Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 Ekonomisk översikt för första halvåret 2002 · Intäkterna under perioden 1 545 TSEK (793) · Rörelseresultatet -6 949 TSEK (-18 944) · Resultat efter finansiella poster -7 229 TSEK (-18 516) · Resultat per aktie -0,26 SEK (-0,66) · Kostnadsförda forskningskostnader har under perioden uppgått till ca 2 MSEK · Likviditeten uppgick per 2002-06-30 till 0,9 MSEK (11,7) Marknadsföring och försäljning Bolaget genomförde ett uppdrag inom uppdragsforskning på uppdrag av Biovitrum AB. Uppdraget innebar att bolagets produkt Virtual Predict användes för att utreda och förklara vissa biologiskt fakta. Förklaringsmodellen blev synnerligen användbar. Bolaget installerade en serverlösning med Virtual Predict på Astra- Zeneca i Södertälje. Virtual Predict har använts för att förutsäga små molekylers (läkemedels) vattenlösliga egenskaper - vilket är väsentligt för att bedöma substansens upptagningsförmåga i organismen. Projektet löper på 6 månader varefter utvärdering och fortsättning skall diskuteras. Bolaget fortsatte att utföra förändrade kundanpassningar i produkten Virtual Adapt åt Celera Genomics i Washington, USA. Bolaget intensifierade marknadsansträngningar i Nordamerika genom att besöka utvalda företag som bedömdes som intressanta. Samarbete inom uppdragsforskning inriktat mot bl a beräkningskemi diskuterades. Bolaget bedrev viss forskningsverksamhet tillsammans med Swedish Institute of Computer Science (SICS) som i slutet av perioden resulterade i förbättrade funktioner för produkten Virtual Adapt. Finansiering Under perioden påbörjades ett emissionsarbete som dock styrelsen och företagsledningen i bolaget beslutade att skjuta på framtiden tills dess att marknadsläget förbättrats. Intressanta händelser efter perioden En kort tid efter periodens utgång beslutade styrelsen i Virtual Genetics International AB - ett dotterbolag i koncernen Virtual Genetics Laboratory AB - att försätta bolaget i konkurs. Skälet till detta var att vissa kundfordringar inte reglerades som prognosticerats och detta skapade en svår likviditetssituation. Denna rapport har inte justerats för konkursen i dotterbolaget. Detta sker i samband med rapporteringen av kvartal 3. Under sommaren har verksamheten noga genomlysts och arbetet mot kärnområden intensifierats, kundkontrakt har omförhandlats och affärsmodellen har reviderats i samråd med kunder. Koncernens kostnader balanserar idag mot intäkterna. Joakim Cöster, en av de ursprungliga grundarna av Virtual Genetics Laboratory AB, har tillträtt som VD. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporteringtillfällen: · Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 24 oktober 2002 · Bokslutskommuniké för verskamhetsåret 2002 förväntas senast 27 februari 2003 Styrelsen Solna den 23 augusti 2002 För frågor kontakta Joakim Cöster, VD Tel: 08 50884423 E-post: joakim.coster@vglab.com Hemsida: www.vglab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00720/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar