Viking Supply Ships ABs valberedning utsedd

Report this content

Pressmeddelande

17 oktober 2019 

Enligt beslut på årsstämman den 7 mars 2019 ska Viking Supply Ships ABs valberedning bestå av fyra ledamöter. De fyra ledamöterna ska representera de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget per den 30 augusti 2019 samt styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv, förutsatt att aktieägaren innehar minst 3 % av rösterna i bolaget. Om ingen av de tillfrågade aktieägarna eller ägargrupperna, som innehar minst 3 % av rösterna i bolaget, väljer att utse en ledamot till valberedningen skall valberedningen bestå av tre ledamöter.

I valberedningen inför årsstämman 2020 ingår: Bengt A. Rem i sin egenskap av styrelsens ordförande (tillika representant för Kistefos AS/Viking Invest AS), Lena Patriksson Keller som representerar Enneff Rederi AB/Enneff Fastigheter AB/Enneff Intressenter AB och Lars Petter Utseth som representerar Kistefos AS/Viking Invest AS. Då bolagets tredje största aktieägare avstått sin rätt att utse en medlem till valberedningen, och ingen annan aktieägare per den 30 augusti 2019 innehade minst 3 % av rösterna i bolaget, kommer valberedningen i enlighet med beslutet på årsstämman som hölls i mars att bestå av tre ledamöter.  

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman eller som önskar lämna förslag till valberedningen kan skriftligen begära detta hos bolaget. Sådan begäran sänds till CFO Morten G. Aggvin som också utsetts till valberedningens sekreterare. Begäran måste ha inkommit till bolaget senast den 12 februari 2020 eller i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.  

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 1 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com  

Morten G. Aggvin, CFO tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com 

Viking Supply Ships AB (publ) är moderbolag I en svensk rederikoncern med säte i Göteborg. Koncernen bedriver verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply Ships (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services och Ship Management. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst inom arktiska och subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2017 uppgick till 331 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Prenumerera

Dokument & länkar