KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIKING SUPPLY SHIPS AB (PUBL)

Pressmeddelande

Aktieägarna i Viking Supply Ships AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 november 2017 kl. 15.00 på Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg. Lokalen öppnas kl. 14.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 oktober 2017, dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast måndagen den 30 oktober 2017 (helst före kl. 16.00),

  • per post till adress Viking Supply Ships AB, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd,
  • per telefon 0771 – 24 64 00, eller
  • på Viking Supply Ships AB:s webbplats, www.vikingsupply.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn eller firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original, jämte eventuella behörighetshandlingar, bör insändas tillsammans med anmälan till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.vikingsupply.com.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd måndagen den 30 oktober 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

Personuppgifter från anmälningsblanketter, fullmakter eller bolagets aktiebok kommer att användas för nödvändig registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokollet.

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet kallelsen är 409 592 960 aktier fördelade på 20 684 348 aktier av serie A och 388 908 612 aktier av serie B. Det totala antalet röster uppgår till 595 752 092, varav 206 843 480 av rösterna representeras av aktier av serie A och 388 908 612 av rösterna representeras av aktier av serie B.

Ärenden

Förslag till föredragningslista vid årsstämman:

1)     Öppnande av stämman

2)     Val av ordförande vid stämman

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd

4)     Val av en eller två justeringsmän

5)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)     Godkännande av föredragningslista

7)     Beslut i samband med nyemission av aktier:

a)     Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 bolagsordningen

b)     Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

c)      Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 bolagsordningen

d)     Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

8)     Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)

9)     Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (konsultarvode)

10)   Styrelsens förslag till beslut om fondemission

11)   Beslut i samband med sammanläggning av aktier:

a)     Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 bolagsordningen

b)     Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier

12)   Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

13)   Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

14)   Stämmans avslutande

Förslag till beslut:


Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås advokaten Carl Westerberg.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7 

Styrelsens förslag till beslut förutsätter utöver stämmans godkännande också att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet samt justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Ärendena under punkterna 7 a)–d) är därför ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 7 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås i punkt 7 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra miljoner (100 000 000) kronor och högst fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor.

Punkt 7 b) – Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 307 194 720 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås enligt punkten 7 d). Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 102 398 240 kronor fördelat på sammanlagt 409 592 960 aktier, varav 20 684 348 är A-aktier och 388 908 612 är B-aktier (före nyemissionen av aktier), envar aktie med ett kvotvärde om 0,25 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet fordrar att bolagsordningen ändras i enlighet med punkt 7 a) ovan.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen 

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 307 194 720  kronor, från 409 592 960 kronor till 102 398 240 kronor. Nyemissionerna enligt punkterna 7 d), 8 och 9 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med sammanlagt högst 130 785 275,25 kronor och fondemissionen enligt punkt 10 medför att aktiekapitalet samtidigt ökar med 184 316 832,25 kronor eller 176 409 444,75 kronor, beroende av huruvida bolagsstämman godkänner de i punkterna 8 och 9 föreslagna nyemissionerna. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Punkt 7 c) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas i punkt 7 d) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt 4 § i bolagsordningen och antalet aktier enligt § 5 första och tredje stycket bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelser:

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundratrettiotvå miljoner femhundra tusen (132 500 000) kronor och högst femhundratrettio miljoner (530 000 000) kronor.

§ 5. första stycket

Antalet aktier skall vara lägst niohundra miljoner (900 000 000) och högst tre miljarder sexhundra miljoner (3 600 000 000).

§ 5. tredje stycket

Av bolagets aktier får högst niohundra miljoner (900 000 000) aktier utgöra aktier av serie A och högst två miljarder sjuhundra miljoner (2 700 000 000) aktier utgöra aktier av serie B; dock får vid varje tidpunkt andelen aktier av serie A utgöra högst 1/4 av det totala antalet aktier.

Punkt 7 d) – Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om nyemission, med följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 122 877 887,75 kronor genom nyemission av högst 491 511 551 aktier, varav högst 24 821 217 aktier av serie A och högst 466 690 334 aktier av serie B. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie.

Teckningsrätt 

Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av sex (6) nya aktier av serie A respektive aktier av serie B.

Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Aktier ska därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen, oavsett huruvida deras aktier är av serie A eller serie B och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt erbjudas till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare). Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas bolagets huvudaktieägare, Kistefos AS (genom helägda dotterbolag) (”Kistefos”), som har garanterat nyemissionen enligt särskilt avtal med bolaget.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätt ska vara den 14 november 2017.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 november 2017 till och med den 30 november 2017.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning av aktier enligt åtagande om teckningsgaranti ska dock ske senast den 5 december 2017. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndiganden

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslut enligt punkterna 7 a)–d) som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (provision för emissionsgaranti)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 365 787,50 kronor genom nyemission av högst 5 463 150 aktier av serie B. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Teckningskursen har, med hänsyn till den allvarliga ekonomiska situation som bolaget befinner sig i, fastställts till samma belopp som i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen föreslår under punkt 7 d).

Teckningsrätt 

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos. Överenskommelser med långivande banker medger inte kontant betalning från Bolaget till Kistefos, varför reglering istället sker genom kvittningsemission.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier ska ske senast den 5 december 2017. Teckning ska ske på särskild teckningslista.

Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget om totalt 1 365 787,50 kronor. Kistefos fordringar avser överenskommen ersättning för dess garantiåtagande i företrädesemissionen enligt punkt 7 d). Kistefos har garanterat teckning av aktier som inte tecknas av annan med eller utan stöd av företrädesrätt motsvarande 30 350 838,34 kronor, motsvarande cirka 24,7 % av nyemissionen. Garantiprovision utgår med 4,5 % av Kistefos maximala garantiåtagande, vilket motsvarar 1 365 787,50 kronor.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission av aktier (konsultarvode) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande villkor.

Emissionsbelopp, teckningskurs och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 6 541 600 kronor genom nyemission av högst 26 166 400 aktier av serie B. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Teckningskursen har, med hänsyn till den allvarliga ekonomiska situation som bolaget befinner sig i, fastställts till samma belopp som i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen föreslår under punkt 7 d).

Teckningsrätt 

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos. Överenskommelser med långivande banker medger inte kontant betalning från bolaget till Kistefos, varför reglering istället sker genom kvittningsemission.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier ska ske senast den 5 december 2017. Teckning ska ske på särskild teckningslista.

Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget om totalt 6 541 600 kronor. Kistefos fordringar avser kostnader för av Kistefos anställda nedlagt arbete i anslutning till refinansieringen av bolaget. Beloppet är baserat på den tid som Kistefos anställda arbetat med refinansieringsprocessen och har beräknats utifrån Kistefos faktiska lönekostnad för de anställda.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om fondemission 

För att underlätta registreringen av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genom fondemission utan utgivande av aktier öka aktiekapitalet med 184 316 832,25 kronor för det fall bolagsstämman endast beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 7 samt med 176 409 444,75 kronor om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8 och 9. Ökningen av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med detta förslag till beslut ska ske genom att det relevanta beloppet överförs från fritt eget kapital. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet genomföra nyemissioner och fondemission som ökar aktiekapitalet med som lägst samma belopp som minskningsbeloppet blir bolagets aktiekapital återställt.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 11 – Beslut i samband med sammanläggning av aktier

Information om styrelsens förslag enligt punkt 11

Med anledning av de föreslagna nyemissionerna kommer antalet aktier i bolaget att öka markant. Sammanläggningen avser att öka transparensen på priset på bolagets aktier samtidigt som det resulterar i ett för bolaget mer ändamålsenligt antal aktier.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning enligt punkterna 11 a)–b) ska fattas som ett beslut och beslutet är villkorat av och förutsätter att bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag om nyemission enligt punkten 7 d) ovan.

Punkt 11 a) – Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier som föreslås godkännas i punkt 11 b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier enligt § 5 första och tredje stycket bolagsordningen ska erhålla följande ändrade lydelser.

§ 5. första stycket

Antalet aktier skall vara lägst tre miljoner tjugofem tusen (3 025 000) och högst tolv miljoner etthundra tusen (12 100 000).

§ 5. tredje stycket

Av bolagets aktier får högst sexhundrafem tusen (605 000) aktier utgöra aktier av serie A och högst elva miljoner fyrahundranittiofem tusen (11 495 000) aktier utgöra aktier av serie B; dock får vid varje tidpunkt andelen aktier av serie A utgöra högst 1/4 av det totala antalet aktier.

Punkt 11 b) – Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om sammanslagning (s.k. omvänd split) av bolagets aktier i förhållandet 1:100, det vill säga ett hundra (100) befintliga aktier av serie A eller serie B byts ut mot en (1) ny aktie av samma slag.

För de aktieägare vars innehav inte motsvarar ett fullt antal nya aktier efter genomförd sammanläggning kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen. Överskjutande aktier kommer därefter att, på bolagets bekostnad, säljas av ett av bolaget utsett värdepappersinstitut. Behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna vid tidpunkten då de övergick i bolagets ägo efter deras andel i de aktier som sålts.

Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma 2018, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att fastställa samtliga villkor för emissionen.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2018 besluta om förvärv av egna aktier i Viking Supply Ships AB (publ) i enlighet med följande:

  1. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare av en eller flera aktieklasser. Förvärv ska ske med iakttagande av det regelverk som vid var tid gäller enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
  2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2018.
  3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 000 000 aktier om bolagsstämman inte godkänt styrelsens förslag enligt punkt 11 och högst 100 000 aktier om bolagsstämman godkänt styrelsens förslag enligt punkt 11 och ett sådant beslut har verkställts och registrerats. Förvärv får dock aldrig ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
  4. Förvärv av B-aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  5. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Majoritetsregler 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämmans beslut enligt punkterna 7 a)–d) antas som ett beslut och enligt punkterna 11 a)–b) antas som ett beslut. Besluten enligt punkterna 7 a)–d), punkterna 8, 9, 11, 12 och 13 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Viking Supply Ships AB, Idrottsvägen 1, SE-444 31 Stenungsund, att: Morten G. Aggvin eller via e-mail till IR@vikingsupply.com.  

Handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.vikingsupply.com, senast från och med den 16 oktober 2017 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulrik Hegelund, CFO, tfn. +45 41 77 83 97, e-post ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn: +47 41 04 71 25, e-post mga@vikingsupply.com.

Viking Supply Ships AB  är moderbolag i en svensk rederikoncern med huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 09:20 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com