Vicore Pharma doserar den första COVID-19-patienten i ATTRACT-studien i Indien

Göteborg, 27 juli 2020 – Vicore Pharma Holding AB (publ), som utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar, meddelar idag att den första patienten i ATTRACT-studien har doserats i Indien vid Ruby Hall Clinic Pune.

Ruby Hall Clinic, Pune, har doserat den första patienten, ytterligare två sjukhus är helt godkända och förväntas också börja inkludera patienter denna vecka. Därutöver förbereds fem sjukhus för att kunna inkludera patienter. "Med 40.000 nya fall per dag, och en takt som fortfarande ökar, är förutsättningarna för en COVID-19-studie helt annorlunda i Indien jämfört med Storbritannien", säger Mimi Flensburg, VP Clinical Development, Vicore Pharma.

Det primära syftet med studien, benämnd ATTRACT (Angiotensin II Type Two Receptor Agonist Covid-19 Trial), är att undersöka effekten av VP01 (C21) vid COVID-19-infektion som inte kräver respirator. Dessa patienter har en kraftig inflammation i lungorna som kan utvecklas till akut andningskollaps om den fortskrider.

Studiedesign

Det är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie som genomförs i cirka 100 inlagda COVID-19-patienter med måttligt allvarlig sjukdom som kommer få en dos om 100 mg två gånger per dag av VP01 eller placebo under sju dagar. Studien kommer undersöka effekten på inflammation, andningsingsinsufficiens och andra funktionella parametrar.

Första substansen i sin klass

VP01, den första substansen i sin klass av typen orala lågmolekylära angiotensin II-receptor typ 2 (AT2R)-agonister, aktiverar den skyddande delen av renin-angiotensinsystemet (RAS). Den är under utveckling för idiopatisk lungfibros (IPF), och studeras också i Raynauds fenomen hos patienter med systemisk skleros. Interna prekliniska fynd med VP01 tyder på att det kan vara användbart vid behandlingen av COVID-19.

VP01 kan kringgå de negativa effekterna av COVID-19

RAS antas spela en roll i utvecklingen av COVID-19 eftersom angiotensin II (ANG II) är uppreglerad och bidrar till den inflammatoriska reaktionen i lungorna. Vidare dämpas RAS skyddande del av SARS-CoV-2 som binder till enzymet ACE2 och därmed hämmar omvandlingen av ANG II till kroppsegna skyddande molekyler som stimulerar AT2R. Eftersom VP01 stimulerar AT2R direkt är bedömningen att VP01 kan kringgå de negativa effekterna av virus som SARS-CoV-2 på RAS-systemets skyddande funktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) och lungfibros vid systemisk skleros (”SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. VP03 innefattar uppföljningsmolekyler till VP01.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.