Information kring beslutad företrädesemission i Vicore Pharma

Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (”Vicore”) informerar om tidplanen för företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) som beslutades på extra bolagsstämma den 13 augusti 2018. 

Företrädesemissionen i sammandrag

Den som på avstämningsdagen den 17 september 2018 är registrerad aktieägare i Vicore äger rätt att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje befintlig aktie i Vicore berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Vicore. Teckningskursen har fastställts till 10,00 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra Vicore 82,4 MSEK före emissionskostnader, genom emission av högst 8 240 002 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 25 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare ingått teckningsförbindelser eller lämnat avsiktsförklaringar uppgående till cirka 57,7 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan

  • Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 13 september 2018
  • Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 14 september 2018
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 17 september 2018.
  • Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018.
  • Handel med teckningsrätter: 19 september – 1 oktober 2018.
  • Handel med BTA: Från och med den 19 september 2018 fram till omvandling av BTA till stamaktier.
  • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: omkring den 10 oktober 2018
  • Omvandling av BTA till stamaktier: vecka 43


For ytterligare information, vänligen kontakta:

Dr. Carl-Johan Dalsgaard, CEO: +46 709 759 863, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling av interstitiella lungsjukdomar. Bolagets två huvudsakliga program, VP01 (C21) och VP02 (IMiD) verkar genom AT2-receptorn respektive är en immunomodulerande läkemedelsklass som utvecklas för lokal behandling. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. VP02 har i tidigare försök visat på effekt i t.ex. idiopatisk lungfibros med annan administrationsform vilken dock begränsat fortsatt utveckling. VP02 utvecklas för lokal behandling och ämnar bl.a. adressera dessa tillkortakommanden. Bolaget är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com 


Taggar:

Om oss

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com