Viking Supply Ships AB (Publ) Delårsrapport Januari-September 2021

Report this content

Pressmeddelande

11 november 2021

Marknadsförutsättningarna för OSV-tonnaget i Nordsjön förbättrades något under det tredje kvartalet, trots att aktiviteterna inom olje- och gasindustrin var fortsatt dämpade. Intäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 79 MSEK (100), medan EBITDA uppgick till 0 MSEK (2). Resultatet blev -18 MSEK (-14). För niomånadersperioden uppgick intäkterna till 226 MSEK (230), EBITDA uppgick till -38 MSEK (-69) och resultatet blev -91 MSEK (-146). Under det tredje kvartalet fattades beslut om nyemission för att stärka koncernens likviditet med netto ca 98 MSEK. Nyemissionen kunde med framgång slutföras kort efter utgången av det tredje kvartalet.

 

TREDJE KVARTALET           

 • Nettoomsättningen uppgick till 79 MSEK (100)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 0 MSEK (2)
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 MSEK (-14)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till –2,0 SEK (-1,4)                                 

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 226 MSEK (230)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till -38 MSEK (-69)
 • Resultat efter skatt uppgick till -91 MSEK (-146)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till –9,8 SEK (-15,6)

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET

 • EBITDA för det tredje kvartalet uppgick till 0 MSEK (2).
 • De genomsnittliga dagsraterna för AHTS-fartygen under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 38 400 USD (35 300), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 62 % (62). För PSV-fartygen uppgick de genomsnittliga dagsraterna till 14 700 USD (-), medan genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 96 % (-).
 • Den 13 september hölls extra bolagsstämma som beslutade om en företrädesemission om ca 101 MSEK före emissionskostnader, beräknade till ca 3 MSEK. Den 30 september var ca 21 MSEK av emissionen tecknad, men ej inbetald.

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER DET TREDJE KVARTALET

 • Den fulltecknade nyemissionen slutfördes kort efter utgången av det tredje kvartalet.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com

 Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

 

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

 

Informationen är sådan som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 08:30 CET.