Tvinga fastighetsägare att skotta bygger på föråldrade regler

Sveriges kommuner har i dagsläget laglig rätt att överföra mycket av ansvaret för skötseln av gångbanor på småhusägare. Det handlar om att snöröja, halkbekämpa, plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar på gångbanorna. När det gäller snöröjning, låter runt 60 procent av Sveriges kommuner småhusägarna skotta deras gångbanor.

Villaägarnas Riksförbund har under tiden december 2017 - januari 2018 undersökt vem småhusägare anser ska snöröja, plocka bort skräp m.m. på gångbanor. Hela 84 procent av småhusägarna anser att kommunen ska ansvara för snöröjningen.

- Många kan inte till följd av ålder, sjukdom, funktionshinder, semester eller att de befinner sig på arbetet, snöröja gångbanan, men det tar inte lagen hänsyn till. Den enskilde husägaren kan t.o.m. bli skadeståndsskyldig, om det sker en halkolycka trots att kommunen äger marken, säger Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund.

Hela 77 procent av dem som bor vid kommunala gator och har infarter som kan plogas igen, anser att kommunen ska ta ansvar för att se till att dessa inte plogas igen.

- Det borde tydliggöras i lagen att kommunerna ska ta ansvar för att se till att infarterna till småhusfastigheter inte plogas igen, säger Ulf Stenberg

Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en av de främsta orsakerna till fotgängarolyckor dålig snöröjning och halkbekämpning. Av rapporten framgår att hela 74 procent av fallolyckorna bland fotgängare beror på snö och is. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) skrev i en rapport från år 2015 ”Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereducering och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor”.

- Villaägarna har i en skrivelse till regeringen föreslagit att reglerna för skötsel av gångbanor görs enhetliga i hela landet och att lagstiftningen ändras så att kommunerna inte kan föra över ansvaret för skötseln av gångbanorna på småhusägarna, säger Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund.


För mer information kontakta
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, 070-251 20 90, ulf.stenberg@villaagarna.se 


Om Villaägarna
Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 311 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Sollentuna. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Sollentuna, Göteborg och Malmö. Läs mer på 
www.villaagarna.se Följ oss på Facebook och Twitter

Taggar:

Om oss

Att äga sitt hus betyder olika saker beroende på vem du frågar. För någon kan det handla få skapa sitt drömboende, för andra en rent praktisk lösning på ett problem. Oavsett synsätt ställer husägande stora krav på dig. Du ska på egen hand eller tillsammans med din familj ta det fulla ansvaret för din boendesituation. Vi är alla olika. Det som är lätt för någon är svårare för någon annan. Och vissa problem går inte ens att lösa utan att man går ihop och säger ifrån tillsammans. Därför finns Villaägarna. Vi hjälper dig. Världen omkring oss förändras, vi blir äldre, familjen växer. Det enda säkra är att vi alltid, på ett eller annat sätt, behöver någon att lita på när det blåser. Sedan 1952 har vi oavbrutet arbetat för att göra din vardag enklare. Problemen har skiftat över tiden. Men behovet av hjälp och stöd är konstant. När fastighetsskatten gjorde att många inte klarade av att bo kvar i sina hus arbetade vi hårt för rimligare villkor. Vi rycker ut när enskilda hamnar i kläm: skojarföretag som försöker blåsa dig eller kommuner som vill ha hundratusentals kronor i avgift för en väg som alla har behov av. Vi finns där. När vi sett hur olika marknader inte fungerat på ett bra sätt för dig som konsument, så har vi gett oss in i getingboet. Vi har lanserat en egen försäkring, en bank och garantier för att du ska slippa få problem med hantverkare. Allt detta har vi gjort för att lyfta problemen från dina axlar, i mer än 60 år. Vilka problemen är imorgon vet varken vi eller någon annan. Men räkna med att vi kommer att ta oss an dem också. --- Villaägarna är en rikstäckande konsument- och intresseorganisation som genom opinionsbildning, expertrådgivning och medlemsförmåner arbetar för att förbättra villkoren för landets småhusägare. Villaägarna är partipolitiskt oberoende och har 311 000 medlemshushåll.

Prenumerera

Citat

Många kan inte till följd av ålder, sjukdom, funktionshinder, semester eller annat, snöröja gångbanan, men det tar inte lagen hänsyn till. Den enskilde husägaren kan t.o.m. bli skadeståndsskyldig, om det sker en halkolycka trots att kommunen äger marken.
Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarna