Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 31 augusti 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ):s (”Vicore Pharma”, eller ”Bolaget”) registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under augusti månad 2020.  

Som tidigare meddelats beslutade Bolagets styrelse den 2 juli 2020, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 20 maj 2020, att genomföra en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 18,50 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes Vicore Pharma cirka 185 miljoner kronor före emissionskostnader.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier och röster i Vicore Pharma till 60 418 239. Vidare uppgår det registrerade aktiekapitalet till 30 209 119 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020, kl. 09:00 CEST.

Om oss

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02. VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) och lungfibros vid systemisk skleros (”SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.