Den upplevda otryggheten har ökat

Fyra av tio småhusägare i Stockholmsområdet upplever att otryggheten i närområdet har ökat under det senaste året. I riket upplever en tredjedel av småhusägarna att otryggheten i närområdet har ökat. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Hela 68 procent av de svarande uppger att de upplever en ökad otrygghet i samhället i stort under det senaste året.

– Vi har märkt av en tilltagande oro och ett större intresse för frågor som rör trygghet och brottslighet bland våra medlemmar, en bild som också bekräftas av svaren på enkäten, säger Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert på Villaägarna.

Villaägarnas arbete med trygghetsfrågor har hittills framförallt fokuserat på villainbrotten, vilka på senare år har minskat i antal. Enkätsvaren indikerar att frågan om otrygghet nu vidgats från den egna bostaden till närområdet och samhället i stort.

– Att oron och den upplevda otryggheten bland småhusägare ökar trots att antalet villainbrott har gått ned, visar att vi behöver höja blicken och ta ett bredare tag om frågor som rör brottslighet och otrygghet, säger Lars Anders Johansson.

Villaägarnas trygghetsenkät genomfördes mellan den 10–17 mars 2020.  Den skickades ut med förbundets nyhetsbrev till 171 315 e-postmottagare. 15 692 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 9 procent. 66 procent av dem som svarade på enkäten är män, 34 procent är kvinnor. På länsnivå varierar svarsfrekvensen mellan sju och elva procent.

 

Läs artikeln 

https://www.villaagarna.se/debatt/trygghet-och-sakerhet/allt-fler-upplever-otrygghet/
 

Ta del av rapporten (här finns även statistik per län)  

https://www.villaagarna.se/EPiServer/CMS/Content/globalassets/dokument/utredningarrapporter/2020/trygghetsrapport_2020.pdf

För mer information

Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert
Telefon: 0739256017
Epost: larsanders.johansson@villaagarna.se

Lena Södersten, förbundsjurist
Telefon: 0735829349
Epost: lena.sodersten@villaagarna.se

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Citat

Att oron och den upplevda otryggheten bland småhusägare ökar trots att antalet villainbrott har gått ned, visar att vi behöver höja blicken och ta ett bredare tag om frågor som rör brottslighet och otrygghet
Lars Anders Johansson, samhällspolitisk expert på Villaägarna.