Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2022

Report this content

Göteborg, 20 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2022. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2021 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.

Valberedningen utgörs sålunda av Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VII L.P., Ulrik Grönvall som är utsedd av Swedbank Robur och Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden. Därutöver ingår styrelsens ordförande Michael Wolff Jensen som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) kommer att äga rum den 11 maj 2022. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 11 mars 2022 via e-post till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ),  Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Wolff Jensen, styrelseordförande, tel: +45 227 405 05
michael.wolff-jensen@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 09:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore är ett särläkemedelsbolag med fokus på svåra lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF-patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.