Kommuniké från extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 5 mars 2021 fattades i huvudsak idag nedan beslut. Mot bakgrund av den extraordinära situationen som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.  

Godkännande av styrelsens beslut att emittera aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att emittera 11 200 000 aktier till en teckningskurs om 30,00 kronor per aktie från den 9 februari 2021. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare, vilka har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med svenska och internationella institutionella investerare.

För ytterligare information om beslutet att godkänna styrelsens beslut att emittera aktier hänvisas till Bolagets hemsida www.vicorepharma.com. Protokollet från extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på samma hemsida senast två veckor efter extra bolagsstämman.

Göteborg den 5 mars 2021
Vicore Pharma Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, CEO
Mobiltelefon: +46 70 975 98 63
E-post: carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO
Mobiltelefon: +46 70 553 14 65  
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021 kl. 11:30

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag som utvecklar läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

VP01-programmet utvecklar substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”), lungfibros vid systemisk skleros (”SSc”) samt COVID-19. VP02-projektet bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02-projektet fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. Båda projekten utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. VP03-projektet innefattar uppföljningsmolekyler till C21.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Prenumerera

Dokument & länkar