Vicore Pharma offentliggör valberedningen inför årsstämman 2021

Report this content

Göteborg, 6 oktober, 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2021. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2020 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 20 maj 2020.

Valberedningen utgörs sålunda av Staffan Lindstrand, utsedd av HealthCap VII L.P., Evert Carlsson som är utsedd av Swedbank Robur och Johannes Eckerstein, utsedd av Protem Wessman AB. Därutöver ingår styrelsens ordförande Michael Wolff Jensen som sammankallande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

Årsstämman för Vicore Pharma Holding AB (publ) kommer att äga rum den 11 maj 2021. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 11 mars 2021 via e-post till info@vicorepharma.com eller via brev till Vicore Pharma Holding AB (publ),  Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Wolff Jensen, styrelseordförande, tel: +45 227 405 05
michael.wolff-jensen@vicorepharma.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 14:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande tre läkemedelsutvecklingsprogram, VP01, VP02 och VP03.

VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) och lungfibros vid systemisk skleros (”SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. VP03 innefattar uppföljningsmolekyler till VP01.