Viking Supply Ships tillförs cirka 101 MSEK genom övertecknad företrädesemission av A- och B-aktier

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE KUNNA VARA I STRID MED GÄLLANDE LAGAR ELLER REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Viking Supply Ships AB (publ) (“Viking Supply Ships” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 12 augusti 2021 att Bolagets styrelse beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av aktier av serie A och B (”Företrädesemissionen”). Den 11 oktober 2021 avslutades teckningsperioden i Företrädesemissionen och resultatet visar att totalt 222 405 A-aktier och 6 296 003 B-aktier har tecknats och anmälts för teckning i Företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 189 MSEK, vilket motsvarar cirka 186,4 procent av Företrädesemissionen om 170 643 A-aktier och 3 327 105 B-aktier. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 101,4 MSEK före emissionskostnader. Vidare har teckning av 53 041 B-aktier i den tidigare offentliggjorda riktade nyemissionen mot betalning genom kvittning till Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) slutförts. Emissionen har således fulltecknats och aktier har tilldelats i enlighet med teckningen.

Resultatet i Viking Supply Ships Företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021, visar att 164 778 A-aktier och 3 282 330 B-aktier har tecknats i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 98,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 57 627 A-aktier och 3 013 673 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 87,8 procent av Företrädesemissionen. Därmed har totalt 222 405 A-aktier och 6 296 003 B-aktier tecknats och anmälts för teckning i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 186,4 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget är Företrädesemissionen därmed övertecknad och den av Bolagets huvudägare Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) utställda garantin för Företrädesemissionen behövde således inte utnyttjas.

Viking Supply Ships kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 101,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen om cirka 3 MSEK. Nettobeloppet från Företrädesemissionen avses att användas till att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov vilket består i att i första hand återbetala aktieägarlån, inklusive upplupen ränta, och i andra hand finansiera negativa kassaflöden från verksamheten till och med den 31 december 2022 och i sista hand, i den mån överskott uppstår, för att positionera Bolaget inför framtida möjligheter både inom existerande och nya verksamhetsområden.

Totalt sett medför de två nyemissionerna att Bolagets aktiekapital ökar med 102 972 881 kronor från 270 492 831 kronor till 373 465 712 kronor och att antalet aktier ökar med 170 643 A-aktier och 3 380 146 B-aktier, från 9 327 339 aktier till 12 878 128 aktier när nyemissionerna har registrerats vid Bolagsverket.

Som kommunicerats tidigare har extra bolagsstämma i Bolaget den 13 september 2021 beslutat att genomföra en minskning av aktiekapitalet för att sänka aktiernas kvotvärde, och på så sätt möjliggöra emissionerna. Vid den extra bolagsstämman beslutades dessutom att genomföra en fondemission som återställer den föregående minskningen av aktiekapitalet. Efter genomförande av dessa åtgärder och de två nyemissionerna kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 409 592 960 kronor.

De som har tecknat aktier inom ramen för Företrädesemissionen har erhållit eller kommer att erhålla BTA (betalda tecknade aktier) för respektive aktieslag. Efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer BTA A att bokas om till A-aktier och BTA B att bokas om till B-aktier. Fram tills dess pågår handel med BTA B på Nasdaq Stockholm.

De som har tecknat A- eller B-aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats A- respektive B-aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning lämnas genom den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Tecknade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan senast den 20 oktober 2021. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

De nya B-aktierna som emitterats i nyemissionerna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 4 november 2021.

RÅDGIVARE

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare till Viking Supply Ships i samband med Företrädesemissionen och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare.

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

KORT OM VIKING SUPPLY SHIPS

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Viking Supply Ships i någon jurisdiktion, varken från Viking Supply Ships eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registrering sker i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("US Securities Act"), eller med stöd av undantag från registreringsskyldighet enligt US Securities Act. De värdepapper som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act eller enligt värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas, tas upp, vidareförsäljas, överföras eller levereras i USA, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt US Securities Act och enligt eventuella tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att ske något erbjudande till allmänheten i USA av de värdepapper som omnämns häri.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Dokument & länkar