Vicore Pharmas erhåller godkännande att inleda fas IIa studie inom IPF

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) kan idag meddela att bolaget erhållit godkännande från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA och etikkommitteén för London och Surrey för att genomföra en klinisk fas IIa studie på patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).

”Vi är mycket glada över detta viktiga besked och ser fram emot att tillsammans med vår CRO, PAREXEL, så snart som möjligt påbörja studien som markerar en av de största milstolparna hittills i bolagets utveckling.” säger Per Jansson, VD

Fas IIa studien är en dubbelblind och placebo-kontrollerad studie som kommer att omfatta 15+15 patienter, där 15 patienter ska erhålla en daglig dos av 100 mg C21 och 15 patienter ska erhålla placebo under en månad. Syftet med studien är utvärdera effekten på IPF (mätt som biomarkörer) och säkerheten med C21 i den här patientkategorin. Dr Joanne Porter vid University College of London (UCL) är studiens huvudprövare.

IPF är en mycket allvarlig och plågsam lungsjukdom. Sjukdomen är progressiv och femårsöverlevnaden är ca 30% av drabbade patienter. Det finns idag två godkända läkemedel som kan bromsa upp förloppet av försämringen av lungfunktionen. Läkemedlen är associerade med kraftiga biverkningar och har ännu inte visat att de kan förbättra överlevnaden eller livskvaliteten för de drabbade patienterna. Omkring 60-70% av IPF patienter väljer att avstå behandling på grund av biverkningar associerade med läkemedlen. Det finns således ett betydande behov för nya läkemedel med en bättre biverkningsprofil som kan förlänga överlevnaden eller livskvaliteten för drabbade patienter.

C21 har i prekliniska studier i olika fibros-modeller visat förebyggande effekter av fibrosbildning samt även reversering av fibros. Den unika multimodala effekten med C21 kan därför komma att spela en viktig roll för att behandla patienter med fibrotiska sjukdomar, såsom IPF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, CEO
Tel:070-917 47 46
per.jansson@vicorepharma.com  

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2018 kl 11:15 CET.

Om idiopatisk lungfibros (IPF)
Denna sjukdom innebär att de små alveolerna (de små luftblåsorna i lungorna) och lungvävnaden intill alveolerna skadas. Cellerna försöker sedan att läka sig själva men denna läkningsprocess går fel vilket orsakar förtjockning och skador på väggarna i alveolerna och fibros (ärrbildning) i alveolerna och lungvävnaden. Denna förtjockning minskar mängden syre som kan passera in i blodkärlen och allteftersom sjukdomen fortskrider försämras syreupptaget. Sjukdomen uppkommer oftast i 60-70 års ålder och prevalensen är cirka 14-42 fall per 100 000 invånare. Sjukdomen är progressiv och femårsöverlevnaden är c:a 30 procent av drabbade patienter
 

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. I-Tech AB har utvecklat och kommersialiserar en substans för användning i fartygsfärg för att motverka påväxt av främst havstulpaner på fartygens skrov. Bolagen är baserade i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Taggar:

Om oss

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02. VP01 (C21) utvecklas för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) och lungfibros vid systemisk skleros (”SSc”) samt COVID-19. VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar där det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Prenumerera

Dokument & länkar