Viking Supply Ships ABs valberedning utsedd

Report this content

Pressmeddelande

26 oktober 2021

Enligt beslut på årsstämman den 29 april 2021 ska Viking Supply Ships ABs valberedning bestå av fyra ledamöter. De fyra ledamöterna ska representera de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget per den 31 augusti 2021 samt styrelsens ordförande. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägaren eller ägargruppen osv, förutsatt att aktieägaren innehar minst 3 % av rösterna i bolaget. Om ingen av de tillfrågade aktieägarna eller ägargrupperna, som innehar minst 3 % av rösterna i bolaget, väljer att utse en ledamot till valberedningen skall valberedningen bestå av tre ledamöter.

I valberedningen inför årsstämman 2022 ingår: Bengt A. Rem i sin egenskap av styrelsens ordförande (tillika representant för Kistefos AS/Viking Invest AS), Lena Patriksson Keller som representerar Enneff Rederi AB/Enneff Fastigheter AB/Enneff Intressenter AB och Lars Petter Utseth som representerar Kistefos AS/Viking Invest AS. Då bolagets tredje största aktieägare avstått sin rätt att utse en medlem till valberedningen, och ingen annan aktieägare per den 31 augusti 2021 innehade minst 3 % av rösterna i bolaget, kommer valberedningen i enlighet med beslutet på årsstämman som hölls i april att bestå av tre ledamöter.  

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman eller som önskar lämna förslag till valberedningen kan skriftligen begära detta hos bolaget. Sådan begäran sänds till CFO Morten G. Aggvin som också utsetts till valberedningens sekreterare. Begäran måste ha inkommit till bolaget senast den 8 mars 2022 eller i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.  

Årsstämman kommer att hållas i Göteborg den 26 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, CFO tfn +47 41 04 71 25, e-mail mga@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och subarktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Prenumerera

Dokument & länkar