Viking Supply Ships AB (Publ) Delårsrapport Januari-Juni 2021

Report this content

Press release

12 augusti 2021

Aktiviteterna inom OSV-industrin var även under det andra kvartalet hämmade av de minskade investeringarna inom olje- och gasindustrin offshore. Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till 74 MSEK (60), medan EBITDA uppgick till -14 MSEK (-34). Resultatet blev -31 MSEK (-54). Intäkterna för det första halvåret uppgick till 147 MSEK (130), EBITDA uppgick till -38 MSEK (-71) och resultatet blev -73 MSEK (-132).

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 74 MSEK (60)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -14 MSEK (-34)
 • Resultat efter skatt uppgick till -31 MSEK (-54)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till –3,3 SEK (-5,8)

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 147 MSEK (130)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -38 MSEK (-71)
 • Resultat efter skatt uppgick till -73 MSEK (-132)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till –7,8 SEK (-14,2)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET

 • EBITDA för det andra kvartalet uppgick till -14 MSEK (-34).
 • De genomsnittliga dagsraterna för AHTS-fartygen under det andra kvartalet 2021 uppgick till 28 400 USD (23 100), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 57 % (28). För PSV-fartygen uppgick de genomsnittliga dagsraterna till 15 700 USD (-), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 92 % (-).
 • I mitten av april tog koncernen leverans av det andra av de två isklassade PSV-fartygen, Cooper Viking, från Remontowa Shipyard i Polen. Före leverans kontrakterades Cooper Viking av Vår Energi för operationer på den norska kontinentalsockeln. Fartyget opererade i spotmarknaden innan kontraktet för Vår Energi påbörjades kort efter utgången av det andra kvartalet.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET ANDRA KVARTALET

 • Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 13 september 2021 med förslag på företrädesemission om ca 101 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 3 MSEK.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2021 15:00 CET.