Viking Supply Ships AB slutför den finansiella omstruktureringen

Pressmeddelande

31 januari 2018

Vi hänvisar till tidigare lämnad information om den pågående finansiella omstruktureringen av Viking Supply Ships A/S. I december fick Viking Supply Ships A/S besked av samtliga långivare att de antagit omstruktureringsförslaget. Det slutliga omstruktureringsavtalet var villkorat av godkännanden av långivarnas kreditkommittéer. Viking Supply Ships A/S har nu erhållit dessa godkännanden av samtliga långivarnas kreditkommittéer och har undertecknat ett omstruktureringsavtal. Detta fullbordar den finansiella omstruktureringen.      

Det slutliga avtalet med bankerna består av följande huvudvillkor:

  • Viking Supply Ships A/S lånefaciliteter slutförfaller till betalning den 31 mars 2020.
  • Viking Supply Ships A/S lånefaciliteter kommer innebära avsevärt lägre amorteringar och räntor fram till dess de slutförfaller den 31 mars 2020. Räntor och amorteringar kommer endast i begränsad omfattning att betalas fram till det fjärde kvartalet 2018.
  • De finansiella kovenanterna i låneavtalen har ändrats så att Viking Supply Ships A/S fått större utrymme att operera under de för närvarande utmanande marknadsförutsättningarna.
  • Likvida medel över en viss nivå kommer genom en cash-sweep mekanism att användas till återbetalning av lånefaciliteterna.
  • Odin Vikings bareboat charteravtal kommer att ändras så att charterhyran om 10 TUSD per dag inte blir betalbar, utan istället adderas till charterskulden (”payment in kind”). Vidare kommer bareboat kontraktet att ändras så att Viking Supply Ships A/S ges rätten att utnyttja den tidigare avtalade optionen att förvärva Odin Viking före utgången av charteravtalet. I det fall optionen utnyttjas kommer bareboat avtalet att sägas upp, för vilken en kompensation, som motsvarar de totala kvarvarande charterhyrorna skall erläggas, och Viking Supply Ships A/S kommer att ersätta Odin Viking SPV AS som låntagare i enlighet med det låneavtal Odin Viking SPV AS har tecknat med DVB Bank SE.
  • Viking Supply Ships A/S har från nyemissionen i Viking Supply Ships AB  tillförts nytt eget kapital om ca 15 MUSD.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Ulrik Hegelund, CFO, tfn +45 41 77 83 97, e-mail ulrik.hegelund@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com 

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 11:00 CET. 

Om oss

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden samt RoRo och containermatartrafik i huvudsak mellan Östersjön och kontinenten. Bolaget har totalt cirka 800 anställda och omsättningen i 2014 var 3 190 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar