Delårsrapport april-juni 2019

Report this content

Mölndal, 23 augusti 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • I april meddelade Vicore Pharma att man valt diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen, utöver idiopatisk lungfibros (IPF) för läkemedelsprogrammet VP01 (C21).

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden
1 april – 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,2)
 • Rörelseresultatet var -24,8 MSEK (-9,6)
 • Periodens resultat uppgick till -26,6 MSEK (7,1)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,63 SEK (0,40)
 • Likvida medel per den 30 juni 2019 uppgick till 193,5 MSEK (224,7 MSEK per den 31 december 2018)

Finansiell översikt för perioden
1 januari – 30 juni 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,4)
 • Rörelseresultatet var -40,9 MSEK (-16,8)
 • Periodens resultat uppgick till -42,6 MSEK (7,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,02 SEK (0,39)
Belopp i MSEK  2019apr-jun  2018apr-jun  2019jan-jun  2018jan-jun  2018jan-dec 
Rörelseintäkter  0,0  0,2  0,0  0,4  0,6 
Rörelseresultat  -24,8  -9,6  -40,9  -16,8  -41,6 
Resultat efter skatt  -26,6  7,1  -42,6  7,0  -21,7 
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK )  -0,63  0,40  -1,02  0,39  -0,95 
Eget kapital vid periodens slut  253,7  64,5  253,7  64,5  285,4 
Kassaflödet från den löpande verksamheten  -22,4  4,4  -40,9  -2,7  -33,0 
Likvida medel vid periodens slut  193,5  18,1  193,5  18,1  224,7 

VD kommenterar

Under andra kvartalet fortsatte vi det intensiva arbetet med att utveckla Vicore. Vi har ett starkt fokus på att utveckla en attraktiv läkemedelsportfölj för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som lämpar sig för de specifika egenskaper vår ledande läkemedelskandidat VP01(C21) har. Tillsammans med den andra kandidaten VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta har vi två unika och differentierade läkemedelsutvecklingsprogram i vår portfölj. Under 2019 ligger tonvikten på fortsatt utveckling av bolagets projekt, med patienten i centrum.

I april fastställde vi diffus systemisk skleros (dSSc) som den andra indikationen för VP01, utöver IPF. Sjukdomen har den högsta dödligheten bland alla reumatologiska åkommor och inga godkända behandlingar finns. Den starka uppregleringen av angiotensin II typ 2-receptorn i dSSc gör det högintressant att pröva VP01 för denna indikation och utgör därmed ytterligare en spännande möjlighet. Det finns en tydlig logik i att undersöka effekten på de vaskulära mekanismerna i dSSc som ett komplement till de antifibrotiska effekterna som prövas i IPF. Vi har kommit långt i förberedelserna för en mekanistisk studie i dSSc och följer planen för att kunna lämna in en ansökan till tillsynsmyndigheterna i år.

Vi följer planen för att initiera två fas IIa-studier, en i IPF-patienter och en mekanistisk studie i dSSc -patienter,under andra halvan av 2019.

När det gäller VP02 pågår formuleringsarbetet och målet för innevarande år är att identifiera en formulering med rätt egenskaper. Vi befinner oss mitt i denna optimering och nästa steg är att genomföra toxikologiska studier och därefter en fas I-studie under 2020.

För att genomföra våra planer har vi byggt upp ett starkt medicinskt och regulatoriskt team. Rohit Batta med stor erfarenhet av särläkemedels-studier från GlaxoSmithKline och Göran Tornling som expert inom lungmedicin borgar för att våra studieupplägg blir förstklassiga med ett tydligt fokus på patienterna och är effektiva, systematiska och innovativa. Till detta är den interna kliniska verksamheten (clinical operations), under ledning av Mimi Flensburg, central för att säkerställa kontrollen av framtida patientstudier. Vi har också rekryterat en senior regulatorisk partner med omfattande erfarenhet av sällsynta sjukdomar, Rick Lilly, som är baserad i Storbritannien. Han kommer att stödja oss i arbetet med tillsynsmyndigheterna.

En högklassig organisation är avgörande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra studier. Den ger oss kontroll över processen inte minst genom att vi kan kommunicera direkt mot prövningsläkarna ute på fältet. Därmed kan vi vara proaktiva för att minimera eventuella problem. Vi har även kontroll över studiedata och kan se till att kvalitén upprätthålls. Det gör oss mer snabbfotade och vi kan arbeta tillsammans med den kontraktsforskningsorganisation som utför studien. Därmed når vi högsta möjliga effektivitet i utförandet.

Att utveckla och upprätthålla goda relationer med patientföreningar är avgörande i samband med särläkemedelssjukdomar, och under andra kvartalet blev vi sponsorer för patientföreningen EU-IPFF (European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Associated Disorders Federation Patient Advocacy Group). Vi har även fått möjlighet att hålla en presentation på deras årsstämma.

Parallellt med ett högt tryck för att utveckla vår läkemedelspipeline har förberedelserna inför den planerade noteringen av vår aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista hög prioritet. Upplistningen är ett viktigt steg för att öka vår akties attraktionskraft ytterligare.

Sammanfattningsvis är 2019 ett spännande och händelserikt år för Vicore där vi bygger vidare på det som vi inlett, i hög takt och med ett starkt fokus.

Carl-Johan Dalsgaard, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Hans Jeppson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Christian Hall, IR-manager, tel: 076 311 12 42, christian.hall@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt diffus systemisk skleros (”dSSc”). Som en följd av förvärvet av INIM Pharma AB i augusti 2018 utökades bolagets pipeline med VP02, vilken bygger på en ny administrationsväg för en befintlig immunmodulerande förening (en ”IMiD”). Hos IPF patienter förväntas VP02 påverka både den underliggande sjukdomen och den allvarliga hosta som är associerad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Förvärvet av INIM Pharma innebar att Vicore Pharmas verksamhet utökades och att Bolagets strategiska inriktning samtidigt fokuserades till utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga och allvarliga lungsjukdomar. I VP01 kommer en förlängd, doseskalerande fas I-studie och därefter initiera en fas IIa-studie i IPF-patienter att genomföras under andra halvan av 2019. I VP02 pågår optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar