Vindico Group: Nyemissionen tecknad till 215 procent

Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission. Emissionen om 4,6 MSEK tecknades till drygt 9,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 215 %. Med anledning av den övertecknade emissionen har styrelsen beslutat att nyttja överteckningsoptionen som var en del av emissionsbeslutet. Det innebär att emissionen utökas till 10 miljoner aktier och tillför bolaget totalt 6,0 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till ca 0,5 MSEK. Emissionen tecknades till 89,6 procent med stöd av teckningsrätter.

”Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats. Med medel från emissionen får vi resurser att genomföra det första steget i den strategiplan som lagts fram för perioden 2020-2024 där huvudmålet är att Vindicokoncernen skall omsätta 100 MSEK 2024 med lönsamhet. Ett arbete som går under benämningen ”Mål 2024””, säger VD Martin Nyberg. Inledningsvis ska vi anställa ytterligare försäljare och genomföra en geografisk expansion.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Aktier från överteckningsoptionen fördelas i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.  Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av början av november 2020.

Genom emission av totalt 10 000 000 aktier ökar antalet aktier till 25 232 541 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 5 000 000 kronor till 12 616 270 kronor.

Denna information är sådan som Vindico Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-16 08:57 CET.

Carl Schneider
Styrelseordförande

Vindico Group AB
073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Martin Nyberg
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
070-510 90 01

martin.nyberg@vindico.se

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar