Information om den finansiella situationen i Viking Supply Ships AB (publ)

Pressmeddelande

4 oktober 2017

Som offentliggjorts senast i ett pressmeddelande den 25 september 2017 klarar Viking Supply Ships A/S (”dotterbolaget”), som är ett helägt dotterbolag till Viking Supply Ships AB (”bolaget”), inte av att uppfylla kovenanter enligt låneavtalen med sina lånebanker och kommer att behöva ett kapitaltillskott för att åter kunna uppfylla villkoren i låneavtalen och få ett rörelsekapital som förväntas tillräckligt för kommande 24 månader.

Tidigare idag offentliggjorde styrelsen en kallelse till extra bolagsstämma som ska hållas den 6 november 2017 vid vilken aktieägarna har att ta ställning till bland annat ett förslag om företrädesemission på ca 120 MSEK. Bolagets majoritetsägare Kistefos, som för närvarande innehar 75,3 % av aktierna och 71,2 % av rösterna i bolaget genom sina helägda dotterbolag, har ingått ett röst- och teckningsåtagande, enligt vilket man har åtagit sig att rösta för den föreslagna företrädesemissionen och att teckna sig för och betala sin pro rata andel av de nyemitterade aktierna i företrädesemissionen samt att man garanterar att teckna och betala återstående aktier i företrädesemissionen (i den mån de inte tecknas av övriga aktieägare), innebärandes att företrädesemissionen om ca 120 MSEK kommer att uppnå erforderlig röstmajoritet vid den extra bolagsstämman och vara fullt garanterad.

När företrädesemissionen är genomförd i början av december bedöms bolaget ha tillräckligt rörelsekapital för cirka 24 månader. Dotterbolaget förhandlar fortfarande med sina hovudlångivare angående en långsiktig finansieringslösning, vilken förväntas ta bolaget genom den utdragna nedgången inom offshore-branschen.

Bolagets förväntning är att kunna ingå ett sådant avtal med huvudlångivarna före utgången av det fjärde kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Bengt A. Rem, Styrelsesordförande, tfn +47 94 01 71 71, e-mail bengt.rem@kistefos.no

Viking Supply Ships AB  är moderbolag i en svensk rederikoncern med huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 09:22 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar