Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 Perioden 1/1 2001 - 30/9 2002 * Nettoomsättningen uppgick till 138,8 (433,9) mkr. * Rörelseresultatet uppgick till -43,6 (23,6) mkr varav -16 mkr avser uppgörelse med Tele2. * Resultat före skatt uppgick till -36,3 (31,8) mkr. * Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,3 (-13,0) mkr. * Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,35 (1,19) kronor. * Orderstocken uppgick till 105 (245) mkr. Tredje kvartalet * Nettoomsättningen uppgick till 17,5 (18,1) mkr. * Rörelseresultatet uppgick till -24,5 (-3,3) mkr. * Resultat före skatt uppgick till -20,0 (0,4) mkr. * Rörelseresultatet har belastats med 16 mkr efter uppgörelse med Tele2. * Viking Telecom har utsetts till leverantör av SMS-terminaler för det fasta telenätet av Irlands ledande teleoperatör, Eircom. * Viking Telecom erhåller ytterligare order på system för SMS i fasta nätet. Väsentliga händelser efter periodens slut * Tele2 och Viking Telecom intensifierar samarbetet * Viking Microwave tecknar ramavtal gällande integrerade accessprodukter. * Nedskrivningsbehov av varulager i storleksordningen 25-30 mkr kan föreligga. VD:s kommentar Marknaden har under det tredje kvartalet varit mycket svag. Vi väntar fortfarande på beslut från potentiella kunder, inte minst när det gäller SMS i det fasta nätet. Intresset för våra produkter och system kvarstår och förhandlingar pågår med ett antal operatörer. Viking Telecom är med vid de flesta pågående upphandlingar i världen avseende SMS i det fasta nätet. Vår strategi att tillsammans med partners bearbeta de större operatörerna har nu börjat bära frukt. Förhandlingar pågår med partners avseende både system och terminaler. Uppgörelsen med Tele2 om ett intensifierat samarbete är positiv för Viking Telecom och kommer innebära att även vårt routerprodukt-område kommer att ha fortsatt stor betydelse för Viking Telecom. Negativt är returerna av SMS-terminaler, kvalitetskostnader samt order- annulleringen. Arbetet med den framtida produktportföljen till Tele2 har inletts. Ramavtalet har träffats med en av Nordens största teleoperatörer, utanför Sverige, inom affärsområdet Microwave. Perioden 1/1 2002 - 30/9 2002 Periodens ekonomiska utveckling stördes av förskjutningar i planerade leveranser av router-telefoner, förorsakade av tidigare rapporterade tekniska problem. Dessa problem har lösts, dock har produkten i samråd med kunden vidare-utvecklats med ny funktionalitet vilket inneburit att massproduktion inte startats förrän i början på oktober. Denna fördröjning i leveranser har delvis kompenserats genom ersättnings- leveranser av en annan modell av router-telefonen. Inom affärsområdet Telecom fortsätter produktområdet routerprodukter för röst-telefoni att utvecklas med nya modeller och ny funktionalitet för befintliga och nya kunder. Inom produktområdet mobila tjänster i fasta telenätet tecknade Viking Telecom ett distributionsavtal med en ny distributör på en intressant SMS-marknad utanför Europa. Avtalet innefattar försäljning av Viking Telecoms SMS serversystem och SMS-terminalen, SMSit. En första provorder på terminaler har erhållits. På CeBIT lanserade Viking Telecom en ny kombinerad SMS-terminal och telefon, SMSit Phone, för att öka mervärdet i produkten. Både design och funktion mottogs mycket positivt. Första provordern på SMSit Phone har erhållits. [REMOVED GRAPHICS] Viking Telecom har under perioden genomfört ett kostnadsreduktionsprogram som beräknas reducera kostnadsmassan med 20-25 mkr jämfört med föregående år. Ytterligare kostnadsbesparingar kommer att behöva genomföras. Viking Telecom AB startar SMS-operatörs-verksamhet för det fasta telenätet vilket ger möjlighet för mobiloperatörer att sända SMS- meddelande till det fasta telenätet. Med den verksamheten möjliggör Viking Telecom SMS-trafik mellan det fasta nätet och mobilnäten. Förhandlingar pågår med mobil-operatörer i Sverige. Inom affärsområdet Microwave togs den första ordern på mikrovågslänken Link155 IP på den tyska marknaden till ett värde av cirka 3,5 mkr. Så även på den engelska marknaden där ordern bestod av IAD-enheten Link155 AD till ett värde av cirka 5,5 mkr. Leveranser pågår. Tredje kvartalet Kvartalet har präglats av fortsatt turbulens på telekommarknaden. Handläggningstider och beslutsprocessen vid införandet av SMS i det fasta telenätet hos de stora operatörerna tar längre tid än beräknat. Dock pågår upphand-lingar hos operatörer både av system och av terminaler. Viking Telecom förväntar att beslut tas under de kommande sex månaderna. Inom affärsområde Telecom har Viking Telecom har under kvartalet, tillsammans med stora internationella leverantörer, offererat system- lösningar för SMS i fasta telenätet. Viking Telecom har utsetts till leverantör av SMS-terminaler för det fasta telenätet av Irlands ledande teleoperatör, Eircom. I samband med detta har Viking Telecom erhållit sin första mindre order på terminaler. Viking Telecom har i partnerskap med Comverse, en stor internationell leverantör av infrastruktur till teleoperatörer, erhållit en order på system för SMS i fasta telenätet till ett europeiskt PTT. Inom affärsområdet Microwave har inga nya större order tagits men förhandlingar pågår och förväntas resultera i order under fjärde kvartalet. Tele2 utökar samarbetet med Viking Telecom för att säkerställa sin marknadsledande position inom routerproduktområdet. I samband med denna överenskommelsen har också en överenskommelse om en ekonomisk uppgörelse, som ett resultat av de tekniska problem Viking Telecom haft i samband leverans av en routertelefon under första halvåret, förhandlats fram. Resultatet i tredje kvartalet har belastats med -7,6 mkr. Viking Telecom har i samma överenskommelse tagit tillbaka SMS-terminaler till ett försälj-ningsvärde av 18,4 mkr. Returnerade terminaler kommer att modifieras och användas för framtida leveranser. Resultateffekten av denna kreditering uppgår till -8,4 mkr. Samtidigt har Tele2 avbeställt inneliggande order på ytter-ligare SMS-terminaler till ett värde av 30 mkr. Efter belastning av ovanstående överens-kommelse med Tele2 om totalt -16 mkr redovisar Viking Telecom ett rörelseresultat för kvartalet på -24,5 (-3,3) mkr. Resultatet före skatt uppgick till -20,0 (0,4)mkr. Orderingången under tredje kvartalet har varit otillfredställande. Orderstocken uppgår till 105 mkr. Nettoomsättning Nettoomsättningen under perioden 1/1-30/9 minskade kraftigt och uppgick till 138,8 (433,9) mkr. Föregående års försäljning berodde på stora leveranser koncentrerade till Tele2 i första kvartalet 2001. Andelen försäljning till Tele2-koncernens olika bolag uppgick till 91 %. Viking Telecoms målsättning att med nya produkter öka kundbasen har på grund av osäkerheten i marknaden fördröjts, men pågår med fokuserade insatser inom våra respektive produktområden. Resultat Rörelseresultatet minskade till -43,6 (23,6) mkr. Resultatförsämringen på -67,2 mkr jämfört med föregående år beror huvudsakligen på följande faktorer: * Bruttovinsten påverkas negativt med -64,6 mkr på grund av den betydande försäljningsminskningen inklusive kredi-tering av tidigare gjorda leveranser, samt kostnader på grund av åtgärdade tekniska problem gällande en typ av routertelefon. Genom kostnadsrationaliseringar på ingående komponenter har den negativa effekten på marginalerna kunnat bromsats i en marknad med kraftigt fallande priser. * Nettot av övriga rörelseintäkter och kostnader påverkar negativt med -22,5 mkr, främst beroende på förra årets tilldömda skadestånd på 17,7 mkr samt uteblivna positiva valutakursdifferenser jämfört med föregående år. * Minskade externa kostnader påverkar positivt med 14,1 mkr. * Ökade personalkostnader påverkar med -2,1 mkr på grund av avveckling av personal. * Lägre av- och nedskrivningar huvud-sakligen avseende goodwill påverkar positivt med 5,4 mkr. * Minskade kostnader från andelar i intresseföretaget HyLink påverkar positivt med 2,4 mkr. * Under perioden har Viking Telecom påbörjat användningen av Redovisnings-rådets rekommendation nr.15 avseende aktivering av utvecklingskostnader. Rörelseresultatet har i detta avseende påverkats positivt med 10,4 mkr. Resultatet före skatt uppgick till -36,3 (31,8) mkr. Under perioden har bolaget ett positivt finansnetto på 7,3 (8,2) mkr varav 2,7 mkr i valutaomräkningsdifferens som påverkar finansnettot positivt. Affärsområde Telecom Affärsområde Telecom består av produkt-områdena routerprodukter för rösttelefoni och mobila tjänster i det fasta telenätet. Inom affärsområdet Telecom minskade netto-omsättningen kraftigt och uppgick till 128,1 (427,6) mkr. Rörelseresultatet minskade och uppgick till -32,3 (48,9) mkr. Utvecklingskostnaderna uppgick till 15,7 (20,4) mkr, varav 6,9 mkr har aktiverats. Orderstocken uppgick till 97 mkr. Affärsområde Microwave Affärsområde Microwave består av mikrovågs-länkar och andra accessprodukter för höghastighetskommunikation för nästa genera-tions accessnät. Inom affärsområdet Microwave uppgick nettoomsättningen till 10,8 (5,2) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -11,3 (-15,1) mkr. Utvecklingskostnaderna uppgick till 5,7 (8,9) mkr varav 3,5 mkr har aktiverats. Orderstocken uppgick till 8 (0) mkr. Produktutveckling Produktutvecklingskostnader uppgick till 21,4 (33,1), varav 10,4 mkr har aktiverats. Investeringar Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar under perioden uppgick till 3,3 (3,9) mkr. Övriga investeringar avser aktiverade utvecklingskostnader samt investeringar i finansiella poster. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel och kortfristiga placeringar upp-gick per 30 september till 63,0 (67,3) mkr och soliditeten uppgick till 80,8 (73,4) procent. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 200,3 (227,6) mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,4 (30,4) mkr. Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten består av -33,8 mkr från rörelsen och 47,2 mkr i minskad rörelsekapitalbindning. I rörelsekapitalet har under perioden en omfördelning skett med en ökad bindning av kapital i lager på -11,3 mkr, hänförligt till ökade förskott till leverantör. Förskottens andel av varulagret på 72,6 mkr uppgår till 42,6 mkr och är en kvardröjande effekt av de tekniska problem bolaget haft med en modell av routertelefonen. Kundfordringarna har minskat med 84,5 mkr samtidigt som leverantörs-skulderna minskat med -26,0 mkr. Kassaflöde efter investeringar uppgick till -4,3 (-13,0) mkr. Periodens kassaflöde uppgick till -4,3 (15,5) mkr. Tvist Den tvist Viking Telecom har med en kund i Frankrike är fortsatt föremål för prövning i fransk domstol. Ingen förändring av Viking Telecoms rättigheter har ägt rum under perioden. Personal Koncernen hade den 30 september 79 anställda, vilket är en minskning från årsskiftet med 24 personer. Utöver minskningen av personal i samband med neddragningar i Sverige har personalen i Viking Asia minskats som en följd av marknadsläget. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 125,7 (424,2) mkr. Resultat före skatt uppgick till -28,8 (48,8) mkr. Väsentliga händelser efter periodens slut Resultateffekter av Viking Telecoms och Tele2 intensifierade samarbetet har kommenteras under tredje kvartalet i denna rapport. Det ramavtal som har tecknats är med en av Nordens största teleoperatörer utanför Sverige. Avtalet gäller till och med december 2004 och beräknas generera försäljning till ett värde av cirka 6 mkr per år. Utsikter för helåret 2002 Tidigare bedömning att andra halvårets försäljning blir i nivå med första halvårets kvarstår. På grund av annullerade order och därmed sammanhängande uppgörelse med Tele2 görs under kvartal 4 en komplett genomgång av Viking Telecoms komponentlager och orderingång. Denna genomgång kan komma att innebära ett betydande nedskrivningsbehov inför årskiftet. En preliminär bedömning från styrelsens sida vid nu aktuellt orderläge pekar på ett nedskrivningsbehov i storleksordningen 25-30 mkr. Kommande rapporttillfällen * Bokslutsrapport för kvartal 4 2002 den 7 februari 2003 * Bolagstämma för år 2002 den 25 mars 2003 * Delårsrapport för kvartal 1 den 28 april 2003 Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisnings-principer och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredo-visningen med undantag från Redovisningsrådets rekommendation RR15 Immateriella tillgångar avseende aktivering av vissa utvecklings- kostnader. Göteborg den 24 oktober 2002 [REMOVED GRAPHICS] Carl Schneider Verkställande direktör För ytterligare information hänvisas till: VD Carl Schneider Tel: 031-720 69 01. Mobil: 0739-20 69 01 och Finanschef Jan-Olof Ohlsson Tel: 031-720 69 51 Mobil: 0736-82 69 51. Viking Telecom koncernen Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärs-områdena Telecom och Microwave. [REMOVED GRAPHICS] Bolaget har sitt säte i Göteborg med aktiva dotterbolag i Sverige, Portugal och Hong Kong, samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholms-börsens O-lista, under listnamnet VIKT. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01340/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01340/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar