Martin Timell i osakligt utfall mot Villaägarna om elektroosmotisk dränering

I en intervju i Dagens Industri uttalar sig Martin Timell från TV4:s Äntligen hemma om elektroosmotisk omdränering och riktar samtidigt skarp kritik mot Villaägarna, men klarar inte att hålla sig till sanningen. I artikeln läggs en kvasivetenskaplig artikel från Chalmers Industriteknik fram och elektroosmosföretaget Arid uttalar sig positivt om elektroosmotisk dränering, en dräneringsmetod som inte fungerar.

Villaägarna avråder från att lösa problem med fukt i källaren med hjälp av elektroosmotisk dränering. Anledningen till att förbundet är så tydligt, är av omsorg om sina medlemmar och andra konsumenter. De ska inte behöva bli lurade på 60 000 kr till ingen nytta. Martin Timell påstår dock i artikeln om förbundet att ”Vi har nästintill blivit attackerade” och ”Det första mailet från Ulf Stenberg kom för cirka en månad sedan och därefter har det fortsatt.”. Saken är emellertid att detta inte är sant. Alltihop började med att Villaägarna i september 2015 fick ett tips om att Äntligen hemma och Martin Timell skulle ta upp elektroosmotisk omdränering i tv. I och med att Villaägarna tidigare har varnat för att elektroosmotisk omdränering är en undermålig produkt, skickade Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg ett mejl till redaktionen den 29 september 2015, se bilaga 1.

Mejlet ledde till att producenten för Äntligen hemma, Daniel Röös, ringde upp Ulf Stenberg och även fick ett telefonsamtal med Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna. Därefter hörde Villaägarna inget förrän den 7 mars 2016. Då fick Johan Smeds en uppmaning att ringa upp Martin Timell, då Timell ville tala med honom om elektroosmotisk omdränering. Johan Smeds ringde upp Martin Timell, men denne var inte särskilt mottaglig för vad Johan Smeds framförde om varför elektroosmotisk dränering inte är en effektiv dräneringslösning. 

Den 7 april 2016 skickade Ulf Stenberg ett kort mail med några länkar till redaktionen för Äntligen hemma och producenten Daniel Röös, se bilaga 2. I mailet fanns ett par länkar samt omnämndes att Fuskbyggarnas motsvarighet i Norge, ”Bygg & Bedrag”, har rapporterat om elektroosmotisk omdränering. Martin Timell har varit programledare för Fuskbyggarna i Sverige. Så att det skulle röra sig om någon attack och ett flertal mail i år är direkt felaktigt.

- Villaägarnas Riksförbund har såvitt jag vet aldrig fått en liknande reaktion efter ett tips till en redaktion. Det är väl bara att Äntligen hemma och Martin Timell slänger förbundets tips i papperskorgen, om de nu absolut mot bättre vetande vill köra elektroosmotisk dränering i tv. Sedan hade de väl inte själva behövt be oss att kontakta dem i våras, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Chalmers Industriteknik har på uppdrag av Arid, ett av elektroosmosföretagen, låtit upprätta en rapport.

- I rapporten gör Chalmers Industriteknik en hypotetisk koppling till en installerad produkt utan några som helst vetenskapliga bevis. Det brukar även kallas för pseudovetenskap eller kvasivetenskap. Pseudovetenskap baseras på antaganden som inte är förenliga med modern vetenskap, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Rapport saknar helt information om mätningens randvillkor som t.ex.

  • variation av relativ fuktighet i inomhusluften
  • variation i luftomsättning
  • variation av inomhustemperatur
  • variation av utomhustemperatur
  • förekomst av ytkondensvatten
  • variation av grundvattennivåer
  • dagvattensituation

Därutöver finns följande brister. Mätning i borrade hål innebär ökad risk för uttorkning runt mätpunkten. Redovisade temperaturer i mätserien tyder på ett rejält värmetillskott i inomhusmiljön runt vecka 2. Referensmätning av relativ fuktighet eller fuktkvot borde ha skett med en annan mätmetod för att utesluta mätmetodfel. Mätperioden är även för kort för att kunna ta hänsyn till randvillkorens variation med årstiderna.

Det förtjänar även att i sammanhanget omnämna att Chalmers Industriteknik i en tidigare rapport rörande en annan dräneringsapparat (ej Arids apparat) uttryckt sig enligt följande på sidan 15 om god vetenskaplig sed. Som nämnts tidigare tar Stiftelsen Chalmers Industriteknik endast ansvar för innehållet i denna rapport. Den teoretiska modellen har inte verifierats med experiment enligt god vetenskaplig sed varför Stiftelsen Chalmers Industriteknik inte tar ansvar för om DUO K2000 fungerar i verkligheten. För att kunna styrka funktionen för DUO K2000 måste följande steg vidtagas:

  • Apparaten måste testas för att ta reda på egenskaper såsom fältstyrka, frekvens etc. hos det emitterade fältet. Vidare måste utredas om och hur apparaten åstadkommer ett över tiden mer positivt än negativt fält vilket är en absolut nödvändighet. I detta sammanhang kan nämnas att personal på Stiftelsen Chalmers Industriteknik försökte mäta det emitterade fältet från DUO K2000 men kunde inte detektera något. Det enda som märktes var att det bakomliggande fältet i rummet stördes när apparaten sattes på.
  • Experiment måste utföras för att testa teorin i denna rapport. Den experimentella uppställningen måste vara sådan att fukthalt i betong mäts på ett betongblock där apparaten får verka och på ett betongblock utan apparat. I övrigt måste de yttre betingelserna för de två betongblocken vara exakt desamma. I detta sammanhang vore det intressant att också jämföra hur apparaten verkar på ett betongblock nedsänkt i vatten och jämföra med ett betongblock som väts genom luftfuktighet.

Det här innebär att test måste förläggas till laboratorium för att garantera oberoende mätvärden. Den nya rapporten från Chalmers Industriteknik bevisar således ingenting.

- Äntligen hemma ska tydligen enligt artikeln i Dagens Industri också testa elektroosmotisk dränering i fält. Testet kommer dock lika lite som andra fälttest att bevisa att elektroosmotisk omdränering fungerar, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

I den nya rapporten från Chalmers Industriteknik, står även följande att läsa på sidan 2: 

”Eftersom uppstigande markfukt utgör det huvudsakliga problemen vid fukt i källare och platta och är svår eller omöjlig att åtgärda med konventionell dränering, då det inte går att gräva under källare/platta, är det angeläget att utveckla nya metoder som bättre löser marknadens problem.Olika lösningar baserade på elektroosmos (elektrisk endosmos) har visat sig vara effektiva i studier genomförda i t ex Danmark, Norge och USA men än så länge saknas djupare studier i Sverige.”

Det finns inga sådana studier, som följer god vetenskaplig sed, vilka visar att elektroosmos är effektivt mot fukt i källare och platta. Däremot finns en uppsjö liknande pseudovetenskapliga rapporter. Detta borde Chalmers Industriteknik ha lyft fram. Avsaknad av källkritisk bedömning om dessa rapporter är trovärdiga och tillförlitliga eller ej, är en avgörande vetenskaplig brist.

Elektroosmosföretagen påstår i sin marknadsföring att de s.k. elektroosmotiska systemen är effektiva i dräneringshänseende. Enligt marknadsföringslagen ankommer det på näringsidkarna (elektroosmosföretagen) att styrka de egenskaper (fungerande dränering för hus) som de påstår att deras varor äger. Något sådant har inte skett. Marknadsföringen är därför vilseledande. Anledningen till att den svenska marknadsföringslagstiftningen är upplagd på det sättet, att det åligger näringsidkarna att visa att de uppgifter som lämnats i marknadsföringen inte är oriktiga eller vilseledande (s.k. omvänd bevisbörda), är att det är näringsidkarna som sitter inne med alla fakta.

Martin Timell säger i artikeln att ”Villaägarna har inte bevisat att det inte fungerar”. Trots att bevisbördan inte ligger på Villaägarna har förbundet lagt fram ett antal rapporter som visar på att elektroosmotisk dränering inte fungerar, t.ex. följande rapport som kommer från det tekniska universitetet i Wien (sammanfattning i kapitel 7).

Här kan du läsa mer dränering med elektroosmos 

För mer information
Ulf Stenberg, chefsjurist, telefon 070-251 20 90
Henrik Fahlgren, kommunikationschef, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Media

Media