Halvårsrapport för perioden 2019-01-01 — 2019-06-30

Rapportperioden 2019-01-01 — 2019-06-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6 162 tkr (6 493 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 606 tkr (– 2 512 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 207 tkr (- 3 106 tkr).
 • Resultat per aktie – 14,49 öre (– 20,39 öre).

ANDRA KVARTALET 2019-04-01 — 2019-06-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade något jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 122 tkr (2 996 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 796 tkr (– 1 408 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 096 tkr (-1 711 tkr).
 • Resultat per aktie – 7,20 öre (– 11,23 öre).

Händelser under andra kvartalet

 • Clas Ohlson implementerar ButiksDNA som åtgärd mot minskat svinn
 • Coop provar ButiksDNA som åtgärd för minskat butikssvinn
 • The Nuance Group (Dufry) börjar använda ButiksDNA på Arlanda
 • Vidareutveckling av ButiksDNA-konceptet genom lansering av märkpenna
 • Under kvartalet har likviditetstillskott i form av aktieägarlån och aktieägartillskott tillförts bolaget på 1,2 Mkr

Händelser efter periodens slut

 • Peter Fornell har anställts som affärsutvecklare
 • Klädbutiker har börjat använda vår nya ButiksDNA produkt – märkpennan
 • NCC testar vårt Kameralarmsystem
 • Orderstock inom affärsområdet Kamerabevakning uppgår till ca 3 Mkr

VD har ordet

Försäljningen under andra kvartalet blev något högre än jämförelseperioden, men är naturligtvis fortfarande för låg, vilket gör att Vindico fortsatt har lönsamhetsproblem.

Vi har under första halvåret stärkt upp våra resurser genom anställning av ny försäljningschef och två nya säljare. Vi har investerat i nytt marknadsmaterial och arbetat med en satsning mot fler egenutvecklade säkerhetsprodukter och lösningar inte bara inom affärsområdet laddskåp. Samtidigt har vi fortsatt sett över kostnaderna bland annat genom effektivisering av ekonomifunktionen, vilket kommer att ge resultat under kommande kvartal.

Kameraövervakning är fortsatt vårt största affärsområde och positivt är att vi vid halvårsskiftet hade en orderstock på ca 3 Mkr avseende framför allt installationer i parkeringsgarage att levereras under andra halvåret. Vi har börjat arbeta mer mot fastighetsbolag som har visat ett intresse för våra kameralösningar för framför allt garage, soprum och trappuppgångar.

Inom affärsområdet DNA-märkning är det fortsatt så att vi lider av långa beslutsprocesser när det gäller vårt butikskoncept. Vår nya produkt märkpennan har mottagits väl av marknaden och gör att vi nu har ett koncept som passar bättre för klädbutiker. Vi har under kvartalet fått flera nya kunder och vi är fortfarande övertygade om att ButiksDNA kommer att öka kraftigt framöver tack vare att våra kunder ser mycket positiva resultat av sina tester.

Vi arbetar vidare med olika DNA-koncept för fordon, båtar och byggarbetsplatser och vår förhoppning är att även denna försäljning skall ta fart under kommande kvartal.

Inom affärsområdet Laddskåp arbetar vi framför allt med våra produkter för säker förvaring och laddning av elcykelbatterier och mobiltelefoner och vi ser ett ökat intresse från främst fastighetsbolag och skolor.

Vi erbjuder också lösningar för laddning av surfplattor till skolor, vilka vi säljer till framför allt genom återförsäljare. Även här ser vi ett stort intresse.

Vi har i augusti stärkt upp organisationen på säljsidan. Tanken är att vår nya säljare främst skall arbeta med produkter inom affärsområdet DNA-märkning.

Jag har genom mitt bolag Jovitech Invest fortsatt skjuta till likvida medel för att verksamheten skall kunna rulla vidare till dess att vi har vänt till positiva siffror och det gör jag självklart på grund av att jag fortsatt tror mycket starkt på Vindico och dess affär.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket fortsatt har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under kommande kvartal se över möjligheterna till kapitaltillskott, vilket med största sannolikhet innebär en företrädesemission.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock öka under året.

Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 8 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport 3, 14 november 2019  
Bokslutskommuniké, 14 februari 2020

Mölndal den 20 augusti 2019

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A

431 35 Mölndal

010-209 05 20

www.vindicogroup.se

www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC. 

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar