Notering av skuldcertifikat

Rederi AB TransAtlantic (publ), RABT, offentliggjorde den 24 juni 2013 ett beslut om att emittera kortfristiga skuldcertifikat om totalt 140 miljoner SEK.

I enlighet med villkoren för skuldcertifikaten har RABT ansökt om notering därav på NASDAQ OMX Stockholm AB:s marknad First North Bond Market. Skuldcertifikaten kommer att noteras den 20 augusti 2013. Villkoren för skuldcertifikaten finns i sin helhet, och i sammanfattad form i en presentation, tillgängliga på bolagets hemsida, www.rabt.se.

     
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kommunikationschef Carina Dietmann, tel: 0766-472734, carina.dietmann(at)rabt.se

       
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap.
www.rabt.se.

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2013 kl. 08.30.

Taggar: