Viking Supply Ships AB offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

Pressmeddelande 

2 januari 2018 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Ett tilläggsprospekt avseende Viking Supply Ship ABs företrädesemission har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vikingsupply.com/investorrelations/equity/2 samt på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulrik Hegelund, CFO, tfn. +45 41 77 83 97, e-post ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post mga@vikingsupply.com 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Viking Supply Ships AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Viking Supply Ships AB kommer endast att ske genom det tilläggsprospekt som offentliggörs idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden, samt shipping inom Östersjöområden. Bolaget har totalt cirka 400 anställda och omsättningen 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2017 kl. 15:30 CET.

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar