Olika isolering ger kraftigt varierande brandsäkerhet i småhus

När man bygger hus används isolering, men vad många småhusägare inte är medvetna om är att brandsäkerheten varierar kraftigt mellan olika typer av isolering. Det är många som inte vet att cellplast är extremt brandfarligt. Den som vill bygga mer brandsäkert, kan välja mineralull istället.

Cellplaster används flitigt som isoleringsmaterial i väggar och grunder vid byggnation av hus i Sverige, eftersom de har goda isoleringsegenskaper. Materialets formbarhet och lätta vikt i jämförelse med mineralull gör att många väljer cellplast framför mineralull.

En debatt har dock blossat upp, framförallt internationellt, efter flera bränder i cellplastfasader. Mest känt är förmodligen branden i Greenfell Tower i London, där 72 människor omkom i ett flerfamiljshus isolerat med härdplasten PIR, en slags cellplast. Fokus i debatten har emellertid legat på flerfamiljshus, inte på småhus.

- Det är märkligt att frågan om brandrisker med cellplast i småhus inte tidigare har uppmärksammats. Sverige saknar idag särskilda krav i byggreglerna för hur småhus får isoleras med cellplast, vilket innebär högre risk vid brand och att egendomsskyddet inte prioriteras säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

En sorts cellplast är termoplaster. De mjuknar och smälter vid brand. När termoplasten har övergått i flytande form innebär det överhängande risk för smältskador och pölbränder, dvs. att den förvätskade termoplasten antänds. Det kan även vara svårt att veta om och hur branden har spridit sig i fasaden, varför det kan bli stora skador även vid en relativt liten brand.

En annan cellplast är härdplaster. Fördelen med dem är att de inte smälter eller droppar. De innebär därför en mindre risk för skador på själva byggnaden. Härdplaster är dock farligare för oss människor jämfört med termoplaster, då härdplaster vid brand utvecklar cyanväte - även känd som vätecyanid eller Zyklon B - som är en synnerligen giftig färglös gas.

Cellplast är en brandfarlig produkt även om ytskiktet är flamskyddsbehandlat och brandklassat. Det är viktigt att avskärma och sektionera cellplasten med till exempel mineralull så att en eventuell brand inte kan sprida sig vidare i byggnaden.

- För att inte skapa onödiga brandrisker vid användning av cellplast, är det viktigt att vara väldigt noggrann i projekteringen av fasaden. Om jag tänkte isolera ett hus, skulle jag ha övervägt mineralull, som är mycket brandsäkrare än cellplast, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

För mer information 
Johan Smeds, byggnadsteknisk expert Villaägarna, 010-750 01 27
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarna, 070-251 20 90
Alexandra Svenonius, kommunikationschef Villaägarna, alexandra.svenonius@villaagarna.se, 073-267 10 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Citat

Det är märkligt att frågan om brandrisker med cellplast i småhus inte tidigare har uppmärksammats. Sverige saknar idag särskilda krav i byggreglerna för hur småhus får isoleras med cellplast, vilket innebär högre risk vid brand och att egendomsskyddet inte prioriteras.
Johan Smeds, byggnadstekniks expert Villaägarna