Viking Supply Ships AB (publ) Årsredovisning 2018

Pressmeddelande

13 februari 2019 

Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med föregående år till 300 MSEK (331), resultat efter skatt uppgick till 1 751 MSEK (-332).

KV 1

I januari 2018 erhölls godkännanden från samtliga långivares kreditkommittéer, och omstruktureringsavtalet undertecknades av samtliga långivare vilket fullbordade den finansiella omstruktureringen. I slutet av januari 2018 ingicks kontrakt med ett ryskt oljebolag avseende charter av Ice-class 1A-Super AHTS Brage Viking med start omgående. Charterperioden uppgår till 140 dagar, inklusive optionsperioder. Det ingångna kontraktet understryker den kompetens och marknadsposition Viking Supply Ships har byggt upp inom offshore marknaden där det råder svåra väderförhållanden. Med syfte att ytterligare effektivisera organisationen, och stärka koncernens kommersiella fokus, fattades i januari 2018 beslut om att flytta Viking Supply Ships A/S huvudkontor från Köpenhamn till Kristiansand i Norge.

KV 2

Viking Supply Ships har ingått avtal om att sälja de tre medelstora PSV-fartygen Freyja Viking, Nanna Viking, och Sol Viking. Med anledning av den avtalade försäljningen av de tre PSV-fartygen har det under det andra kvartalet 2018 gjorts nedskrivningar på PSV-flottan om totalt 172 MSEK (19,7 MUSD). Den avtalade försäljningen medför ingen påverkan på koncernens likviditet. Viking Supply Ships har en tydlig ambition att sälja även de två återstående fartygen, och har därför under det andra kvartalet klassificerat PSV segmentet som avvecklad verksamhet. Morten G. Aggvin har utsetts till interim CFO från den 1 juli 2018. Som tidigare meddelats har det fattats beslut om att flytta kontoret i Köpenhamn till Kristiansand, Norge. Vissa planerade förändringar i fartygens ägarstruktur har dock dragit ut på tiden. Fram till att dessa förändringar är genomförda kommer berörda fartyg att opereras ytterligare en tid genom ett kontor och ledningsteam temporärt baserat i Köpenhamn. Förväntningen är att flytten från Köpenhamn kommer att vara helt genomförd under det andra halvåret 2018.

KV 3

De tre isbrytarna Tor Viking, Balder Viking och Vidar Viking såldes under det tredje kvartalet till ”Her Majesty the Queen in Right of Canada”. Fartygen levererades till sin nya ägare i september, och samtidigt erhölls full betalning för fartygen. Försäljningen har medfört en reavinst om 2 485 MSEK. De två kvarvarande PSV-fartygen, Idun Viking och Frigg Viking, har under kvartalet skrivits ned med totalt 18 MSEK. AHTS fartyget Odin Viking har under kvartalet skrivits ned med totalt 137 MSEK.

KV 4

Avtal har ingåtts om försäljning av de tre kvarvarande mindre bulkfartygen. Överlämningen av fartygen till de nya ägarna genomfördes under det fjärde kvartalet 2018. Försäljningen, som innebär att all kvarvarande i Transatlantic AB har avvecklats, medförde under det fjärde kvartalet en positiv likviditetseffekt om 18 MSEK samt en positiv resultateffekt om 4 MSEK. Koncernen tecknade under det fjärde kvartalet avtal om försäljning av de två kvarvarande PSV fartygen Idun Viking och Frigg Viking. Försäljningen har inte haft någon betydande effekt på resultatet. I början av januari 2019 hade bägge fartygen överlämnats till de nya ägarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78, e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, Interim CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och subarktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan som Viking Supply Ships AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 09:00 CET

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com