som del i Europas gröna giv med det övergripande målet att nå en klimatneutral kontinent 2050. I Sverige mobiliserar 23 städer och sex myndigheter tillsammans med Viable Cities för att få omställningen att gå fortare. Klimatkontrakt 2030, som årligen revideras och vässas, är ett verktyg för denna mobilisering.

– I år har vi verkligen skapat momentum i städers klimatomställning i hela Europa med 112 städer som nu mobiliserar för att öka takten, däribland nästan alla huvudstäder, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. På nationell nivå är jag oerhört glad att vi nu också har med oss Naturvårdsverket, tillägger hon.

I svenska städer ökar också mobiliseringen lokalt, och områden som energi, mobilitet och byggd miljö är högt prioriterade, även om förutsättningarna för klimat och hållbarhet varierar i de olika städerna.

Vi vill visa hur en växande kommun – med alla dess utmaningar och möjligheter - kan accelerera klimatomställningen lokalt, men även bidra regionalt, nationellt och internationellt. Det finns en stark politisk vilja i Kalmar kommun att växa hållbart. Det speglas inte minst i de konkreta satsningar som görs i nära samverkan med externa aktörer och de många viktiga nationella och internationella nätverk vi ingår i. Det är i kraften av många som vi kan vända trender och åstadkomma en klimatneutral och klimatpositiv framtid, så det är med framtidstro och tillförsikt vi signerar Klimatkontrakt 2030, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande.

Vikten av att mobilisera näringslivet och medborgarna är något som städerna arbetar hårt med. I exempelvis Umeå har 37 företag och andra organisationer anslutit sig till Umeå Klimatfärdplan. I Malmö har 18 centrala aktörer för omställningen signerat ett lokalt klimatkontrakt och flera större företag, organisationer och forskningsinstitut har visat intresse under året.

Framtidens städer måste vara hållbara städer. I Malmö har vi länge jobbat med den gröna omställningen i bred samverkan med näringsliv, civilsamhälle och Malmöbor. Klimatkontrakt 2030 är ytterligare ett steg i detta, där det lokala arbetet kopplas samman med det nationella, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad.

European Viable Cities Day den 8 december  – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU för att snabba på omställning till klimatneutrala och hållbara städer. Klimatkrisen ställer akuta krav på oss att handla nu.

Världen befinner sig i ett klimatnödläge. Städer har en viktig roll i omställningsarbetet och Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra. Vårt mål är att Stockholm ska vara klimatpositivt senast år 2030. För att nå dit är klimatkontraktet en viktig väg framåt, både för att samla stadens aktörer och för dialogen med de statliga myndigheterna, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.

Myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket arbetar i nära samverkan med städerna och Viable Cities för att underlätta omställningen. 

Vi ser fram emot ytterligare ett år av medverkan i detta viktiga initiativ som driver på omställningen till klimatneutrala städer. Genom Klimatkontrakt 2030 arbetar vi tillsammans för att nå målen. Trafikverket bidrar till omställningen genom bland annat stadsmiljöavtal, forskning och innovation. Samverkan med aktörer på nationell, regional och lokal nivå är en ytterligare viktig faktor, där vi också ser att kommunens och näringslivets roll blir allt viktigare i omställningen, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Under European Viable Cities Day manifesteras det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska städer, generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Tillsammans arbetar alla för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Citat från de signerade parterna

Borlänge kommun

I Borlänge råder en mycket bred samsyn om att vi ska samarbeta för att nå klimatmålen. Nästa år höjer vi tempot ytterligare. Kommunen ska vara en möjliggörare för medborgare och näringsliv att agera hållbart och klimatsmart, säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun.

Borås kommun

Borås ska vara en hållbar och klimatneutral stad 2030, och för att nå det målet krävs både mod och nytänkande. Här behöver alla goda krafter samverka – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle, med Viable Cities som gemensam arena ökar våra chanser att lyckas. Klimatkontraktet visar att vi menar allvar med Borås Stads engagemang och att vi vill gå i en klimatsmart riktning tillsammans med andra, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Enköping kommun

Enköping vill visa att man som kommun kan växa, bli fler och ändå minska miljöpåverkan. Klimatkontraktet ger oss en färdplan för vår omställning. Vi kommer jobba vidare med att skapa en hållbar stadsdel i Myranområdet, tillvarata digitaliseringens möjligheter och involvera invånare, företag och civilsamhället, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.

Eskilstuna kommun

Vi fortsätter att ta vår lokala del av omställningen. I samarbete med näringslivet som driver på och med våra medborgare. På ett sätt som skapar engagemang och delaktighet. Lust i stället för rädsla. För att visa omvärlden och alla som måste göra mer att det går. Och vi visar detta också genom att skriva på klimatkontraktet, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Gävle kommun

Ett år i Viable Cities har gett oss nya insikter i att klimatarbetet behöver integreras bättre i policy, ledning, styrningsmodeller och budget om vi ska göra verklighet av vårt mål, ett klimatneutralt Gävle. Vi ser möjligheten att gemensamt fortsätta driva svåra utvecklingsfrågor inom Viable Cities, den samverkan med myndigheterna som finns där är avgörande för att vi ska vara framgångsrika i omställningsarbetet, säger Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.

Göteborgs stad

Klimatfrågan berör oss alla och ansvaret för att minska vårt avtryck är både personligt och gemensamt. Göteborg och Västsverige ligger i framkant när det gäller omställningen. Det gäller inte minst elektrifieringen av hela transportsektorn – oavsett om resorna går i luften, på land eller till sjöss. Därför är det också självklart för Göteborgs Stad att bli en klimatneutral stad till 2030, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Helsingborgs stad

Helsingborg prioriterar särskilt samverkande innovation för att nå klimatneutralitet redan 2030. Att arbeta tillsammans med andra svenska och europeiska städer, näringsliv, akademi och invånarna är viktigt. Vi är en av 100 utvalda städer i EU som ska gå före i omställningen till klimatneutralitet. Det gör vi med hög ambition, nytänkande och stark förändringskraft. Jag är glad över att nu skriva under klimatkontraktet för Helsingborgs stad och stärka samverkan med de sex myndigheter som också skriver under, säger Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Järfälla kommun

Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner vilket skapar såväl utmaningar som möjligheter i klimatomställningen. Vi har höga ambitioner och tillsammans med näringslivet, akademin och medborgarna vill vi fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet och testa nya arbetssätt och lösningar. Klimatkontraktet är en viktig länk mellan Järfällas lokala klimatarbete och den samverkan som krävs med andra kommuner och myndigheter för att nå målet om klimatneutrala städer, säger Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kalmar kommun

Vi vill visa hur en växande kommun – med alla dess utmaningar och möjligheter - kan accelerera klimatomställningen lokalt, men även bidra regionalt, nationellt och internationellt. Det finns en stark politisk vilja i Kalmar kommun att växa hållbart. Det speglas inte minst i de konkreta satsningar som görs i nära samverkan med externa aktörer och de många viktiga nationella och internationella nätverk vi ingår i. Det är i kraften av många som vi kan vända trender och åstadkomma en klimatneutral och klimatpositiv framtid, så det är med framtidstro och tillförsikt vi signerar Klimatkontrakt 2030, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande

Karlstads kommun

2030 är närmare än vad vi tror. För att vi ska klara klimatmålen är det viktigt att kommunerna går före och visar vägen i klimatomställningen. Karlstads kommun har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet och i det arbetet är Klimatkontrakt 2030 en viktig del för att vi tillsammans med andra ska lyckas i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Linda Larsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i

Karlstads kommun.

Kristianstads kommun

Livsmedel är ett starkt profilområde för Kristianstads kommun. Vi vill öka självförsörjningen av livsmedel och samtidigt minska klimatpåverkan i jordbruket. Genom klimatkontraktet kan vi höja våra ambitioner inom klimatomställningen och stärka samarbetet både lokalt, nationellt och internationellt, säger Camilla Palm (M) kommunstyrelsens ordförande Kristianstads kommun.

Linköpings kommun

Linköpings styrka är tät och innovativ samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, akademin och samhället. Det drar vi nytta av när det kommer till klimatomställningen. Linköpings kommun som organisation, fungerar som det goda exemplet och navet som kan få fler att enkelt agera på de utmaningar vi identifierat i vårt nyantagna Klimat- och energiprogram, säger Mikael Sanfridson (S), borgmästare i Linköping

Lunds kommun

I Lund är klimatfrågan högt prioriterad och vi vill vara en förebild, inte bara nationellt, utan även internationellt som årets globala klimatstad i WWFs stadsutmaning och en av EUs 100 klimatneutrala städer till 2030. Genom att skriva under Klimatkontrakt 2030 fortsätter vi höja ambitionerna, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun.

Malmö stad

Framtidens städer måste vara hållbara städer. I Malmö har vi länge jobbat med den gröna omställningen i bred samverkan med näringsliv, civilsamhälle och Malmöbor. Klimatkontrakt 2030 är ytterligare ett steg i detta, där det lokala arbetet kopplas samman med det nationella, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad.

Mariestads kommun

Mariestad har länge haft tydligt klimatfokus genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete kring innovation, industriell förnyelse och grön omställning. Vi är den lilla kommunen som vågar tänka stort. Genom satsningen på Test- och demonstrationsplats Electrivillage har vi provat nya tekniker i offentlig miljö för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar.

Med Klimatkontrakt 2030 förstärker vi våra intentioner i att fortsatt vara en ansvarsfull aktör för ett hållbart samhälle för alla, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

Nacka kommun

I Nacka finns ett mycket starkt engagemang i klimatfrågan, där samverkan är en viktig förutsättning för att komma framåt i hållbarhetsutvecklingen. Det finns ett stort intresse från både näringslivet och byggaktörer, och då ska Centrala Nacka vara platsen som ger dessa aktörer möjlighet att testa nya lösningar och innovationer, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

Skellefteå kommun

För ett år sedan skrev vi under avsiktsförklaringen om att ta fram Klimatkontraktet till 2022. Under det senaste året har arbetet med kontraktet och Klimatneutrala Skellefteå 2030 hjälpt oss att koppla ihop olika insatser i vår tillväxtresa, där just tillsammans är ett av våra nyckelord. Hållbarhetsfrågorna är en självklar del både när det gäller etableringar och utveckling av det befintliga Skellefteå, och genom arbetet med kontraktet blir de ännu tydligare och långsiktigare. Samtidigt har processen bara börjat. Vi ser fram emot att fortsätta dra nytta av samarbetet inom Klimatneutrala Städer 2030, säger Lorents Burman (S) kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun.

Stockholms stad

Världen befinner sig i ett klimatnödläge. Städer har en viktig roll i omställningsarbetet och Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra. Vårt mål är att Stockholm ska vara klimatpositivt senast år 2030. För att nå dit är klimatkontraktet en viktig väg framåt, både för att samla stadens aktörer och för dialogen med de statliga myndigheterna, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.

Umeå kommun

Vi här i Umeå är beroende av omvärlden för att nå våra lokala klimatmål. Klimatkontrakt 2030 är inte bara en viktig kanal för att sprida goda exempel mellan städerna. Det är också en kanal där kommunerna kan belysa möjligheter och hinder för omställningen så att aktörer i vår omvärld, till exempel staten eller EU, kan förbättra förutsättningarna för oss, säger kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, Hans Lindberg (S).

Uppsala kommun

Den gröna omställningen skapar många nya jobb och är ett av våra högst prioriterade uppdrag. Uppsala ska vara klimatneutralt år 2030 och Viable Cities ger oss en viktig plattform för samarbete i det arbetet med både myndigheter och andra kommuner, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommun

Kommunerna är motorer i Sveriges klimatomställning. I Klimatkontrakt 2030 samlar vi de strategier som är nödvändiga för att omställningen till ett klimatneutralt Växjö 2030 ska skyndas på och möjliggöras. På så vis bidrar klimatkontraktet till att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företagare och besökare – idag och i framtiden, säger Pernilla Tornéus (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.

Örebro kommun

Örebro är en stad som växer och självklart arbetar vi för att bygga vår stad och vår kommun på ett så hållbart sätt som möjligt. Framtiden ligger i att kunna bygga för framtiden och samtidigt arbeta för att nå de långsiktiga klimatmålen på både lokal och global nivå. Vi vill se fler företagsetableringar och vill att fler ska välja Örebro som sin plats att bo och leva. Då behöver vi ett aktivt arbete för en hållbar samhällsutveckling, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun.

Östersunds kommun

Genom Klimatneutrala Östersund 2030 och klimatkontraktet visar vi i Östersund att vi menar allvar med att vara en av de 23 svenska städer som går före i klimatomställningen. En stor del av identiteten i Jämtland är kopplad till naturen och årstidernas skiftningar och därför är omställningen en existentiell fråga för oss. Utmaningarna känner vi alla till, men vi väljer att fokusera på de möjligheter som omställningen innebär för en kommun och ett län som vårt, säger kommunstyrelsens ordförande i Östersund kommun Niklas Daoson (S). 

Trafikverket

Vi ser fram emot ytterligare ett år av medverkan i detta viktiga initiativ som driver på omställningen till klimatneutrala städer. Genom Klimatkontrakt 2030 arbetar vi tillsammans för att nå målen. Trafikverket bidrar till omställningen genom bland annat stadsmiljöavtal, forskning och innovation. Samverkan med aktörer på nationell, regional och lokal nivå är en ytterligare viktig faktor, där vi också ser att kommunens och näringslivets roll blir allt viktigare i omställningen, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Tillväxtverket

Kommunerna som signerar Klimatkontrakt 2030 är ambitiösa föregångare och bidrar med inspiration till andra i både Sverige och Europa. De har kunskap och idéer som är värdefulla för fler för att snabbt skala upp de klimatlösningar som världen så väl behöver. Det europeiska URBACT-programmet där vi är svensk kontakt, finansierar precis den här typen av viktiga utbyten, säger Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman.

Formas

Kommunerna är centrala för att vi ska klara den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle. Klimatkontrakten har potential att vara ett verktyg som kan inspirera och accelerera den omställningen. Från Formas sida ser vi det som mycket viktigt att i nära samarbete med andra myndigheter kunna utveckla våra arbetssätt för att påskynda utvecklingen tillsammans med kommunerna mot mer hållbara städer och samhällen, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.

Energimyndigheten

Det är glädjande att våra 23 städer nu har skrivit på Klimatkontrakt 2030. Under året som gått har Energimyndigheten tillsammans med Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Trafikverket arbetat vidare med att stötta kommuners klimatomställning, ett arbete som vi kommer fortsätta utveckla under kommande år, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Vinnova

Klimatkontrakten ger möjligheter att se ett helt systemperspektiv och skapa långsiktighet i stöd till kommunernas omställningsarbete. Vinnova utvecklar nu vår nya insatsform systemdemonstratorer tillsammans med myndigheter, kommuner och Viable Cities. Vi ser också fram emot att bidra till fortsatt utvecklade samverkansformer mellan den nationella och den lokala nivån, för att göra större skillnad tillsammans, säger Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Naturvårdsverket

– För att öka takten i klimatomställningen är det viktigt med föregångare som inspirerar och visar vägen. De kommuner som signerar Klimatkontrakt 2030 har just den rollen, både nationellt och internationellt. Tack vare stödet från Naturvårdsverket och de övriga myndigheterna uppstår dessutom nya möjligheter till effektiva och samordnade åtgärder i klimatarbetet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Klimatneutrala städer 2030

Borås, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Järfälla, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro and Östersund 

Programme

11.30–12.45 Lunch at Europahuset, Regeringsgatan 65

13.00 Welcome
Erik Von Pistohlkors, acting head of the  European Commission's representation in Sweden, and Cecilia Schelin Seidegård and Anders Wijkman, chair and deputy chair, Viable Cities 

13.10 The EU mission 100 climate-neutral and smart cities by 2030.

Eero Ailio, Policy Adviser on Energy Transition and Local Governance at the European Commission DG Energy, Directorate on Just Transition, Consumers, Energy Efficiency and Innovation.

13.25 Celebration of Viable Cities Champions

13.30 Viable Cities Champion of the year, experiences and way forward

13.45 Klimatkontrakt 2030 (Climate City Contract 2030) – Ceremony of signing 

Introduction by Olga Kordas, Programme Director Viable Cities. 


Signatories, Mayors of the 23 cities:

Ulf Olsson, Mayor of Borås

Erik Nises, Mayor of Borlänge

Peter Book, Mayor of Enköping

Jimmy Jansson, Mayor of Eskilstuna

Åsa Wiklund-Lång, Mayor of Gävle

Axel Josefson, Mayor of Göteborg

Christian Orsing, Mayor of Helsingborg

Eva Ullberg, Mayor of Järfälla

Johan Persson, Mayor of Kalmar

Linda Larsson, Mayor of Karlstad

Camilla Palm, Mayor of Kristianstad

Mikael Sanfridson, Mayor of Linköping

Anders Almgren, Mayor of Lund

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Mayor of Malmö

Johan Abrahamsson, Mayor of Mariestad

Mats Gerdau, Mayor of Nacka

Lorents Burman, Mayor of Skellefteå

Karin Wanngård, Mayor of Stockholm

Hans Lindberg, Mayor of Umeå

Erik Pelling, Mayor of Uppsala

Pernilla Tornéus, Mayor of Växjö

John Johansson, Mayor of Örebro

Niklas Daoson, Mayor of Östersund

The Director Generals:

Robert Andrén, the Swedish Energy Agency

Darja Isaksson, Vinnova 

Johan Kuylenstierna, Formas

Elisabeth Backteman, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Roberto Maiorana, the Swedish Transport Administration

Björn Risinger, Swedish Environmental Protection Agency

13.55 The way ahead – The Swedish cities

The Mayors about passways towards climate neutrality

14.40 The way ahead – The national perspective

Directors General from The Swedish Energy Agency, Vinnova, Formas, the Swedish Agency for Economic and Regional Growth and the Swedish Transport Administration

14.55 Final words

Cecilia Schelin Seidegård, Chair Viable Cities, and Erik Von Pistohlkors, acting head of the European Commission's representation in Sweden

15.00–16.00 Mingle reception

Kontakt: Madeleine Bergman, madeleine.bergman@viablecities.se, 0725541072

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030.

viablecities.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I Borlänge råder en mycket bred samsyn om att vi ska samarbeta för att nå klimatmålen. Nästa år höjer vi tempot ytterligare. Kommunen ska vara en möjliggörare för medborgare och näringsliv att agera hållbart och klimatsmart.
Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande, Borlänge kommun.
I år har vi verkligen skapat momentum i städers klimatomställning i hela Europa med 112 städer som nu mobiliserar för att öka takten, däribland nästan alla huvudstäder. På nationell nivå är jag oerhört glad att vi nu också har med oss Naturvårdsverket.
Olga Kordas, programchef för Viable Cities.
Borås ska vara en hållbar och klimatneutral stad 2030, och för att nå det målet krävs både mod och nytänkande. Här behöver alla goda krafter samverka – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle, med Viable Cities som gemensam arena ökar våra chanser att lyckas. Klimatkontraktet visar att vi menar allvar med Borås Stads engagemang och att vi vill gå i en klimatsmart riktning tillsammans med andra.
Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås.
Enköping vill visa att man som kommun kan växa, bli fler och ändå minska miljöpåverkan. Klimatkontraktet ger oss en färdplan för vår omställning. Vi kommer jobba vidare med att skapa en hållbar stadsdel i Myranområdet, tillvarata digitaliseringens möjligheter och involvera invånare, företag och civilsamhället
Peter Book, kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun.
Vi fortsätter att ta vår lokala del av omställningen. I samarbete med näringslivet som driver på och med våra medborgare. På ett sätt som skapar engagemang och delaktighet. Lust i stället för rädsla. För att visa omvärlden och alla som måste göra mer att det går. Och vi visar detta också genom att skriva på klimatkontraktet.
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.
Ett år i Viable Cities har gett oss nya insikter i att klimatarbetet behöver integreras bättre i policy, ledning, styrningsmodeller och budget om vi ska göra verklighet av vårt mål, ett klimatneutralt Gävle. Vi ser möjligheten att gemensamt fortsätta driva svåra utvecklingsfrågor inom Viable Cities, den samverkan med myndigheterna som finns där är avgörande för att vi ska vara framgångsrika i omställningsarbetet.
Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande Gävle kommun.
Klimatfrågan berör oss alla och ansvaret för att minska vårt avtryck är både personligt och gemensamt. Göteborg och Västsverige ligger i framkant när det gäller omställningen. Det gäller inte minst elektrifieringen av hela transportsektorn – oavsett om resorna går i luften, på land eller till sjöss. Därför är det också självklart för Göteborgs Stad att bli en klimatneutral stad till 2030.
Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
Helsingborg prioriterar särskilt samverkande innovation för att nå klimatneutralitet redan 2030. Att arbeta tillsammans med andra svenska och europeiska städer, näringsliv, akademi och invånarna är viktigt. Vi är en av 100 utvalda städer i EU som ska gå före i omställningen till klimatneutralitet. Det gör vi med hög ambition, nytänkande och stark förändringskraft. Jag är glad över att nu skriva under klimatkontraktet för Helsingborgs stad och stärka samverkan med de sex myndigheter som också skriver under
Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner vilket skapar såväl utmaningar som möjligheter i klimatomställningen. Vi har höga ambitioner och tillsammans med näringslivet, akademin och medborgarna vill vi fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet och testa nya arbetssätt och lösningar. Klimatkontraktet är en viktig länk mellan Järfällas lokala klimatarbete och den samverkan som krävs med andra kommuner och myndigheter för att nå målet om klimatneutrala städer,
Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
Vi vill visa hur en växande kommun – med alla dess utmaningar och möjligheter - kan accelerera klimatomställningen lokalt, men även bidra regionalt, nationellt och internationellt. Det finns en stark politisk vilja i Kalmar kommun att växa hållbart. Det speglas inte minst i de konkreta satsningar som görs i nära samverkan med externa aktörer och de många viktiga nationella och internationella nätverk vi ingår i. Det är i kraften av många som vi kan vända trender och åstadkomma en klimatneutral och klimatpositiv framtid, så det är med framtidstro och tillförsikt vi signerar Klimatkontrakt 2030
Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande
2030 är närmare än vad vi tror. För att vi ska klara klimatmålen är det viktigt att kommunerna går före och visar vägen i klimatomställningen. Karlstads kommun har höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet och i det arbetet är Klimatkontrakt 2030 en viktig del för att vi tillsammans med andra ska lyckas i omställningen till ett mer hållbart samhälle
Linda Larsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.
Livsmedel är ett starkt profilområde för Kristianstads kommun. Vi vill öka självförsörjningen av livsmedel och samtidigt minska klimatpåverkan i jordbruket. Genom klimatkontraktet kan vi höja våra ambitioner inom klimatomställningen och stärka samarbetet både lokalt, nationellt och internationellt
Camilla Palm (M) kommunstyrelsens ordförande Kristianstads kommun.
Linköpings styrka är tät och innovativ samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, akademin och samhället. Det drar vi nytta av när det kommer till klimatomställningen. Linköpings kommun som organisation, fungerar som det goda exemplet och navet som kan få fler att enkelt agera på de utmaningar vi identifierat i vårt nyantagna Klimat- och energiprogram,
Mikael Sanfridson (S), borgmästare i Linköping
I Lund är klimatfrågan högt prioriterad och vi vill vara en förebild, inte bara nationellt, utan även internationellt som årets globala klimatstad i WWFs stadsutmaning och en av EUs 100 klimatneutrala städer till 2030. Genom att skriva under Klimatkontrakt 2030 fortsätter vi höja ambitionerna.
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun.
Framtidens städer måste vara hållbara städer. I Malmö har vi länge jobbat med den gröna omställningen i bred samverkan med näringsliv, civilsamhälle och Malmöbor. Klimatkontrakt 2030 är ytterligare ett steg i detta, där det lokala arbetet kopplas samman med det nationella
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad.
Mariestad har länge haft tydligt klimatfokus genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete kring innovation, industriell förnyelse och grön omställning. Vi är den lilla kommunen som vågar tänka stort. Genom satsningen på Test- och demonstrationsplats Electrivillage har vi provat nya tekniker i offentlig miljö för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar. Med Klimatkontrakt 2030 förstärker vi våra intentioner i att fortsatt vara en ansvarsfull aktör för ett hållbart samhälle för alla.
Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.
I Nacka finns ett mycket starkt engagemang i klimatfrågan, där samverkan är en viktig förutsättning för att komma framåt i hållbarhetsutvecklingen. Det finns ett stort intresse från både näringslivet och byggaktörer, och då ska Centrala Nacka vara platsen som ger dessa aktörer möjlighet att testa nya lösningar och innovationer
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.
För ett år sedan skrev vi under avsiktsförklaringen om att ta fram Klimatkontraktet till 2022. Under det senaste året har arbetet med kontraktet och Klimatneutrala Skellefteå 2030 hjälpt oss att koppla ihop olika insatser i vår tillväxtresa, där just tillsammans är ett av våra nyckelord. Hållbarhetsfrågorna är en självklar del både när det gäller etableringar och utveckling av det befintliga Skellefteå, och genom arbetet med kontraktet blir de ännu tydligare och långsiktigare. Samtidigt har processen bara börjat. Vi ser fram emot att fortsätta dra nytta av samarbetet inom Klimatneutrala Städer 2030
Lorents Burman (S) kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun.
Världen befinner sig i ett klimatnödläge. Städer har en viktig roll i omställningsarbetet och Stockholm ska vara världsledande i att minska sina utsläpp och vara en förebild för andra. Vårt mål är att Stockholm ska vara klimatpositivt senast år 2030. För att nå dit är klimatkontraktet en viktig väg framåt, både för att samla stadens aktörer och för dialogen med de statliga myndigheterna
Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.
Vi här i Umeå är beroende av omvärlden för att nå våra lokala klimatmål. Klimatkontrakt 2030 är inte bara en viktig kanal för att sprida goda exempel mellan städerna. Det är också en kanal där kommunerna kan belysa möjligheter och hinder för omställningen så att aktörer i vår omvärld, till exempel staten eller EU, kan förbättra förutsättningarna för oss
Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun
Den gröna omställningen skapar många nya jobb och är ett av våra högst prioriterade uppdrag. Uppsala ska vara klimatneutralt år 2030 och Viable Cities ger oss en viktig plattform för samarbete i det arbetet med både myndigheter och andra kommuner
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
Kommunerna är motorer i Sveriges klimatomställning. I Klimatkontrakt 2030 samlar vi de strategier som är nödvändiga för att omställningen till ett klimatneutralt Växjö 2030 ska skyndas på och möjliggöras. På så vis bidrar klimatkontraktet till att Växjö ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företagare och besökare – idag och i framtiden
Pernilla Tornéus (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun.
Örebro är en stad som växer och självklart arbetar vi för att bygga vår stad och vår kommun på ett så hållbart sätt som möjligt. Framtiden ligger i att kunna bygga för framtiden och samtidigt arbeta för att nå de långsiktiga klimatmålen på både lokal och global nivå. Vi vill se fler företagsetableringar och vill att fler ska välja Örebro som sin plats att bo och leva. Då behöver vi ett aktivt arbete för en hållbar samhällsutveckling
John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun
Genom Klimatneutrala Östersund 2030 och klimatkontraktet visar vi i Östersund att vi menar allvar med att vara en av de 23 svenska städer som går före i klimatomställningen. En stor del av identiteten i Jämtland är kopplad till naturen och årstidernas skiftningar och därför är omställningen en existentiell fråga för oss. Utmaningarna känner vi alla till, men vi väljer att fokusera på de möjligheter som omställningen innebär för en kommun och ett län som vårt
Niklas Daoson (S), kommunstyrelsens ordförande i Östersund kommun
Vi ser fram emot ytterligare ett år av medverkan i detta viktiga initiativ som driver på omställningen till klimatneutrala städer. Genom Klimatkontrakt 2030 arbetar vi tillsammans för att nå målen. Trafikverket bidrar till omställningen genom bland annat stadsmiljöavtal, forskning och innovation. Samverkan med aktörer på nationell, regional och lokal nivå är en ytterligare viktig faktor, där vi också ser att kommunens och näringslivets roll blir allt viktigare i omställningen
Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.
Kommunerna som signerar Klimatkontrakt 2030 är ambitiösa föregångare och bidrar med inspiration till andra i både Sverige och Europa. De har kunskap och idéer som är värdefulla för fler för att snabbt skala upp de klimatlösningar som världen så väl behöver. Det europeiska URBACT-programmet där vi är svensk kontakt, finansierar precis den här typen av viktiga utbyten
Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman.
Kommunerna är centrala för att vi ska klara den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle. Klimatkontrakten har potential att vara ett verktyg som kan inspirera och accelerera den omställningen. Från Formas sida ser vi det som mycket viktigt att i nära samarbete med andra myndigheter kunna utveckla våra arbetssätt för att påskynda utvecklingen tillsammans med kommunerna mot mer hållbara städer och samhällen
Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas.
Det är glädjande att våra 23 städer nu har skrivit på Klimatkontrakt 2030. Under året som gått har Energimyndigheten tillsammans med Vinnova, Formas, Tillväxtverket och Trafikverket arbetat vidare med att stötta kommuners klimatomställning, ett arbete som vi kommer fortsätta utveckla under kommande år
Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.
Klimatkontrakten ger möjligheter att se ett helt systemperspektiv och skapa långsiktighet i stöd till kommunernas omställningsarbete. Vinnova utvecklar nu vår nya insatsform systemdemonstratorer tillsammans med myndigheter, kommuner och Viable Cities. Vi ser också fram emot att bidra till fortsatt utvecklade samverkansformer mellan den nationella och den lokala nivån, för att göra större skillnad tillsammans
Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.
För att öka takten i klimatomställningen är det viktigt med föregångare som inspirerar och visar vägen. De kommuner som signerar Klimatkontrakt 2030 har just den rollen, både nationellt och internationellt. Tack vare stödet från Naturvårdsverket och de övriga myndigheterna uppstår dessutom nya möjligheter till effektiva och samordnade åtgärder i klimatarbetet
Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.