Kommuniké från extra bolagsstämma i Viking Supply Ships AB

Report this content

PRESSMEDDELANDE
13 september 2021

Viking Supply Ships AB (”Viking Supply Ships” eller ”Bolaget”) höll idag, den 13 september 2021, extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission till Viking Invest AS (helägt dotterbolag till Kistefos AS) (”Kistefos”) avseende garantiprovision och övriga därmed sammanhängande förslag.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

  • ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning,
  • minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta den av styrelsen föreslagna nyemissionen av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare,
  • ändring av gränserna för antal aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna nyemissionen av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare,
  • nyemission av högst 3 497 748 aktier, varav högst 170 643 aktier av serie A och högst 3 327 105 aktier av serie B, med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 29 kronor per aktie med den 23 september 2021 som avstämningsdag, varvid Bolagets aktiekapital ökas med högst 101 434 692 kronor,
  • riktad kvittningsemission av aktier till Kistefos av högst 53 041 aktier av serie B till en teckningskurs om 29 kronor per aktie som provision för Kistefos emissionsgaranti, varvid Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 538 189 kronor,
  • fondemission för att underlätta registreringen av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet, och
  • bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022, utan begränsning på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

Samtliga beslut fattades enhälligt, med undantag för beslutet om emissionsbemyndigande, som fattades med röstsiffrorna 7 491 339 för och 13 mot.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 18:00 CEST.

KORT OM VIKING SUPPLY

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Dokument & länkar