Viking Supply Ships AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2018

Pressmeddelande

10 augusti 2018

ANDRA KVARTALET 2018

•   Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 92 MSEK (81)

•   Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -29 MSEK (-44)

•   Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -268 MSEK (-99)

•   Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till -28,7 SEK (-23,8)

JANUARI-JUNI 2018

•   Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 176 MSEK (171)

•   Resultat före kapitalkostnader för kvarvarande verksamhet, EBITDA, uppgick till -60 MSEK (-101)

•   Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -353 MSEK (-101)

•   Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet per aktie uppgick till -39,5 SEK (-24,5)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET 2018

  •  EBITDA för det andra kvartalet för kvarvarande verksamhet uppgick till -29 MSEK (-44).
  •  De genomsnittliga dagsraterna under det andra kvartalet 2018 uppgick till 33 400 USD (22 000) för AHTS- fartygen, och 0 USD (0) för PSV-fartygen. Genomsnittlig utnyttjandegrad under det andra kvartalet 2018 uppgick till 68 % (40) för AHTS-fartygen, och 0 % (0) för PSV-fartygen.
  •  I slutet av 2016 ingick Viking Supply Ships ett strategiskt samarbetsavtal med Sevnor Ltd. med syfte att bearbeta framtida möjligheter på den ryska marknaden. Bägge parter har varit nöjda med hur samarbetet utvecklats, och har därför beslutat att fördjupa detta samarbete. Som en följd har Tom Babinski, CCO i Sevnor, utsetts till CCO även i Viking Supply Ships. Som en del av samarbetet kommer Viking Supply Ships också att tillhandahålla vissa tjänster till Sevnor.
  •  Viking Supply Ships har ingått avtal om att sälja de tre medelstora PSV-fartygen Freyja Viking, Nanna Viking, och Sol Viking. Med anledning av den avtalade försäljningen av de tre PSV-fartygen har det under det andra kvartalet 2018 gjorts nedskrivningar på PSV-flottan om totalt 172 MSEK (19,7 MUSD). Den avtalade försäljningen medför ingen påverkan på koncernens likviditet. Viking Supply Ships har en tydlig ambition att sälja även de två återstående fartygen, och har därför under det andra kvartalet klassificerat PSV segmentet som avvecklad verksamhet (för ytterligare information se även not 2 och 5).
  •  Morten G. Aggvin har utsetts till interim CFO från den 1 juli 2018.
  •  Som tidigare meddelats har det fattats beslut om att flytta kontoret i Köpenhamn till Kristiansand, Norge. Vissa planerade förändringar i fartygens ägarstruktur har dock dragit ut på tiden. Fram till att dessa förändringar är genomförda kommer berörda fartyg att opereras ytterligare en tid genom ett kontor och ledningsteam temporärt baserat i Köpenhamn. Förväntningen är att flytten från Köpenhamn kommer att vara helt genomförd under det andra halvåret 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, Interim CFO tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i tre segment: Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2017 uppgick till 331 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2018 16:10 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar